ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Alcohol drink

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effectiveness of an alcohol relapse prevention program based on the satri model in alcohol-dependent women = ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำโดยใช้แนวคิดซาเทียร์ในผู้หญิงติดสุรา / Soontaree Srikosai / 2013 /Full Text
Subject
Alcohol -- related disorders
Alcohol drinking -- prevention & control
2 การพัฒนาการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน = Development of alcohol drinking prevention among secondary school students using school participation / เอกชัย กันธะวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Alcohol drinking -- prevention & control
Students
3 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development of a community participative program for alcohol drinking prevention among secondary school students / ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcohol drinking
Social asjustment
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรียน -- พฤติกรรม
4 การวิเคราะห์สถานการณ์ การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในคลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services ar drug treatment clinic, Lampang hospital / อันธิกา กุลยวง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertatins, academic -- nursing
Alcohol
Alcohol drinking
โรงพยาบาลลำปาง. คลินิกยาเสพติด
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors receiving services at Wangrou Primary Care Unit, Wang Mahakon Subdistrict, Tha Tako District, Nakhon Sawan Province / อรวีร์ ศีลพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ท่าตะโก (นครสวรรค์)
คนดื่มสุรา -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcohol drink
จิตเวชศาสตร์ -- การพยาบาล
6 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors and suicide attempts receiving services at psychiatric and substance clinic, Dokkharmtai hospital, Phayao province / รัดดารัตน์ โกจะกัง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drinking of alcoholic beverages
Suicide
Psychotherapy
Hospitals -- outpatient services -- Phayao
7 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for patients with alcohol induced psychotic disorders and repeated drinking receiving services at Loie Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ณรงค์ ตั้งวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Alcohol
Alcohol drinking
โรคจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
พิษสุราเรื้อรัง
8 ความคาดหวังจากการดื่มสุราและพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย = Alcohol expectancy and alcohol drinking behaviors among University students / ปิยทัศน์ เร่งเร็ว / 2557 /Full Text
Subject
Expectation (philosophy)
Drinking behavior
Alcohol drinking
9 ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ที่ติดสุรา ในโรงพยาบาลลำพูน / นิศานาถ โชคเกิด / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
สุขภาพ
ความเชื่อ
คนติดสุรา -- ลำพูน
Dissertations, academic -- nursing
Health
Alcohol drinking
10 ความพร้อมในการดูแลและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Caregiving readiness and burdens among caregivers of alcohol dependent patients, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วรรณิดา ขันตีต่อ / 2559 /Full Text
Subject
Alcoholism
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
11 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing a cognitive behavior therapy program in reducing alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence, Si Satchanalai hospital, Sukhothai province / กรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร / บันฑิตวิทยาลัย 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior therapy
Alcohol drinking
Alcoholism
12 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนสำหรับการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่มีการดื่มแบบอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing the Self-efficacy Enhancement for Alcohol Drinking Refusal Program Among Persons with Harmful Drinking, Ban Pongtum Tambon Health Promoting Hospital, Chiang Mai Province / ปิ่นแก้ว ประทุมทา / 2559 /Full Text
Subject
Consumer Behavier
Alcohol Drinking
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ (เชียงใหม่)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
13 สังคม วัฒนธรรมกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน = Social, culture and alcohol consumption among woman workers / อนุสรณ์ บัวทอง / 2548 /Full Text
Subject
Drinking of alcoholic beverages
Women employees -- Alcohol


Page : 1