ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 57 รายการ จากคำว่า Alcohol

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a cognitive behavior therapy program in reducing alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Si Satchanalai hospital, Sukhothai province / กรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร / บันฑิตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior therapy
Alcohol drinking
Alcoholism
42 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มของผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the group empowerment program among patients with alcohol dependence,Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / สินีนาถ ขุนวิชิต / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
Alcoholism
43 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing self-efficacy enhancement for drinking refusal program among persons with alcohol dependence, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / อิสรีย์ สิงห์สถิตย์ / 2555 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Alcoholism
44 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนสำหรับการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่มีการดื่มแบบอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing the Self-efficacy Enhancement for Alcohol Drinking Refusal Program Among Persons with Harmful Drinking, Ban Pongtum Tambon Health Promoting Hospital, Chiang Mai Province / ปิ่นแก้ว ประทุมทา / 2559 /Full Text
Subject
Consumer Behavier
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ (เชียงใหม่)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
45 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็น โรคติดสุรา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the klaibann samannjai program among persons with alcohol dependence, Thanyarak Chiang Mai Hospital / นัชชารินทร์ ภูมิวรรณา / 2560 /Full Text
Subject
Alcoholism
พิษสุราเรื้อรัง
พิษสุราเรื้อรัง -- โรงพยาบาล
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
46 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Pasang hospital, Lamphun province / วันวิสาข์ สุขแยง / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
47 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, uangpan hospital, Lampang province / แสงเดือน จาตุนันท์ / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
48 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Banlaow Tambon health promoting hospital, Phayao province / ทิพกัญญา ใจกล้า / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
Hospital -- Phayao
Health promotion
49 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Nongphueng Tambon health promoting hospital, Chiang Mai province / เบ็ญจพรรณ คำก้อน / 2559 /Full Text
Subject
Alcoholism
บ้านสมานใจ (เชียงใหม่)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เชียงใหม่)
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
50 ประสิทธิผลของการใช้แผนจาหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ดารณี ขันใส / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Psychotherapy patients
Alcohols
51 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol dependence, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ชุติกาญจน์ ทองสุข / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Alcoholism
52 ผลของการบำบัดโดยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of problem-solving therapy on depression of patients with alcohol dependence in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ปุณยาภา คำบุญเรือง / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Alcoholism
53 ภูมิปัญญาพื้นบ้านทักษิณในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Thaksin local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / พรรษา หวานบุญ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Local wisdom
Caregivers
Alcoholism
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคใต้)
54 ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Lanna local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / เนตรดาว ธงซิว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Wisdom
Health care
Alcoholism
55 ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Isan local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / มะยุรี วงค์กวานกลม / 2553 /Full Text
Subject
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ผู้ติดสุรา -- การรักษา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Local wisdom
Alcoholism
Health care
56 สังคม วัฒนธรรมกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน = Social, culture and alcohol consumption among woman workers / อนุสรณ์ บัวทอง / 2548 /Full Text
Subject
Drinking of alcoholic beverages
Women employees -- Alcohol
57 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol


Page : 1 2 3