ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 101 รายการ จากคำว่า Behavior

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้ = Effect of interactice safety training on work behaviors among wooden game workers / กันย์นิรินท์ ศรีบุญเรือง / 2557 /Full Text
Subject
Safety
Behavior
Health manpower
82 ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน = effects of a transitional care program on health behaviors and functional capacity among acute coronary syndrome patients / สุดคะนึง ดารานิษร / 2555 /Full Text
Subject
Health behavior
Coronary disease
83 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นัยนา อินทร์ประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Lung diseases, obstructive
84 พฤติกรรมการใช้ยาซองลดไข้แก้ปวดชนิดผงของผู้ใช้แรงงานภายหลังมีคำสั่งตัดคาเฟอีนออกจากสูตรตำรับ : กรณีศึกษาชุมชนฟ้าสดใส เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = User behavior of pain killing powder drugs among workers following the ban of caffeine use: a case study in Phasodsai Community, Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province / สมฤดี ฉายแสงมงคล / 2535 /Full Text
Subject
ยาแก้ปวด
กรรมกร -- เชียงใหม่
ชุมชนฟ้าสดใน (เชียงใหม่)
Drug behavior
Analgesics
85 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Drug-taking behavior among non-insulin dependent diabetic patients at Nakorn Ping Hospital, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สมศักดิ์ วราอัศวปติ / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
การใช้ยา
การรักษาด้วยยา
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ริม (เชียงใหม่)
อินซูลิน
Drug behavior
Diabetics
86 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behavior among hypertensive patients at hypertension clinic, Nakornping Hospital, Chiang mai Province / ยุทธพงษ์ พรหมเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Patients -- Chiang Mai
Self-care, Health -- Chiang Mai
Health behavior
87 พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างของแม่บ้านเขตเทศบาลนครลำปาง / สุทธิดา ศิริธวนากุล / 2545 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ผักปลอดสารพิษ
สารพิษ
แม่บ้าน -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Public health
Consummatory behavior -- Lampang
Pesticide residues -- Lampang
88 พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Preterm infant development promoting behaviors among primary caregivers and related factors / ลาวัลย์ ทาวิทะ / /Full Text
Subject
Behavior
Child development
Infant, premature
89 พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กัญญา โตท่าโรง / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพยาบาล
Dissertations, academic -- Nursing
Behavior
Nurses
90 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน ตามการรับรู้ของผู้ดูแล / สุมาลี บุญประสพ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
พฤติกรรมทางสังคม
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Social behavior
Psychotic disorders
Amphetamine
Caregivers
91 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มี่ภาวะสมองเสื่อมระยะแรก = Health promoting behaviors and health status of older persons with early-stage dementia / กรรณิกา ปิงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Behavior
Health promotion
Health status
Aging
Dementia -- in old age
92 พฤติกรรมสนับสนุนของพยาบาลและอุปสรรคในการดูแลระยะสุดท้ายที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี = Nurses' supporttive behaviors and obstacles in end-of-life Care at emergency department, Phaholpolpayasaena Hospital, Kanchanaburi Province / ณัฎฐธัญพงศ์ ไหลธรรมนูญ / 2558 /Full Text
Subject
Emergency medical services
Pallative care
Nurses
Behaviors
93 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลประจำการ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรรณลักษณ์ ศรีวรรณตัน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยใน
สุขภาพ
พยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health promotion
94 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลลำปาง / ยุพิน ตันอนุชิตติกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล -- สุขภาพ
สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Health behaviors
95 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใหญ่ตอนต้นที่ติดเชื้อเอชไอวี = Health behaviors among young adults living with HIV / เสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
HIV infections
96 พฤติกรรมสุขภาพของสตรีที่รับงานมาทำที่บ้าน สุกาญฎา กลิ่นถือศีล / สุกาญฎา กลิ่นถือศิล / 2543 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Women
97 พฤติกรรมสุขภาพภายหลังคลอดของสตรีลาวในเขตชนบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Postpartum health behaviors among rural Laotian Women and related factors / อรวรรณ มะโนธรรม / 2556 /Full Text
Subject
การดูแลหลังคลอด
ระยะหลังคลอด
การพยาบาลนรีเวชวิทยา
Health behavior
Women
Postpartum period
98 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน / จันทร์แรม ทองศิริ / 2539 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
Dissertations, academic -- Publichealth
Sex behavior -- In adolescence
99 พฤติกรรมอนามัยของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยเก่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ : พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย = Health behavior Among Hmong Hill-Tribe people in Nonghoy Kaow Village, Tambon Mae Ram, Mae Rim District, Chiang Mai Provice : Self care behavior in illness / เชิดชัย อริยานุชิตกุล / 2534 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ม้ง
ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ยาสมุนไพร
บ้านหนองหอยเก่า (เชียงใหม่)
Health behavior
Self-care behavior
Hmong (Asian people)
100 สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานแผนกทอผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า =Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among weaving section workers in the textile industry / ไอรฎา คงคาชัย / มหาวิทยาลัยc 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior
Noise
Voice disorders -- prevention & control


Page : 1 2 3 4 5 6