ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Amphetamine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Acute effects of methamphetamine on electroencephalogram (EEG), locomotor activity and stereotyped behavior in rats = ผลเฉียบพลันของเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของคลี่นไฟฟ้าสมอง, การเคลือนไหวและพฤติกรรมซ้ำ ๆ ในหนู / Janchai Kritsanasap / 2004 /Full Text
Subject
Drug abuse
Methamphetamine
Dissertations, academic -- Physiology
Methamphetamine
2 Determination of amphetamine, methamphetamine and ephedrine in urine by gas chromatography-mass spectrometry / Sudjai Nantarat / 1998 /Full Text
Subject
Gas chromatography
Mass spectrometry
Amphetamine
Methamphetamine
Ephedrine
Urine -- Analysis
3 Development of hair analysis for amphetamine and methamphetamine in yaba abusers using automated headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry technique = การพัฒนาการตรวจหาสารแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในเส้นผมของผู้ที่เสพยาบ้า โดยเทคนิคออโตเมทเฮดสเปสโซลิดเฟสไมโครเอ๊กซแทรกชั่นและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี / Monnatee Pengwong / The 2008 /Full Text
Subject
Amphetamines
Methamphetamine
Dissertations, academic -- Toxicology
4 Drug characterization of methamphetamine pills as a scientific tool to help identify drug production and trafficking networks = การระบุเครือข่ายการผลิตและค้าโดยอาศัยลักษณะจำเพาะของเม็ดยาบ้า / Pilatluck Adam / 2005 /Full Text
Subject
Methamphetamine
Drug traffic
5 The Protective effect of melatonin on methamphetamine-induced apoptosis in glioma cell line = ผลเชิงป้องกันของสารเมลาโทนินต่อการตายแบบอะพอพโทซิสที่เหนี่ยวนำด้วยสารเมทแอมเฟตามีนในเซลล์สายพันธุ์ไกลโอมา / Pichaya Jumnongprakhon / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Melatonin
Methamphetamine
Glioma
Melatonin
Methamphetamine
6 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่น ที่ติดสารแอมเฟตามีน ในจังหวัดแพร่ / พร้อมพันธ์ คุ้มเนตร / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ยาเสพติดกับเยาวชน -- แพร่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Family
Adolescence
Amphetamine
7 การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในเส้นผม โดยใช้การเตรียมอนุพันธ์คู่ควบกับเทคนิคออโตเมเตดเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอ็กซแทรกชันและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี = Analysis of methamphetamine and amphetamine in hair using derivatization coupled with automated headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry technique / พงศ์พิชาญ หอเจริญ / 2554 /Full Text
Subject
Amphetamine
Methamphetamine
Chromatography, Gas
Mass Spectrometry
8 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ ของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน โรงพยาบาลดอกคำใต้ / อมรรัตน์ หาญจริง / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- พะเยา
แอมฟิตะมิน
ยาเสพติตกับเยาวชน -- พะเยา
โรงพยาบาลดอกคำใต้
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Amphetamine
9 ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิต / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
แอมฟิตะมิน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Adaptation, psychological
Psychotic disorders
Amphetamine
10 ความรู้และทัศนคติต่อยาบ้าในนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อัมพร จันคำ / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยากระตุ้นประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Public health
Narcotics
Amphetamines
Students -- Chiang Mai
11 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพแอมเฟตามีนซ้ำของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ = Related factors of amphetamine reuse among adolescents hospitalized in Thunyarak Hospital / สุลินดา จันทรเสนา / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด
แอมฟิตะมิน
การติดยาเสพติด
ยาเสพติดกับเยาวชน
Dissertations, academic -- nursing
Amphetamine
12 พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน ตามการรับรู้ของผู้ดูแล / สุมาลี บุญประสพ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
พฤติกรรมทางสังคม
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Social behavior
Psychotic disorders
Amphetamine
Caregivers
13 ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Caregivers
Amphetamine
Psychotic disorders
14 ระยะเวลาการตรวจพบเมทาแอมเฟตามีนในเส้นผมหลังการเสพครั้งสุดท้าย = Duration of methamphetamine detection in hair after the last use / ณทิพรดา สุวรรณโฉม / 2557 /Full Text
Subject
Methamphetamine
Disseertations, academic -- Toxicology
15 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีน / ลลิตา ปรุงเสริม / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- สุโขทัย
การปรับตัว (จิตวิทยา)
แอมฟิตะมิน
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Amphetamine


Page : 1