ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 40 รายการ จากคำว่า Algebra

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 All maximal completely regular submonoids of generalized hypersubstitutions of type (n) = โมนอยด์ย่อยปรกติแบบบริบูรณ์ใหญ่สุดทั้งหมดของไฮเพอร์สับสติวชันที่วางนัยทั่วไปชนิด (n) / Pornpimol Kunama / The 2017 /Full Text
Subject
Set functions
Green's functions
Mathematics
Monoids
Algebra
2 Banach algebra structure of matrix transformations on a sequence space = โครงสร้างพีชคณิตบานาคของการแปลงเมทริกซ์บนปริภูมิลำดับ / Prayong Sainuan. / 1993. /Full Text
Subject
Matrices.
Banach algebras.
Sequence spaces.
3 Co-semisimple modules and multiplication modules / Phannika Leksing / 2001 /Full Text
Subject
Multiplication
Modules (Algebra)
4 Conditions for ideals in banach algebras to be module amenable banach algebras = เงื่อนไขสำหรับไอดีลในพีชคณิตบานาคเพื่อการเป็นพีชคณิตบานาคมอดูลอมีนะเบิล / Wanchai Tapanyo / The 2013 /Full Text
Subject
Algebra
5 Cyclically injective rings / Anchalee Kaewcharoen / 1999 /Full Text
Subject
Rings (Algebra)
6 Determinants of the adjacency matrices of graphs Pn(Pm) and Cm(Pm) = ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ประชิดของกราฟ Pn(Pm) และ Cm(Pm) / Paveena Pipad / 2009 /Full Text
Subject
Algebra
Determinants
Graphic methods
7 Discrete Multi-target Linear-quadratic control problem on a Semi-in nite interval = ปัญหาควบคุมเชิงเส้นกำลังสองวิยุตที่มีหลายเป้ าหมายบนช่วงกึ่งอนันต์ / Kanokporn Khunsmuth / 2014 /Full Text
Subject
Algebra, Linear
8 Exponentiation of relational systems and partial algebras = การยกกำลังของระบบเชิงความสัมพันธ์และพีชคณิตบางส่วน / Nitima Chaisansuk / 2013 /Full Text
Subject
Algebra
9 Finding the number of cycle homomorphisms = การหาจำนวนของไซเคิลโฮโมมอร์ฟิซึม / Nirutt Pipattanajinda / 2006 /Full Text
Subject
Algebra, Homological
10 Fixed point theorems and iteration processes for nonlinear mappings = ทฤษฎีบทจุดตรึงและกระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งไม่เชิงเส้น / Worapong Fupinwong / 2010 /Full Text
Subject
Algebra
Mathematics
11 Forcing linearity numbers of finitely generated modules over Z Supannee Sanpinij / Supunnee Sanpinij / 2004 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
12 Forcing linearity numbers of free modules over a local ring = จำนวนที่บังคับความเป็นเชิงเส้นของมอดูลอิสระบนโลคอลริง / Khanitin Smanmit / 2006 /Full Text
Subject
Forcing (Model theory)
Mathematics
Rings (Algebra)
13 Generalization of regular and normal spaces / Sawat Chantamontree / 1999 /Full Text
Subject
Generalized spaces
Algebraic spaces
14 Generalizations of continuous and discrete modules / Hansuk Tansee / 2002 /Full Text
Subject
Modules (Algebra)
15 Global exponential stability analysis of a neutral differen- tial equation with time-varying delays = การวิเคราะห์เสถียรภาพเลขชี้กำลังวงกว้างของสมการเชิงอนุพันธ์แบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Panuwat Keadnarmol / The 2013 /Full Text
Subject
Exponents (Algebra)
Differential equations
16 M-Strongly solid monoids of generalized hypersubstitutions of type T = (2)= เอ็มสตรองลีโซลิคโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสติติวชันที่วางนัยทั่วไปชนิด T = (2) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / The 2016 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics
17 Maximal congruences on some semigroups = สมภาคใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มบนกึ่งกรุปบางชนิด / Boorapa Singha / 2006 /Full Text
Subject
Semigroups
Algebra
18 Maximal inverse subsemigroups on some semigroups = กึ่งกรุปย่อยผกผันใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มบนกึ่งกรุปบางชนิด / Worachead Sommanee / 2006 /Full Text
Subject
Semigroups
Pesticides -- Environment aspects
Capillary electrophoresis
Algebra
19 Modeling complex adaptive system using algebraic method = การสร้างตัวแบบระบบปรับตัวแบบซับซ้อนโดยใช้วิธีเชิงพีชคณิต / Prompong Sugunnasil / 2014 /Full Text
Subject
Algebra
20 Monoids of Generalized Hypersubstitutions of Type T = (n) = โมนอยด์ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันแบบ T = (n) / Wattapong Puninagool / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Algebra
Monoids
Green's functions


Page : 1 2