ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 57 รายการ จากคำว่า Alcohol

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiesel from alcoholysis of palm oil under supercritical condition = ไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาแอลกอฮอไลซีสของน้ำมันปาล์มภายใต้สภาวะเหนือวิกฤต / Anusan Premsuwan / The 2011 /Full Text
Subject
Biodiesel
Palm oil -- Analysis
Alcoholysis
2 Bronchodilator activity of the ethanol extract from Clerodendrum Petasites S. Moore / Parinyanee Chatluang / 2000 /Full Text
Subject
Bronchodilator agents
Alcohol
Asthma
Herbs -- Therapeutic use
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plant extracts (clerodendrum petasites s. moore)
3 Effectiveness of an alcohol relapse prevention program based on the satri model in alcohol-dependent women = ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำโดยใช้แนวคิดซาเทียร์ในผู้หญิงติดสุรา / Soontaree Srikosai / 2013 /Full Text
Subject
Alcohol -- related disorders
Alcohol drinking -- prevention & control
4 Electrocoagulation of some coluring matters in aqueous alcoholic = การจับก้อนสารสีบางชนิดด้วยไฟฟ้าในสารละลายแอลกอฮอล์ผสมน้ำและการประยุกต์ / Kanlaya Jumpatong / 2008 /Full Text
Subject
Alcohols
Electrocoagulation
Pigments
5 Leptin gene polymorphism in alcoholic patients = ภาวะพหุสัณฐานของยีนเลปตินในกลุ่มผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง / Kowit Nambunme / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Leptin
Alcoholism
6 Optimization of butanol production from rice straw extract by clostridium acetobutylicum JCM 1419 = สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตบิวทานอลจากสารสกัดฟางข้าวโดยเชื้อ clostridium acetobutylicum สายพันธุ์ JCM 1419 / Aungkana Mookploy / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Butanol
Alcohols
7 Oxidation reaction of primary alcohols employing hydrogen peroxide solution / Anongnuch Tianwiboon / 2003 /Full Text
Subject
Oxidation
Alcohols -- Analysis
Hydrogen peroxide
8 Relationship of Nucleotide Polymorphism at rs 1800497 Position in Dopamine D2 Receptor Gene Region with the Severity of Alcohol Dependence = ความสัมพันธ์ของภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง rs 1800497 ในบริเวณยีนตัวรับโดปามีน ชนิดที่ 2 กับความรุนแรงของการ ติดสุรา / Pitsinee Inthi / 2010 /Full Text
Subject
Alcoholism
Nucleotides
9 Rum production from cane juice and molasses = การผลิตเหล้ารัมจากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล / Suchart Boonpisuttinant / 2006 /Full Text
Subject
Alcoholic beverages
Molases
10 Sonocatalyzed Ethanothermal Synthesis and Sintering Behavior of Potassium Niobate Fine Powders = การสังเคราะห์ด้วยเทคนิคโซโนคะตะไลซ์เอทาโนเทอร์มัล และ พฤติกรรมการเผาผนึกของผงละเอียดโพแทสเซียมไนโอเบต / Kittichai Jinachai / 2010 /Full Text
Subject
Potassium Niobate
Alcohols
11 Verbal and non-verbal persuasion techniques in Thai beer advertisements = กลวิธีการสร้างความดึงดูดใจทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์เบียร์ในประเทศไทย / Aram Boontranurak / 2009 /Full Text
Subject
Mass media and language
Communication in marketing
Advertising copy
Beer
Alcoholic beverages -- Thailand
12 การเปรียบเทียบระดับ Ethyl glucuronide ในเส้นผมผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรังกับผู้ที่ดื่มเป็นครั้งคราวโดยเทคนิค Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS) = Comparison of ethyl glucuronide level in hair between chronic alcohol drinkers and occasional drinkers by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MSMS) / ทิวาพร ทนันชัย / 2557 /Full Text
Subject
Glucuronates
Chromatography, Liquid
Tandem Mass Spectrometry
Alcoholism -- diagnosis
Dissertations, academic -- Toxicology
13 การพัฒนาการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน = Development of alcohol drinking prevention among secondary school students using school participation / เอกชัย กันธะวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Alcohol drinking -- prevention & control
Students
14 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยระยะถอนพิษสุราโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Development of clinical practice guidelines for restraining patients during alcohol detoxification in Kokha Hospital Lampang Province / เบญจวรรณ จอมอินตา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Alcohol
Patients
15 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development of a community participative program for alcohol drinking prevention among secondary school students / ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcohol drinking
Social asjustment
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรียน -- พฤติกรรม
16 การลดภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา: กรณีศึกษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Reduction of depression using the rational emotive behavior therapy program among patients with alcohol dependence: a case study in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วนิดา ฟักเล็ก / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
พิษสุราเรื้อรัง
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Behavior therapy
Alcoholism
17 การวิเคราะห์สถานการณ์ การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในคลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services ar drug treatment clinic, Lampang hospital / อันธิกา กุลยวง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertatins, academic -- nursing
Alcohol
Alcohol drinking
โรงพยาบาลลำปาง. คลินิกยาเสพติด
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
18 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล ผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for alcohol-dependent patients with Major depressive disorders, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / เวนิช ศรีบุรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
19 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors receiving services at Wangrou Primary Care Unit, Wang Mahakon Subdistrict, Tha Tako District, Nakhon Sawan Province / อรวีร์ ศีลพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ท่าตะโก (นครสวรรค์)
คนดื่มสุรา -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcohol drink
จิตเวชศาสตร์ -- การพยาบาล
20 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก = Situational analysis or caring for persons with alcohol dependence, Bantak hospital,Tak province / บุษยา พิพัฒน์ศาสตร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregiver
Alcoholism


Page : 1 2 3