ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 78 รายการ จากคำว่า Bacteria

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Properties of intermediate moisture papaya containing lactic acid bacterium = สมบัติของมะละกอกึ่งแห้งที่เสริมด้วยแลคติคแอซิตแบคทีเรีย / Nisareefah Benyakart / The 2016 /Full Text
Subject
Papaya
Drying
Lactic acid bacteria
62 Protective effects of pinocembrin on organic anion transporter 3 protein function in kidney of gentamicin-treated rats = ฤทธิ์ป้องกันของพิโนแซมบรินต่อการทำงานโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิดที่ 3 ในไตของหนูขาวที่ได้รับเจนตาไมซิน / Sasivimon Promsan / Gradute 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Flavanones
Gentamicins
Anti-Bacterial Agents
Bacterial Infections
63 Proteomic analysis of bacillus sp. = การวิเคราะห์ด้านโปรติโอมของแบคทีเรียสกุลบาซิลลัส / Supachai Topanurak / 2006 /Full Text
Subject
Bacillus (Bacteria)
Bacillus
64 Proteomic analysis of lipase producing soil-iisolated bacteria = การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสซึ่งแยกได้จากดิน / Angkhameen Buranarom / 2010 /Full Text
Subject
Proteomic
Lipase
Bacteria
65 Risk assessment of airborne bacteria and fungi in Chiang Mai city Luo Huaisheng / Luo, Huaisheng / 1997 /Full Text
Subject
Air -- Pollution
Environmental risk assessment -- Chiang Mai
Bacterial diversity
Fungi -- Dispersal
Health risk assessment
66 Role of Rhizobacteria in Promoting Plant Growth and Their Antifungal Activities = บทบาทของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการส่งเสริมการเจริญของพืชและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา / Mathurot Chaiharn / 2010 /Full Text
Subject
Roots (Botany)
Rhizobacteria
Bacteria
Antifungal agents
67 Selection of probiotic lactic acid bacteria from pickles and fermented plant products / Yodsawee Duangchitchareon / 2006 /Full Text
Subject
Bacteria
Probiotic lactic acid bacteria
Pickles
Lactic acid bacterria
Fermentation
68 Structural characteristics and autocatalysis of bordetella pertussis CyaA-hemolysin = สมบัติเชิงโครงสร้างและการย่อยตัวเองของไซยาเอ-ฮีโมไลซินจาก Bordetella pertussis / Veerada Raksanoh / 2017 /Full Text
Subject
Bacteria
69 Study of chemical basis and antibacterial activity of royal jelly = การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของรอแยลเจลลี / Treetip Chiewchanwit / 1985 /Full Text
Subject
Jelly -- Composition
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bees
Chemistry
Bacteria
Animals, laboratory -- Royal Jelly
70 Study of hybridoma technology and its application for producing antibody against mycobacterium leprae = การศึกษาไฮบริโดมาเทคโลยีและการประยุกต์สร้างแอนติบอดีต่อเชื้อ Mycobacterium leprae / Wilaiwan Hengwithayakul / 1984 /Full Text
Subject
Immunoglobulins
Mycobacterium leprae
Hybridomas
Dissertations, academic -- Microbiology
Hybridomas
Antibodies bacterial
Mycobacterium leprae
71 The Effect of lactic acid bacteria on the antioxidant properties of fermented black glutionous rice powder = ผลของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผงข้าวเหนียวดำหมัก / Kanyanee Sripo / The 2015 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Sticky rice
72 The Survival of encapsulated Lactobacillus casei in black glutinous rice drinks processed by ultra-high pressure or heating and its subsequent viability in a human gut model = การอยู่รอดของ Lactobacillus casei ที่ผ่านการเคลือบในน้ำข้าวก่ำแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่งหรือความร้อนและในแบบจำลองทางเดินอาหารมนุษย์ / Srivilai Worametrachanon / The 2014 /Full Text
Subject
Lactobacillus
Bacteria
73 การเตรียมและการประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของยาพ่นคอจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด = Preparation and evaluation of antibacterial activity of mangosteen rind extract throat spray / วัลลภา คงฉันท์มิตรกุล / 2545 /Full Text
Subject
คอหอยอักเสบ
สารต้านจุลชีพ
มังคุด
Mangosteen
Antibacterial agents
74 การพัฒนาเจลต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีสารสกัดบัวบกและไคโตซาน = Development of antibacterial gel containing centella asiatica extract and chitosan / ขวัญหทัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา / 2553 /Full Text
Subject
Gel (Pharmacy)
Plant extracts -- Therapeutic use
Bacteria
75 การพัฒนาตำรับยาเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังจากน้ำมันระเหยง่ายของแมงลักคา / จิราภรณ์ เลิศโภคานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
ผิวหนัง -- โรค
ผิวหนัง -- การติดเชื้อ
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
ยาเตรียม
น้ำมันหอมระเหย -- การใช้รักษา
แมงลักคา
Antibacterial agents
Drugs -- Dosage forms
Essences and essential oils
Hyptis suaveolens
76 การพัฒนาตำรับยาทาภายนอกต้านแบคทีเรียจากสารสกัดเปลือกผลทับทิม = The Development of topical antibacterial formulation from extract of Punica granatum Rind / เกศรา ยศประสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ยาทาภายนอก
สารต้านจุลชีพ
ทับทิม (ผลไม้)
สารสกัดจากพืช
Antibacterial agents
Punica granatum Rind
77 การพัฒนาและประเมินอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่กักเก็บพรอพอลิสในตำรับยาทาต้านแบคทีเรีย = Development and evaluation of propolis-entrapped solid lipid nanoparticles in antibacterial topical preparation / ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร / 2557 /Full Text
Subject
Propolis
Antibacterial agents
78 ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน = Effects of using multifaceted strategic method on practices of healthcare personnel in prevention of multidrug resistant bacterial infection / ประจวบ ทองเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
Health personnel
Bacterial infections -- prevention & control


Page : 1 2 3 4