ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Antibacterial agents

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adhesion and inhibition of Streptococcus mutans by electrospun fibers containing propolis for fast dissolving dosage form = การยึดเกาะและการยับยั้งเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ โดยเส้นใยที่เตรียมจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิงที่มีโปรพอลิสสำหรับรูปแบบยาละลายเร็ว / Chawalinee Asawahame / 2014 /Full Text
Subject
Streptococcus mutans
Antibacterial agents
2 Chemical constituents and anti-acne inducing bacterial activity of essential oils from genus elsholtzia and clausena = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของนํ้ามันหอมระเหย จากพืชสกุล Elsholtzia และ Clausena / Sopit Phetsang / The 2014 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antibacterial agents
Acne
3 Chemical constituents and biological activities of some rubiaceae / Dammrong Santiarworn / 2005 /Full Text
Subject
Rubiaceae -- Analysis (Chemistry)
Antibacterial agents
Antiherpes
Nauclea cadamba
Morinda tomentosa
4 Comparative study of the bioavailability and stability of a generic preparation of ceftriaxone and the innovator preparation in healthy volunteers / Jeeranut Sawattep / 1996 /Full Text
Subject
Ceftriaxone
Cephalosporins
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Pharmacology
Anti-bacterial agents
5 Development and evaluation of antibacterial oral spray from mangosteen rind extract = การพัฒนาและประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำยาพ่นช่องปากจากสารสกัดเปลือกมังคุด / Pathom Jujun / The 2010 /Full Text
Subject
Antibacterial agents
Bacteria
Mangosteen -- Therapeutic use
Plant extracts
6 Development of topical antimicrobial gel containing beehive extract = การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลใช้เฉพาะที่เพื่อต้านจุลินทรีย์ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากรังผึ้ง / Tanya Sonthikoon / The 2011 /Full Text
Subject
Gels (Pharmacy)
Antibacterial agents
7 Diversity and antimicrobial properties of actinomycetes associated with some edible freshwater macroalgae = ความหลากหลายและสมบัติการต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยซีทที่มีความสัมพันธ์กับสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่กินได้บางชนิด / Thanitsara Inthasotti / The 2014 /Full Text
Subject
Antibacterial agents
Bacterial diversity
Microorganisms
Algae
8 Effect of some phytonutrients on the antimicrobial activity against vibrio parahaemolyticus in vitro after synbiotic cultured with the potent lactobacillus = ผลของสารอาหารบางชนิดจากพืชต่อฤทธิ์ต้านจุลชีพ vibrio parahaemolyticus ในหลอดทดลองภายหลังการเพาะเลี้ยงร่วมกับแลคโตบาซิลลัส / Yothin Kumsang / 2008 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
Microbiology
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Microbiology
9 Improvement of application of spice extracts and essential oils with chitosan as antioxidant and antimicrobial agents = การพัฒนาการประยุกต์สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศร่วมกับไคโตซานในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ / Keerati Tanruean / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Essences and essential oils
Antioxidants
Antibacterial agents
10 Study of chemical basis and antibacterial activity of royal jelly = การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของรอแยลเจลลี / Treetip Chiewchanwit / 1985 /Full Text
Subject
Jelly -- Composition
Antibacterial agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Bees
Chemistry
Bacteria
Animals, laboratory -- Royal Jelly
11 การเตรียมและการประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของยาพ่นคอจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด = Preparation and evaluation of antibacterial activity of mangosteen rind extract throat spray / วัลลภา คงฉันท์มิตรกุล / 2545 /Full Text
Subject
คอหอยอักเสบ
สารต้านจุลชีพ
มังคุด
Mangosteen
Antibacterial agents
12 การพัฒนาตำรับยาเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังจากน้ำมันระเหยง่ายของแมงลักคา / จิราภรณ์ เลิศโภคานนท์ / 2545 /Full Text
Subject
ผิวหนัง -- โรค
ผิวหนัง -- การติดเชื้อ
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
ยาเตรียม
น้ำมันหอมระเหย -- การใช้รักษา
แมงลักคา
Antibacterial agents
Drugs -- Dosage forms
Essences and essential oils
Hyptis suaveolens
13 การพัฒนาตำรับยาทาภายนอกต้านแบคทีเรียจากสารสกัดเปลือกผลทับทิม = The Development of topical antibacterial formulation from extract of Punica granatum Rind / เกศรา ยศประสิทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ยาทาภายนอก
สารต้านจุลชีพ
ทับทิม (ผลไม้)
สารสกัดจากพืช
Antibacterial agents
Punica granatum Rind
14 การพัฒนาและประเมินอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่กักเก็บพรอพอลิสในตำรับยาทาต้านแบคทีเรีย = Development and evaluation of propolis-entrapped solid lipid nanoparticles in antibacterial topical preparation / ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร / 2557 /Full Text
Subject
Propolis
Antibacterial agents


Page : 1