ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 156 รายการ จากคำว่า Biochemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 Production and characterization of phage-displayed fab developed from hybridoma cell lines producing monoclonal antibody against heparin = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของฟาจที่มีการแสดงออกของเอฟเอบีที่พัฒนามาจากเซลล์ลูกผสมที่ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเฮปปาริน / Somphot Saoin / 2008 /Full Text
Subject
Bacteriophages
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
122 Production and characterization of polyclonal anti-idiotypic antibody to malaria merozoite antigen = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของแอนติไอดิโอไทปิกแอนติบอดีชนิดโพลิโคลนอล ต่อ มาลาเรียเมอโรซอยท์แอนติเจน / Jiraporn Suwan / 2003 /Full Text
Subject
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
Antibodies, anti-idiotypic
Malaria
Antigens
123 Production and characterization of recombinant methionine synthase of plasmodium falciparum = การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของรีคอมบิแนนท์เมไธโอนีน ซีนเธสของพลาสโมเดียม ฟาซิพาลัม / Kitsanapong Reaksudsan / 2013 /Full Text
Subject
Biochemistry
Plasmodium falciparum
Biochemistry
Plasmodium falciparum
124 Production of Lactoferrin-producing Bacteroides uniformis and its effect on preneoplastic lesion of rat colon cancer induced by Azoxymethane / Teera Chewonarin / 2002 /Full Text
Subject
Bacteria
Lactoferrin
Colon (Anatomy) -- Cancer
Rats
Dissertations, academics -- Biochemistry
Lactoferrin
Azoxymethane
Animal, laboratory -- Rats
Bacteria
125 Production of monoclonal antibodies against glycoconjugates and their applications = การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไกลโคคอนจูเกตและการประยุกต์ใช้ / Theerawut Chanmee / 2013 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Dissertations, academic -- Biochemistry
Antibodies, Monoclonal
126 Proteomic Analysis of Proteins Associated with Aroma Compound Biosynthesis in Rice cv. Khao Dawk Mali 105 = การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารหอมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 / Aphinya Wongpia / 2014 /Full Text
Subject
Biochemistry -- Synthesis
Chemical reactions
Rice -- Varieties
127 Proteomic analysis of serum and urine from HIV co-infected tuberculosis patients = การวิเคราะห์เชิงโปรตีโอมิกส์ของซีรัมและปัสสาวะจากผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม / Rodjana Suyayai / 2014 /Full Text
Subject
HIV Infections -- complications
Tuberculosis
Dissertations, academic -- Biochemistry
128 Purification and characterization of alpha-momorcharin from bitter melon seeds for quantitative analysis by immunoassay = การแยกบริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติของ a-Momorcharin จากเมล็ดมะระขี้นก เพื่อการตรวจวัดปริมาณโดยวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา / Fahsai Kantawong / 2003 /Full Text
Subject
Biochemistry
Dissertations, academic -- Biochemistry
Alpha -- Momorcharin
Immunoblotting
129 Purification of BE-Globin chain and production of specific monoclonal antibody to BE-Globin chain / Benchawan Sophar / 2003 /Full Text
Subject
Hemoglobinopathy
Hemoglobinopathy -- Genetic aspects
Monoclonal antibodies
Thalassemia
Dissertations, academic -- Biochemistry
Hemoglobin E
Antibodies, monoclonal
Globins
130 Purification of lectin from lotus seeds and development of protein-bound fucose detection for supporting cancer diagnosis = การทำเลคตินจากเมล็ดบัวให้บริสุทธิ์และการพัฒนาการครวจหาฟูโคสที่ยึดติดกับโปรตีนสำหรับช่วยการวินิจฉัยโรคมะเร็ง / Weerawan Leewapongpian / 2004 /Full Text
Subject
Cancer
Lectins
Plant lectins
Lotus
Fucose
Neoplasms -- diagnosis
Dissertations, academic -- biochemistry
131 Quantitation of Serum Hyaluronan binding proteins as a diagnosis marker for degenerative joint disease / Tanongsak Sassa-deepang / 2001 /Full Text
Subject
Blood proteins
Hyaluronic acid
Osteoarthritis
Dissertations, academic -- Biochemistry
132 Stimulatory effects of plant extracts on phagocytosis intracellular killing and oxidative stress of neutrophils in normal people = ผลกระตุ้นของสารสกัดสมุนไพรต่อการกลืนกินของเซลล์และการฆ่าสิ่งแปลกปลอมภายในเซลล์และการเกิดอนุมูลอิสระในนิวโตรฟิลของคนปกติ / Pahol Sansomchai / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts
Phagocytosis
Neutrophils
133 Structural analysis of a-globin genes of haemoglobin Chiang Mai by polymerase chain reaction and DNA sequencing techniques Pongsathorn Dhumtanom / Pongsathron Dhumtanom / 1998 /Full Text
Subject
Globin genes
Polymerase chain reaction
Nucleotide sequence
Hemoglobin
DNA
Hemoglobins
Genes
Polymerase chain
DNA
Dissertations, academic -- Biochemistry
Globin -- Analysis
Base sequence
134 Structural analysis of hemoglobin Doi Suthep I : found in association with beta thalassemia = การวิเคราะห์โครงสร้างของฮีโมลโกลบิน ดอยสุเทพ 1 ในผู้ป่วย เบต้าธาลาสซีเมีย Areejitranusorn / Chuchart Areejitranusorn / 1980 /Full Text
Subject
Blood groups
Hemoglobin
Thallasemia
Dissertations, academic -- Biochemistry
Hemoglobin, abnormal
Thalassemia, analysis
135 Structural analysis of hemoglobin Doi-Suthep II : found in association with beta thalassemia = การวิเคราะห์โครงสร้างของฮีโมโกล บินดอยสุเทพ 2 ในผู้ป่วยเบต้ธาลาสซีเมีย / Premjai Jarusdumrongnit / 1981 /Full Text
Subject
Blood groups
Hemoglobin
Thalassemia
Dissertations, academic -- Biochemistry
Hemoglobins -- Analysis
Beta -- Thalassemia
136 Studies on aflatoxins and mutagens in urine = การศึกษาอะฟลาทอกซินและสารก่อการกลายพันธุ์ในปัสสาวะ / Nantarit Chokethaworn / 1985 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Mutagens
Urine
Dissertations, academic -- Biochemistry
Aflatoxins -- Urine
Mutagens -- Urine
Urine -- Analysis
137 Study of active compound and biological activities of mangifera indica L.cv. Mahajanaka = การศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก / Anursara Pongjanta / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Mangifera (Mahajanaka)
Plant extracts
Mango
138 Study of chemical basis and antibacterial activity of royal jelly = การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของรอแยลเจลลี / Treetip Chiewchanwit / 1985 /Full Text
Subject
Jelly -- Composition
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bees
Chemistry
Bacteria
Animals, laboratory -- Royal Jelly
139 Study of chondroitin sulfate pattern in cancer pateint serum by capillary electrophoresis = การศึกษารูปแบบของคอนดรอยตินซัลเฟตในซีรัมของคนไข้โรคระเร็งด้วยแคพิลลารีอีเล็กโทรโฟเรซิล / Keittisak Suwan / 2004 /Full Text
Subject
Cancer
Cancer -- Research
Dissertations, accademic -- Biochemistry
Chondroitin sulfate
Neoplasms
Electrophoresis, capillary
140 Study of mutagenic activity of some chilli-paste samples and of their ingredients = การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของน้ำพริกแกงสำเร็จรูปบางชนิด และเครื่องปรุงน้ำพริกแกง / Jantipa Purintrapiban. / 1989. /Full Text
Subject
Mutagens.
Mutagenicity testing.
Chille-paste.
Microbial mutation.
Dissertations, academic -- Biochemistry
Mutagenesis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8