ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Alkaloids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Alkaloid Extraction from Leaves of Dasymaschalon obtusipetalum by Electrocoagulation = การสกัดแอลคาลอยด์จากใบบุหรงดอกทู่ด้วยวิธีการจับก้อนด้วยไฟฟ้า / Nattayaporn Rattanawijit / The 2014 /Full Text
Subject
Alkaloids -- Extraction (Chemistry)
Plant extracts
2 Alkaloids production and proteomics profiling of In vitro culture of Stemona sp. = การผลิตอัลคาลอยด์และการหาแบบแผนโปรตีนของต้นหนอนตายหยากที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ / Natthiya Chaichana / The 2013 /Full Text
Subject
Stemona
Alkaloids
3 Anti-inflammatery activity of alkaloid Bukittinggine from Sapium Baccatum Roxb = ฤทธิ์ระงับอาการอักเสบของอัลคาลอยด์ บักกิตติงกีนจากต้น Sapium baccatum roxb. / Yaowalak Thitiponpunt. / Gradate 1991. /Full Text
Subject
Bukittiggine.
Alkaloids -- --Therapeutic use.
Anti-inflammatory agents.
4 Anticancer activities of alkaloids isolated from stephania venosa (Bl.) spreng / Pattama Wongsirisin / 2012 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Stephania
Plants, Medicinal
Alkaloids
Alkaloids
Medicinal plants
Cancer
5 Biochemical mechanisms of alkaloids isolated from stemona aphylla craib and S. burkillii prain on p-glycoprotein activity and expression in multidrug resistant cancer cells / Wisinee Chanmahasathien / 2012 /Full Text
Subject
Alkaloids
Neoplasms -- drug therapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
6 Effects of fertilizers and harvesting times on total alkaloid, hyoscyamine and or atropine and hyoscine contents in different parts of datural metel L. var. fastuosa safford (solanaceae) = ผลของปุ๋ยและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณอัลคาลอยด์ทั้งหมด ไฮออสไซยามิน และหรือ อะโทรปิน และไฮออสซิน ในส่วนต่างๆ ของต้นลำโพงกาสลัก / Ratana Teeyapant / 1987 /Full Text
Subject
Solanaceae
Hyoscyamin
Fertilizers
Alkaloids -- Therapeutic use
7 Isolation and structure elucidation of alkaloids from the roots of strychnos nux-bland = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างของแอลคาลอยด์จากรากตูมกาขาว / Ratchadawan Panya / Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008 /Full Text
Subject
Alkaloids
Chemistry
8 Isolation of some stemona alkaloids using electrocoagulation = การคัดแยกอัลคาลอยด์จากหนอนตายหยากบางชนิดโดยใช้การจับก้อนด้วยไฟฟ้า / Watinee Udomkan / 2008 /Full Text
Subject
Alkaloids
Electrocoagulation
9 Mechanisms of crebanine on lipopolysaccharide-induced inflammation process in macrophage cells = กลไกของครีบานีนต่อกระบวนการอักเสบที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ในเซลล์แมคโครฟาจ / Pichanan Intayoung / The 2015 /Full Text
Subject
Alkaloids
macrophage
10 Pharmacological actions and toxicity of Gelsemium Elegans Benth / Chaiyong Rujjanawate / 1997 /Full Text
Subject
Gelsemium -- Analysis
Alkaloids -- Physiological effect
Plants, Effect of alkaloids on
Alkaloids -- Therapeutic use
Herbs -- Therapeutic use
11 Secondary compound production from root cultures of stemona spp. = การผลิตสารประกอบทุติยภูมิจากการเพาะเลี้ยงรากของหนอนตายหยากชนิดต่างๆ / Kittisak Chotikadachanarong / 2011 /Full Text
Subject
Alkaloids
12 The Pharmacological activities of alkaloid bukittinggine from sapium baccatum roxb = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ อัลคาลอบด์ บักกิตติงกีน จาก sapium baccatum roxb / Kanokporn Tardsuwan. / 1989. /Full Text
Subject
Sapium.
Alkaloids -- --Therapeutic use.
Drugs -- --Structure-activity relationships.
13 The Study on the effects of media modification in tissue culture of Datura metel L. on the production of tropane alkaloids = การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อลำโพงต่อการผลิตโทรเปนอัลคาลอยด์ / Chavalit Sittisombut / 1989 /Full Text
Subject
Alkaloids -- --Therapeutic use
Tissue culture.
Callus (Botany)
Datura metel L.


Page : 1