ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Anemia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of the physiological parameters between COPD patients with and without anemia during six minute walk test = การเปรียบเทียบตัวแปรทางสรีรวิทยาระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีและไม่มี ภาวะโลหิตจากขณะทดสอบการเดิม 6 นาที / Sarayoot Mongkol / 2006 /Full Text
Subject
Patients
Physiological biochemistry
Patients
Pulmonary disease, Chronic obstructive
Anemia
2 Bone metabolic abnormality and anemia prevalence in Thai population exposed to environmental cadmium = ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกระดูกและความชุกของโรคโลหิต จางในประชากรไทยที่สัมผัสแคดเมียมจากสิ่งแวดล้อม / Kowit Nambunmee / 2010 /Full Text
Subject
Cadmium -- Effect of environment on
Anemia
Bones
Anemia
Bone and Bones
3 Effect of curcuminoids on iron overload in beta-Thalassemic mice = ผลของสารเคอร์คูมินอยด์ต่อภาวะเหล็กเกินในหนูทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีดา / Chonthida Thephinlap / 2009 /Full Text
Subject
Thalassemia -- Diagnosis
Pedeatrics
Anemia
Heamatologic diseases
4 Pharmacokinetics of gentamicin in anemic patients / Vilai Baosoung. / 1990 /Full Text
Subject
Gentamicin
Aminoglycosides.
Anemia.
Pharmacokinetics.
Dissertations, academic -- Pharmacology
5 วิธีการส่งเสริมการป้องกันภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Interventions to promote anermia prevention among pregnant women : a systematic review / ลลิตวดี เตชะกัมพลสารกิจ / 2558 /Full Text
Subject
Pregnancy
Anemia, Hypochromic


Page : 1