ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Aquaculture

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Distribution and eradication of microcystis aeruginosa Ktzing and microcystins in prawn and Fish Farms in Chiang Rai and Chiang Mai Provinces Thailand = การกระจายและการกาจัดสาหร่าย Microcystis aeruginosa K.tzing และ ไมโครซิสตินในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและปลาในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ประเทศไทย / Khomsan Ruangrit / The 2010 /Full Text
Subject
Aquaculture
Fish -- culture
Shrimp culture
Algae
Toxins
2 Influence of risk perception on risk-reducing behavior of fish farmer in the Nan river = อิทธิพลการรับรู้ความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการลดความเสี่ยงของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มน้ำน่าน / Pawassada Pratumvan / 2015 /Full Text
Subject
Fish -- Aquaculture
Farmers -- Thailand


Page : 1