ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 23 รายการ จากคำว่า Anxiety

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of informational support on anxiety among family members of critically ill patients Guo Aimin / Guo, Aimin / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Catastrophic illness -- China
Critically ill -- Family -- China
Critically ill -- Patients -- China
Anxiety
2 Effect of instruction on preoperative anxiety among abdominal surgical patients Zhang Xiuyue / Zhang, Xiuyue / 1999 /Full Text
Subject
Disertations, academic -- nursing
Abdomen -- Surgery -- Patients -- China
Anxiety
3 Factors predicting psychological well-being among parents of a critically Ill child in pediatric intensive care unit = ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของบิดามารดาของผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม / Jiraporn Punyoo / The 2017 /Full Text
Subject
Anxiety
Sick children
Pediatric nursing
4 Preoperative anxiety and postoperative pain among cholecystectomy patients Li Ying Lan / Li, Ying Lan / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Cholecystostomy -- Patients
Postoperative pain
Anxiety
5 Relationship between preoperative anxiety and social support in surgical patients Li Lezhi / Li, Lezhi / 1997 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Surgical nursing
Anxiety
Social networks
6 Selected factors associated with anxiety of Chinese pregnant women Zhang Jun / Zhang, Jun / 1997 /Full Text
Subject
Dissertatations, academic -- nursing
Pregnant women -- China
Anxiety
7 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Evidence review on anxiety reduction among patients undergoing open heart surgery / อกนิษฐ์ เลศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
Anxiety
Heart -- surgery
8 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอดของผู้ที่เป็นมารดาครั้งแรก = Anxiety, social support and postpartum functional status among first-time mothers / กัญญาณัฐ สิทธิภา / 2558 /Full Text
Subject
Anxiety
Postpartum
Mothers
Social support
9 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะหลังคลอดของมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง = Anxiety, social support and postpartum functional status among mothers with cesarean section / กนิษฐา แก้วดู / 2558 /Full Text
Subject
Anxiety
Postpartum
Social support
Mothers
ความวิตกกังวล
10 ความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของข้าราชการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Anxiety
Official -- Faculty of Nursing, Chiang Mai University
11 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
สถานสงเคราะห์คนชรา -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Dissertations, Academic -- nursing
Anxiety -- In old age
Health -- In old age
12 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุก่อนเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for knowledge provision to reduce anxiety among elderly patients before a major operation, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จตุรดา จริยานุกูล / 2557 /Full Text
Subject
Anxiety -- in old age
Surgery
Knowledgge
Preoperative care
13 ประสิทธิผลของการให้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุก่อนผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guidelines for knowledge provision to reduce anxiety among elderly patients before a major operation, Chiang Rai regional hospital / อุบลรัตน์ ชุ่มมะโน / /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Anxiety
Preoperative care
14 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี / ภัทราวรรณ มณีสาคร / 2540 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Counseling
Anxiety
HIV infections
15 ผลของการปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลแลความซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระหว่างรับเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา / เพ็ญศรี วงศ์แก้ว / 2547 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
เหตุผล
อารมณ์
ความวิตกกังวล
ความซึมเศร้า
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Anxiety
Depression
Cervix neoplasms
Drug therapy
Dissertations, academic -- Counseling psychology
Counseling
Cervix neoplasms -- Drug therapy
Radiotherapy
16 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of informational support on anxiety among family members of patients in intensive care unit Jomethong Hospital Chiang Mai Province / อรัญญา ศรีคำซาว / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจอมทอง
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
Intensive care
17 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง = Effects of information and emotional support on anxiety and satisfaction among family members of patients in general intensive care unit, Lampang Hospital / เกษร ปัญญาใส / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
18 ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Effect of touch on decreasing of anxiety in postoperative patient / ประภาศรี จีระยิ่งมงคล / 2536 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Dissertations, Academic -- Nursing
Touch
Anxiety
Postoperative care
19 ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีก่อนได้รับการตัดมดลูก = Effect of counseling on anxiety among women before hysterectomy / ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
มดลูก -- ศัลยกรรม
ความวิตกกังวล
การให้คำปรึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Counseling
Anxiety
Hysterectomy
20 ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของคู่สมรสของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม / นาฏยา เอื้องไพโรจน์ / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความวิตกกังวล
ผู้ป่วยหนัก
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
Communication
Intensive care units


Page : 1 2