ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 32 รายการ จากคำว่า Alcoholism

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Leptin gene polymorphism in alcoholic patients = ภาวะพหุสัณฐานของยีนเลปตินในกลุ่มผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง / Kowit Nambunme / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Leptin
Alcoholism
2 Relationship of Nucleotide Polymorphism at rs 1800497 Position in Dopamine D2 Receptor Gene Region with the Severity of Alcohol Dependence = ความสัมพันธ์ของภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง rs 1800497 ในบริเวณยีนตัวรับโดปามีน ชนิดที่ 2 กับความรุนแรงของการ ติดสุรา / Pitsinee Inthi / 2010 /Full Text
Subject
Alcoholism
Nucleotides
3 การเปรียบเทียบระดับ Ethyl glucuronide ในเส้นผมผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังกับผู้ที่ดื่มเป็นครั้งคราวโดยเทคนิค Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS) = Comparison of ethyl glucuronide level in hair between chronic alcohol drinkers and occasional drinkers by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS) / ทิวาพร ทนันชัย / 2557 /Full Text
Subject
Glucuronates
Chromatography, Liquid
Tandem Mass Spectrometry
Alcoholism -- diagnosis
Dissertations, academic -- Toxicology
4 การลดภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา: กรณีศึกษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Reduction of depression using the rational emotive behavior therapy program among patients with alcohol dependence: a case study in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วนิดา ฟักเล็ก / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
พิษสุราเรื้อรัง
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Behavior therapy
Alcoholism
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล ผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for alcohol-dependent patients with Major depressive disorders, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / เวนิช ศรีบุรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก = Situational analysis or caring for persons with alcohol dependence, Bantak hospital,Tak province / บุษยา พิพัฒน์ศาสตร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregiver
Alcoholism
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence, Banthi hospital, Lamphun province / วิภาภรณ์ ไชยอาม / 2556 /Full Text
Subject
Caregiver
Alcoholism
8 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence receiving services at Chiangklang hospital, Nan Province / กชพร เขื่อนธนะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Caregivers
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and depression receiving services at Chomtong hospital, Chiang Mai province / นันท์นภัส ธนากุลภิวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
10 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่เสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Situational analysis of caring for persons with alcohol depedence with repeated drinking receiving services at Khuntan hospital, Chiang Rai province / ประภัสสร กาวิโล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
11 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with alcohol depedence, Pua Crown Prince hospital, Nan province / ชลทริกา เชียงหนุ้น / 2556 /Full Text
Subject
Caregiver
Alcoholism
12 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at Cessation Clinic, Pasang Hospital, Lamphun Province / กนกวรรณ ยองจา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลป่าซาง. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
13 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุราโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at cessation Clinic, Maemoh Hospital, Lampang Province / กมลพร สุขร่องช้าง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลแม่เมาะ. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted alcohol dependent patients at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ศิรินภา ขันธรรม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การติดสุรา
สุรา
15 ความคิดอัตโนมัติด้านลบ กับความซึมเศร้าในผู้เสพติดสุราเรื้อรัง / เอื้อมเดือน เนตรแขม / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Thinking
Depression
Alcoholism
คนติดสุรา -- เชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
16 ความพร้อมในการดูแลและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Caregiving readiness and burdens among caregivers of alcohol dependent patients, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วรรณิดา ขันตีต่อ / 2559 /Full Text
Subject
Alcoholism
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
17 ประสิทธผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Sopmoei hospital, Mae Hong Son province / จรัสศรี วิศวกลกาล / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
18 ประสิทธิผลของการใช้การบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementint problem-solving therary in alcohol dependence persons with depression, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ภัทรสุดา สิงห์เห / 2556 /Full Text
Subject
Depression
Alcoholism -- therapy
Problem solving
19 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุรา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing a program of assertive community treatment for persons with alcohol dependence, Li district, Lamphun province / พิมพร กำแพงทิพย์ / 2556 /Full Text
Subject
Assertiveness
Alcoholism
ผู้ติดสุรา -- ลำพูน
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- การรักษา
20 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a cognitive behavior therapy program in reducing alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Si Satchanalai hospital, Sukhothai province / กรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร / บันฑิตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior therapy
Alcohol drinking
Alcoholism


Page : 1 2