ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Behavior Therapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effectiveness of a school-based cognitive behavioral therapy program for Thai adolescents = ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะซึมเศร้า / Sararud Vuthiarpa / 2011 /Full Text
Subject
Depression
Behavior therapy
Adolescents
2 การพัฒนาแบบประเมินความกล้าแสดงออกสำหรับผู้ป่วยจิตเวชฉบับภาษาไทย = Development of A Thai Assessment tool for psychiatric patients / สมสุดา มาแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
Behavior Therapy
Psychotherapy
Occupational Therapy
กิจกรรมบำบัด
ผู้ป่วยจิตเวช
3 การพัฒนาแบบประเมินภาวะหลีกหนีต่อการรับความรู้สึกสัมผัสในเด็กอายุ3-5 ปี = Development of the tactile defensiveness assessment instrument for 3-5 years old Children / ทิวาพร เจิมจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
Perception
Occupational therapy
Child Behavior
กิจกรรมบำบัด -- การประเมิน
เด็ก -- พฤติกรรม
ความรู้สึก
4 การลดภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา: กรณีศึกษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Reduction of depression using the rational emotive behavior therapy program among patients with alcohol dependence: a case study in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วนิดา ฟักเล็ก / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
พิษสุราเรื้อรัง
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Behavior therapy
Alcoholism
5 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a cognitive behavior therapy program in reducing alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Si Satchanalai hospital, Sukhothai province / กรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร / บันฑิตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior therapy
Alcohol drinking
Alcoholism
6 ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing cognitive behavior therapy program among persons with major depressive disorders, Maetha hospital, Lamphun province / ชุมพล ลินแสนกาศ / 2556 /Full Text
Subject
Behavior therapy
Depression
7 ผลของกลุ่มบำบัดแบบปรับความคิดพฤติกรรมต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล = Effect of group cognitive behavior therapy on stress among student nurses / วรภรณ์ ทินวัง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Behavior therapy


Page : 1