ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Anesthesia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cardiac arrest in patients receiving anesthesia for emergency surgery: associated factors, post-cardiopulmonary resuscitation outcomes and prognostic factors of death and survival with or without complications = ภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกสำหรับผ่าตัดฉุกเฉินปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์หลังช้วยฟื้นคืนชีพ และปัจจัยทำนายการตายและฟื้นโดยมีหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อน / Visith Siriphuwanun / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Heart Arrest
Anesthesia
2 Cardiovascular complications following thoracic anesthesia : Incidence, risk factors, and prevention = ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทรวงอก : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกัน / Tanyong Pipanmekaporn / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Anesthesia, Local
Thoracic Surgery
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่และการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of hypothermia among adult patients undergoing major surgery and general anesthesia, Chiangrai regional hospital / อรุณีย์ ไชยชมภู / 2555 /Full Text
Subject
Hyupothermia
Anesthesia
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุรหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดและการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of hypothermia among adult patients undergoing majot surgery and general anesthesis, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นฐธิกานตร์ เจริญรัตนเดชะกูล / 2555 /Full Text
Subject
Hypotheramia, induced
Anesthesia
Patients -- surgery
5 ผลการจัดท่านอนของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลังต่อการปวดศีรษะ / ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล / 2532 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย
ปวดศีรษะ
การนอนหลับ
ยาระงับความรู้สึก
Dissertations, Academic -- Nursing
Lying
Anesthesia, Spinal
6 ระยะเวลาในการจำหน่ายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนครพิงค์ / ศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์ / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Anesthesia
Recovery room
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ยาระงับความรู้สึก
7 อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nausea vomiting symptoms among postanesthetic patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุวิมล ศุภวงศ์วรรธนะ / 2546 /Full Text
Subject
ยาระงับความรู้สึก -- ผลข้างเคียง
อาการคลื่นไส้อาเจียน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- ผู้ป่วย
Dissertation, academic -- nursing
Vomiting
Anesthesia


Page : 1