ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Biofertilizers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of fermented rice straw broth using 5-aminolevulinic acid producing-photosynthetic Bacteria starter on rice growth and gene expression under salt stress condition =ผลของน้ำหมักฟำงข้ำวที่ใช้กล้ำเชื้อแบคทีเรียสังเครำะห์ด้วยแสงซึ่งผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำวและกำรแสดงออกของยีนภำยใต้ภำวะเครียดจำกควำมเค็ม / Thanawan Kantha / 2011 /Full Text
Subject
Rice -- Growth
Biofertilizers
Photosynthetic bacteria
2 Selection of bio-degrading microorganisms for short-term composting process = การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพสำหรับกระบวนการทำปุ๋ยหมักระยะสั้น / Nonglak Saithep / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Microorganisms -- Utilization
Compost
Micobial products
Biofertilizers


Page : 1