ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Bee

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Actinomycetes associated with honey bees and their antimicrobial properties = แอกติโนไมซีสต์ที่มีความสัมพันธ์กับผึ้งและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ / Yaowanoot Promnuan / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Chaotic behavior in systems
Nonlinear theories
Microorganisms
Actinomycetes
Bees
2 Ant species diversity and its role as biological control agent for coffee berry borer in coffee plantations, Chiang Mai, Thailand = ความหลากชนิดของมดและบทบาทในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟ โดยชีววีธีในแปลงปลูกกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Yuka Onishi / Yuka, Onishi / 2016 /Full Text
Subject
Ants -- Chiang Mai
BeetlesChiang Mai
Coffee -- Chiang Mai
Entomology
3 Bacterial community structure in the midguts of giant asian honey bee (Apis dorsata) and dwarf asian honey bee (apis florea) in Thailand = โครงสร้างชุมชีพของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเอเชียขนาดใหญ่และผึ้งเอเชียขนาดเล็กในประเทศไทย / Prakaimuk Saraithong / 2015 /Full Text
Subject
Bee
Bacteria
Intestines
4 Comparative study on effects some pesticides to Asian honey bee (Apis cerana Fabr.) and European honey bee (Apis mellifera L.) = การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารฆ่าศัตรูและสัตว์บางชนิดที่มีต่อผึ้งโพรงเอเซีย (Apis cerana Fabr.) และผึ้งยุโรป (Apis mellifera L.) Ratana Bahadur Thapa / Thapa, Ratana Bahadur / 1995 /Full Text
Subject
Bees -- Effect of pesticides on
Honeybee
Pesticides -- Toxicoogy
5 Development of test kit for screening of tetracycline group residues in longan honey by microbial inhibition assay = การพัฒนาชุดตรวจสอบคัดกรองยาปฎิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินตกค้างในน้ำผึ้งลำไยด้วยเทคนิค Miccrobial inhibition assay / Chuleeporn Saksangawong / The graduate school 2011 /Full Text
Subject
Honey -- Analysis
Veterinary drug residues
Bee products
6 Effects of supplementation with guinea grass silage on growth performance of Lao native cattle fed rice straw as basal diet Yalao Lyfong / Lyfong, Yalao / 2015 /Full Text
Subject
Beef cattle -- Lao
Diary cattle -- Feeding and feeds
7 Metagenomics of bacteria in Midgut of Thai farm honey bees = เมทาจีโนมิกส์ของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเลี้ยงไทย / Terd Disayathanoowat / 2012 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases
Biology
Bacteria
8 Molecular genetic diagnosis of Nosema spp. in honeybee = การวินิจฉัยระดับอณูพันธุศาสตร์ของเชื้อ Nosema spp. ในผึ้ง / Vena Chupia / 2016 /Full Text
Subject
Bees -- Molecular genetics
9 Nosema disease in honeybees and bumblebees in Northern Thailand = โรคโนซีมาในผึ้งน้ำหวานและผึ้งหึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย / Chainarong Sinpoo / The 2017 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases -- Thailand, Northern
Bees -- Diseases
10 Nosema spp. in domesticated and native honey bees in Northern Thailand = โนซีมาในผึ้งเลี้ยงและผึ้งพื้นเมืองในภาคเหนือของ ประเทศไทย / Veeranan Chaimanee / 2012 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases
Bees -- Chiang Mai
Nosema
11 Optimization of instant honey crystal production by use of enzyme technology = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลึกน้ำผึ้งสำเร็จรูปโดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ / Phuntira Matayaboon / 2008 /Full Text
Subject
Honeybee -- Biotechnology
Bee product
12 Parasitic mite resistance mechanisms of honey bees and Mite-Virus interactions = กลไกการต้านทานของผึ้งต่อไรปรสิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและไร / Kitiphong Khongphinitbunjong / 2014 /Full Text
Subject
Bees
Mites
Viruses
13 Physicochemical properties across species breadth and quality changes of stingless bee (Apidae: Meliponini) honey during storage = สมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งชันโรงต่างชนิดและการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง (Apidae: Meliponini) ระหว่างการเก็บรักษา / Bajaree Chuttong / The 2015 /Full Text
Subject
Honey
Honey -- Preservation
Bees
14 Prevalence and reproduction of varroa and tropilaelaps in three species of honey bees in Chiang Mai, Thailand = ความแพร่หลายและการแพร่พันธุ์ของไรวาร์รัว และทรอปิลีแลปส์ในผึ้งสามชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Ninat Buawangpong / The 2015 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases -- Chiang Mai
Bees -- Chiang Mai
Mites
15 Study of chemical basis and antibacterial activity of royal jelly = การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของรอแยลเจลลี / Treetip Chiewchanwit / 1985 /Full Text
Subject
Jelly -- Composition
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bees
Chemistry
Bacteria
Animals, laboratory -- Royal Jelly
16 Using of dried cassava pulp from ethanol process for beef cattle production = การใช้กากมันสำปะหลังแห้งเหลือทิ้งจากการผลิตเอทานอลเพื่อการผลิตโคเนื้อ Norakamol Laorodhan / Norakamol Laorodphan / The school 2013 /Full Text
Subject
Beef cattle -- Production
Beef cattle -- Feeding and feeds
Cassava
17 Verbal and non-verbal persuasion techniques in Thai beer advertisements = กลวิธีการสร้างความดึงดูดใจทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์เบียร์ในประเทศไทย / Aram Boontranurak / 2009 /Full Text
Subject
Mass media and language
Communication in marketing
Advertising copy
Beer
Alcoholic beverages -- Thailand


Page : 1