ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 57 รายการ จากคำว่า Alcohol

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence, Banthi hospital, Lamphun province / วิภาภรณ์ ไชยอาม / 2556 /Full Text
Subject
Caregiver
Alcoholism
22 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence receiving services at Chiangklang hospital, Nan Province / กชพร เขื่อนธนะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Caregivers
23 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and depression receiving services at Chomtong hospital, Chiang Mai province / นันท์นภัส ธนากุลภิวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
24 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่เสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Situational analysis of caring for persons with alcohol depedence with repeated drinking receiving services at Khuntan hospital, Chiang Rai province / ประภัสสร กาวิโล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
25 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with alcohol depedence, Pua Crown Prince hospital, Nan province / ชลทริกา เชียงหนุ้น / 2556 /Full Text
Subject
Caregiver
Alcoholism
26 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at Cessation Clinic, Pasang Hospital, Lamphun Province / กนกวรรณ ยองจา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลป่าซาง. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
27 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุราโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at cessation Clinic, Maemoh Hospital, Lampang Province / กมลพร สุขร่องช้าง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลแม่เมาะ. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
28 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors and suicide attempts receiving services at psychiatric and substance clinic, Dokkharmtai hospital, Phayao province / รัดดารัตน์ โกจะกัง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drinking of alcoholic beverages
Suicide
Psychotherapy
Hospitals -- outpatient services -- Phayao
29 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for patients with alcohol induced psychotic disorders and repeated drinking receiving services at Loie Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ณรงค์ ตั้งวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Alcohol
Alcohol drinking
โรคจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
พิษสุราเรื้อรัง
30 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted alcohol dependent patients at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ศิรินภา ขันธรรม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การติดสุรา
สุรา
31 การสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสตามการรับรู้ ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / สุภาภรณ์ สมพาน / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Spouses
Psychotic disorders
Alcohols
32 ความคาดหวังจากการดื่มสุราและพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย = Alcohol expectancy and alcohol drinking behaviors among University students / ปิยทัศน์ เร่งเร็ว / 2557 /Full Text
Subject
Expectation (philosophy)
Drinking behavior
Alcohol drinking
33 ความคิดอัตโนมัติด้านลบ กับความซึมเศร้าในผู้เสพติดสุราเรื้อรัง / เอื้อมเดือน เนตรแขม / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Thinking
Depression
Alcoholism
คนติดสุรา -- เชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
34 ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ที่ติดสุรา ในโรงพยาบาลลำพูน / นิศานาถ โชคเกิด / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
สุขภาพ
ความเชื่อ
คนติดสุรา -- ลำพูน
Dissertations, academic -- nursing
Health
Alcohol drinking
35 ความพร้อมในการดูแลและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Caregiving readiness and burdens among caregivers of alcohol dependent patients, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วรรณิดา ขันตีต่อ / 2559 /Full Text
Subject
Alcoholism
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
36 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับความรู้สึกและความเครียดของผู้ติดสุราที่กลับมาเสพซ้ำ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Relationship between sensory patterns and stresses of relapsed alcohol dependence clients in Suansaranroom Psychiatric Hospital, Suratthani Province / ทศพล กองเงิน / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
Alcoholics
ผู้ติดสุรา -- สุราษฎร์ธานี
37 ประสิทธผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Sopmoei hospital, Mae Hong Son province / จรัสศรี วิศวกลกาล / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
38 ประสิทธิผลของการใช้การบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementint problem-solving therary in alcohol dependence persons with depression, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ภัทรสุดา สิงห์เห / 2556 /Full Text
Subject
Depression
Alcoholism -- therapy
Problem solving
39 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองในผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the self-control program among persons with alcohol induced psychotic disorder, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ปิยพร วุฒิรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- control
Psychotic disorders
Alcohol
40 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุรา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing a program of assertive community treatment for persons with alcohol dependence, Li district, Lamphun province / พิมพร กำแพงทิพย์ / 2556 /Full Text
Subject
Assertiveness
Alcoholism
ผู้ติดสุรา -- ลำพูน
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- การรักษา


Page : 1 2 3