ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Antifungal agents

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity and antifungal production by fungi on the plam Eleiodoxa conferta in Sirindhorn peat swamp forest, Narathiwat, Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตสารต้านเชื้อราโดยราบนปาล์มหลุมพีในป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย / Aom Pinnoi / 2004 /Full Text
Subject
Biological diversity
Fungi
Eleiodoxa conferta
Antifungal agents
2 Chemical compositions of essential oils from Zanthoxylum piperitum and Anethum graveolens L. seeds and their antifungal activities on Aspergillus flavus = องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดพริกหอมและ ผักชีลาวและฤทธิ์การต้านเชื้อราต่อ Aspergillus flavus / Chorpaka Phuangsri / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antifungal agents
3 Cloning and heterologous expression of chitinase gene from an endophytic actinomycete for antifungal activity improvement / Thongchai Taechowisan / 2003 /Full Text
Subject
Chitinase
Gene expression
Cloning
Antifungal agents
Actinomycetales -- Biotechnology
4 Inhibitory activity of Bacillus subtilis against growth of aflatoxigenic fungi isolated from bird chili powder = กิจกรรมการยับยั้งของ Bacillus subtilis ต่อการเจริญของฟังไจที่ก่ออะฟลาทอกซินซึ่งแยกจากพริกขี้หนูป่น / Rattanaporn Thakaew / The 2013 /Full Text
Subject
Bacillus subtilis
Aflatoxins
Antifungal agents
5 Quantitative structure-activity relationships in 2- hydroxycyclohexylsulfonamide derivatives against botrytis cinerea = ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ 2-ไฮดรอกซีไซโคลเฮกซิลซัลโฟนาไมด์ในการต้านเชื้อ Botrytis cinerea / Warot Chotpatiwetchkul / The 2012 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Antifungal agents
Derivatization
6 Role of Rhizobacteria in Promoting Plant Growth and Their Antifungal Activities = บทบาทของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการส่งเสริมการเจริญของพืชและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา / Mathurot Chaiharn / 2010 /Full Text
Subject
Roots (Botany)
Rhizobacteria
Bacteria
Antifungal agents
7 Selection of galanga cultivars for producing anti-fungal agent by DNA fingerprint technique / Orapin Saritnum / 2003 /Full Text
Subject
Galanga -- Varieties
Antifungal agents
DNA fingerprinting of plants
8 The Role of penicillium marneffei laccases against stress conditions = บทบาทของแลคเคสใน Penicillium marneffei ต่อการต้านสภาวะเครียด Tanawat Tangmala / Ariya Sapmak / The 2013 /Full Text
Subject
Fungi
Fungi -- Cytology
Antifungal agents
9 ผลยับยั้งของสารผสมของยูจินอล ร่วมกับสารสกัดจากสารภี หนอนตายหยาก และ สาบเสือ ต่อราก่อโรคพืชบางชนิด และ อายุการเก็บของสาร = Inhibitory effect of the combinations of Eugenol and Mammea siamensis kost., stemona tuberosa lour. and chromolaena odonatum king and rob. extracts on some phytopathogenic molds and its shelf life / อรุณ วงศ์จิรัฐิติ / 2547 /Full Text
Subject
การสกัดจากพืช
สารภี
หนอนตายหยาก (พืช)
สารต้านเชื้อรา
โรคราของพืช
Dissertations, academic -- Biology
Eugenol
Plant extracts
Antifungal agents


Page : 1