ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 78 รายการ จากคำว่า Bacteria

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Inhibition of pathogenic bacteria causing skin Disease and free radicals by some medicinal plant extracts = การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังและอนุมูลอิสระโดยสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิด / Wipawan Pukumpuang / The 2014 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Pathogenic bacteria
Skin -- Diseases
Antioxidants
42 Inhibitory activity of lactobacillus against the extended - spectrum b - lactamase producing uropathogenic enterobacteriaceae = ฤทธิ์ยับยั้งของแลกโตบาซิลลัสต่อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซิอี สายพันธุ์ก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่ผลิตเอนไซม์บีตา - แลกแตเมส ชนิดฤทธิ์ขยาย / Krittapak Horcharoen / 2010 /Full Text
Subject
Lactobacillus
Enterobacteriaceae
43 Isolation and characterization of Orientia tsutsugamushi from rodents, chiggers and humans in some regions of Thailand = การแยกเชื้อและการจำแนกสายพันธุ์ Orientia tsutsugamushi จากสัตว์ฟันแทะ ตัวไรอ่อนและมนุษย์ ในบางพื้นที่ ของประเทศไทย / Wuttikon Rodkvamtook / 2010 /Full Text
Subject
Gram-negative bacteria
Gram-negative bacterial infections -- Thailand
44 Isolation and screening of acid and bile tolerant lactic acid bacteria from infant feces = การคัดแยกและตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถทนกรดน้ำดีได้จากอุจจาระของทารก / Yuwathida Thepyot / 2008 /Full Text
Subject
Bacteria
Lactic acid bacteria
Bile acids
45 Isolation and screening of Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria from fermented meat products = การคัดแยกและการตรวจคัดเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างแบคเทอริโอซินได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมัก / Janejira Chaiyana / 2008 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Bacteriocins
46 Isolation and screening of urease producing bacteria for concrete quality improvement = การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียผลิตยูรีเอสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพคอนกรีต / Sada Yoosathaporn / The 2015 /Full Text
Subject
Bacteria
Microbiology
Concrete
47 Isolation of Phycoerythrin and Phycocyanin from Red Algae and Cyanobacteria for Using as Potential Market Dyes in Immunofluorescence Assay = การแยกไฟโคอิริทรินและไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสีแดงและไซยาโนแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นตัวตรวจสอบที่มีศักยภาพทางอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์ / Somchai Awakairt / school Chiang mai university 2007 /Full Text
Subject
Algae
Cyanobacteria
Immunofluorescence
Immunology
48 Metagenomics of bacteria in Midgut of Thai farm honey bees = เมทาจีโนมิกส์ของแบคทีเรียในลำไส้ส่วนกลางของผึ้งเลี้ยงไทย / Terd Disayathanoowat / 2012 /Full Text
Subject
Bees -- Diseases
Biology
Bacteria
49 Molecular cloning of CDNA encoding ACC synthase and application of antagonistic bacteria for disease control in curcuma alismatifolia gagnep. = การโคลนซีดีเอ็มเอทีเข้ารหัสเอซีซีซินเทสและการใช้แบคทีเรียปฎิปักษ์เพื่อควบคุมโรคในปทุมมา / Supuk Mahadtanapuk / 2005 /Full Text
Subject
antagonistic bacteria
Cloning
DNA
Molecular cloning
Genetics
50 Monitoring of Microcystins from Toxic Blue-Green Algae and Water Quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai Province, Year 2004-2005 = การติดตามตรวจสอบไมโครซิสตินจากสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงินและคุณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ปี 2547-2548 / Inthira Seekhao / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Reservoir ecology -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental quality -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
51 Monitoring of toxic blue-green algae related to water quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai / Woralak Chansribut / 2002 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Reservoir ecology -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental quality -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
52 Morphological and phylogenic criteria in taxonomic studies of cyanobacteria at som hot spring areas in Thailand = การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสายพันธุกรรม ในการศึกษาอนุกรมวิธานของไชยสโนแบคทีเรียบริเวณน้ำพุร้อนบางแหล่งในประเทศไทย / Udomluk Sompong / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Thailand
Hot springs -- Thailand
53 Optimization of microcystins extraction and monitoring of toxins in water samples from Mae Kuang Udomtara Reservoir. Chiang Mai Province / Pamornwan Nutniyom / 2003 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Chiang Mai
Microsystins -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
54 Optimization of multiplex polymerase chain reaction for identification of Mycobacterium spp. = การหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีมัลติเพลกโพลีเมอร์เรสเชนรีแอคชันสำหรับการตรวจจำแนกเชื้อมัยโคแบคทีเรีย / Kanokwan Saengsawang / The 2009 /Full Text
Subject
Pathogenic bacteria
Medical bacteriology
Medical microbiology
Polymerase chain reaction
Mycobacterium
55 Oral bacteria species in patients with acute endodontic abscesscellulitis and their coaggregregation effects on bacterial killing of polymorphonclear phagocytes / Sengusa Khemaleelakul / 2006 /Full Text
Subject
Mouth -- Diseases
Bacteria
Mouth Diseases
56 Phycobiliprotein from thermotolerant cyanobacteria isolated from Hot Spring and Its antioxidative activity = ไฟโคบิลิโปรตีนจากไซยาโนแบคทีเรียทนความร้อนที่แยกจากน้ำพุร้อนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ / Chayakorn Pumas / 2011 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Phycobiliprotein
Hot Spring
57 Polyphasic taxonomy and prebiotic potential of cyanobacteria Nostochopsis spp. from Northern Thailand = อนุกรมวิธานแบบพอลิฟาสิกและศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกของไซยาโนแบคทีเรีย Nostochopsis spp. จากภาคเหนือของประเทศไทย / Manita Motham / 2013 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
58 Production and characterization of rhamnolipid biosurfactant from Pseudomonas aeruginosa SCMU16 = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพชนิดแรมโนลิปิดจาก Pseudomonas aeruginosa SCMU106 / Surachai Techaoei / The 2011 /Full Text
Subject
Biosurfactants
Bacteria
59 Production and purification of B-Mannanase from Bacillus subtilis M7 = การผลิตและการทำบริสุทธิ์ของบีตา-แมนนาเนสจาก Bacillus subtilis M7 Nuttapong Seatang / Nuttapong Saetang / 2014 /Full Text
Subject
Bacteria
Enzymes
60 Production of Lactoferrin-producing Bacteroides uniformis and its effect on preneoplastic lesion of rat colon cancer induced by Azoxymethane / Teera Chewonarin / 2002 /Full Text
Subject
Bacteria
Lactoferrin
Colon (Anatomy) -- Cancer
Rats
Dissertations, academics -- Biochemistry
Lactoferrin
Azoxymethane
Animal, laboratory -- Rats
Bacteria


Page : 1 2 3 4