ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Biodiversity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity and production of L-sorbose by acid-tolerant acetic acid bacteria = ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต แอล-ซอร์โบส โดยอะซิติกแอซิคแบคที่เรียที่ทนกรด / Watcharee Hanmoungjai / 2006 /Full Text
Subject
Acetobacter
Biodiversity
Biological diversity
2 Biodiversity and secondary metabolites of actinomycetes from rhizosphere soils of some medicinal plants = ความหลากหลายทางชีวภาพและเมแทโบไลต์ทุติยภูมิของแอกติโนไมซีสต์จากดินรอบรากพืชสมุนไพรบางชนิด / Sutthinan Khamna / 2009 /Full Text
Subject
Biodiversity
Metabolites
Actinomyces
3 Biodiversity and secondary metabolites of endophytic fungi isolated from some medicinal plants in Northern Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพและสารทุติยภูมิเมแทโบไลต์ของราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชสมุนไพรบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย / Nakarin Suwannarach / 2013 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Thailand, Northern
Biodiversity
Biochemistry
4 Biodiversity and utilization of plants from protected and utilized forests by Tai Yai communities in Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces = ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชจากป่าอนุรักษ์และป่า ใช้สอยโดยชุมชนชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน / Tanpichcha Phongloy / The 2015 /Full Text
Subject
Biodiversity -- Thailand, Northern
Conservation of natural resources
5 Biodiversity of saprobic and pathogenic fungi on selected pandanus and dracaena lourieri = ความหลากหลายทางชีวภาพของราแซพโพรบและราก่อโรคในเตยที่เลือกสรรและจันทร์ผา / Sutheera Thongkantha / 2006 /Full Text
Subject
Biodiversity
Fungi
Pathogenic fungi
6 Biodiversity of the fungi genus Lactarius (Basidiomycota) in Northern Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพของฟังใจสกุล Lactarius (Basidiomycota) ในภาคเหนือของประเทศไทย / Le Thanh Huyen / 2007 /Full Text
Subject
Biodiversity
Lactarius
Fungi
Fungi -- Asia
7 Comparison of plants composition and structure of homegardens of ethnic groups in Chiang Mai Province, Thailand = การเปรียบเทียบสวนครัวของชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Prateep Panyadee / The 2017 /Full Text
Subject
Ethnology
Biodiversity
8 Diversity and abundance of trichoptera in regulated river by Mae Ngat Somboonchol Dam, Chiang Mai Province = ความหลากหลายและความอุดมของแมลงหนอนปลอกน้ำ ในแม่น้ำที่ถูกควบคุมจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัด เชียงใหม่ / Wongphan Promwong / The 2017 /Full Text
Subject
Insects -- Chiang Mai
Biodiversity
9 Diversity and phylogeny of the genus Phyllosticta = ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราสกุล Phyllosticta / Nilam Fadmaulidha Wulandari / 2013 /Full Text
Subject
Fungi
Biodiversity
10 Phenology and Reproductive Ecology of Some Riparian Figs (Ficus spp.) in Chiang Mai Province = ชีพลักษณ์และนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของมะเดื่อริมน้ำบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ / Pornwiwan Pothasin / The 2013 /Full Text
Subject
Riparian -- Reproduction
Biodiversity -- Chiang Mai
Plant anatomy -- Chiang Mai
11 Roles and importance of sacred Forest in biodiversity conservation in Mae Chaem District, Chiang Mai Province = บทบาทและความสำคัญของป่าศักดิ์สิทธิ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / Auemporn Junsongduang / The 2014 /Full Text
Subject
Biodiversity conservation -- Mae Chaem (Chiangmai)
Biodiversity conservation -- Citizen participation


Page : 1