ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Bees

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Actinomycetes associated with honey bees and their antimicrobial properties = แอกติโนไมซีสต์ที่มีความสัมพันธ์กับผึ้งและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ / Yaowanoot Promnuan / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
Microorganisms
Actinomycetes
Bees
2 Comparative study on effects some pesticides to Asian honey bee (Apis cerana Fabr.) and European honey bee (Apis mellifera L.) = การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารฆ่าศัตรูและสัตว์บางชนิดที่มีต่อผึ้งโพรงเอเซีย (Apis cerana Fabr.) และผึ้งยุโรป (Apis mellifera L.) Ratana Bahadur Thapa / Thapa, Ratana Bahadur / 1995 /Full Text
Subject
Bees -- Effect of pesticides on
Honeybee
Pesticides -- Toxicoogy
3 Metagenomics of bacteria in Midgut of Thai farm honey bees = เมทาจีโนมิกส์ของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเลี้ยงไทย / Terd Disayathanoowat / 2012 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases
Biology
Bacteria
4 Molecular genetic diagnosis of Nosema spp. in honeybee = การวินิจฉัยระดับอณูพันธุศาสตร์ของเชื้อ Nosema spp. ในผึ้ง / Vena Chupia / 2016 /Full Text
Subject
Bees -- Molecular genetics
5 Nosema disease in honeybees and bumblebees in Northern Thailand = โรคโนซีมาในผึ้งน้ำหวานและผึ้งหึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย / Chainarong Sinpoo / The 2017 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases -- Thailand, Northern
Bees -- Diseases
6 Nosema spp. in domesticated and native honey bees in Northern Thailand = โนซีมาในผึ้งเลี้ยงและผึ้งพื้นเมืองในภาคเหนือของ ประเทศไทย / Veeranan Chaimanee / 2012 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases
Bees -- Chiang Mai
Nosema
7 Parasitic mite resistance mechanisms of honey bees and Mite-Virus interactions = กลไกการต้านทานของผึ้งต่อไรปรสิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและไร / Kitiphong Khongphinitbunjong / 2014 /Full Text
Subject
Bees
Mites
Viruses
8 Physicochemical properties across species breadth and quality changes of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey during storage = สมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งชันโรงต่างชนิดและการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง (Apidae: Meliponini) ระหว่างการเก็บรักษา / Bajaree Chuttong / The 2015 /Full Text
Subject
Honey
Honey -- Preservation
Bees
9 Prevalence and reproduction of varroa and tropilaelaps in three species of honey bees in Chiang Mai, Thailand = ความแพร่หลายและการแพร่พันธุ์ของไรวาร์รัว และทรอปิลีแลปส์ในผึ้งสามชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Ninat Buawangpong / The 2015 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases -- Chiang Mai
Bees -- Chiang Mai
Mites
10 Study of chemical basis and antibacterial activity of royal jelly = การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของรอแยลเจลลี / Treetip Chiewchanwit / 1985 /Full Text
Subject
Jelly -- Composition
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bees
Chemistry
Bacteria
Animals, laboratory -- Royal Jelly


Page : 1