ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Antibiotics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Construction and expression of L-31-P113 hybrid Anti-Microbial Peptide in Escherichia Coli and anti-microbial activity testing = การสร้างและแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพลูกผสมแอล-31-พี113 ในแบคทีเรีย Escherichia coli และการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ / Manlika Wanmakok / The 2016 /Full Text
Subject
Peptide antibiotics
Peptide
Antimicrobials
2 Construction, expression and characterization of novel Protegrin-1 Dimer and LL-37Histatin-5 Hybrid antimicrobial peptides in escherichia coli = การสร้าง การแสดงออกและการศึกษาคุณลักษณะของเปปไทด์ต้านจุลชีพรูปแบบใหม่โปรเทกริน-1 ไดเมอร์ และแอลแอล-37ฮิสเทติน-5 ลูกผสมใน Escherichia coli / Santhasiri Orrapin / The 2013 /Full Text
Subject
Peptide antibiotics
Peptides
3 Cytotoxic effect and antibacterial efficacy of three antibiotics combination (3Mix) = ความเป็นพิษต่อเซลล์และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะผสมสามชนิด (ทรีมิกซ์) / Soraphong Chuensombat / 2013 /Full Text
Subject
Antibiotics
Dental pulp cavity
Endodontics
4 Diversity of rare actinomycetes from soils and their antibiotics production = ความหลากหลายของแอคติโนไมซีตส์ที่หายากจากดินและการผลิตสารปฏิชีวนะ / Nareeluk Nakaew / 2009 /Full Text
Subject
Actinomycetales
Antibiotics
Soil biochemistry
5 Effect of oxytetracyclin and hydrocortisone on morphology, physiology and pathogenicity of candida albicans = ผลของยาอ๊อกซีเต็ดตร้าไซคลินและไฮโดรคอร์ติโซนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา, ปฏิกริยาทางชีวเคมีและการก่อโรคของเชื้อ Candida albicans / Salakchit Inpirom / 1982 /Full Text
Subject
Micro0organisms, Effect of antibiotics on
Oxytetracyclin
Hydrocortisone
Candida albicans
6 Staphylococcal cassette chromosome mec types and antibiograms of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = ชนิดของสแตฟฟิลโลค็อคคอล คาสเซทโครโมโซมแนคและแบบแผนความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยากลุ่มเมทิซิลลินที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Wanachat Chaiyasan / 2008 /Full Text
Subject
Staphylococcus aureus
Antibiotics
Patients -- Chiang Mai
7 The Entrapment of natural peptides in nanoparticles for scar treatment = การเก็บกักเปปไทด์จากธรรมชาติในอนุภาคนาโนเพื่อใช้รักษาแผลเป็น / Charinya Chankhampan / 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Peptide antibiotics
Scars
8 การเปรียบเทียบการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่ได้รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะแบบป้องกัน = The Comparison of septicemia in burn patients treated with and without antibiotic prophylaxis / ฐิติญา หงษาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Septicemia -- Patients
Burns and scalds -- Patients
Antibiotics
9 ค่าใช้จ่ายในการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเบต้าแลคแตมที่ไม่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยไตบกพร่อง = Expenses of inappropriate use of B-lactam antibiotics and problem-solving in patients with renal impairment / ชัยสิน เลาหะวีร์ / 2549 /Full Text
Subject
Kidneys -- Diseases
Beta lactam antibiotics
Cost
10 ผลของโปรแกรมควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยหนักศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of antibiotic restriction program in critical care surgery patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วรวรรณ ปลิโพธ / 2558 /Full Text
Subject
Critically ill -- Drug utilization
Antibiotics
Drugs -- Dosage


Page : 1