ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 72 รายการ จากคำว่า Air

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Toxicity testing of particulate matter collected from Chiang Mai using the developed direct alveolar epithelial cells-air exposure prototype = การทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กใน จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เครื่องมือดูดอากาศต้นแบบให้ สัมผัสโดยตรงกับเซลล์เยื่อบุผิวถุงลมปอด / Suruk Udomsom / 2012 /Full Text
Subject
Dust
Particles
Air -- Pollution -- Chaing Mai
62 Transfollicular delivery systems of fatty acids from natural sources entrapped in nanovesicles for anti-hair loss = ระบบนำส่งผ่านรูขุมขนของกรดไขมันจากธรรมชาติที่เก็บกักในถุงขนาดนาโนเพื่อป้องกันผมร่วง / Warintorn Ruksiriwanich / The 2012 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Fatty acids
Hair -- Care and hygiene
63 Use of lichens as bioindicators for air quality monitoring in amphoe Mueang Lampang = การใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการติตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในอำเภอเมืองลำปาง / Krittika Pomphueak / 2005 /Full Text
Subject
Air quality -- Measurement -- Thailand -- Lampang
Air -- Pollution -- Thailand -- Lampang
64 Weather simulations of heavy rainfall events over Narathiwat province, Thailand and Mumbai City, India = การจำลองสภาพอากาศเหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย / Sukrit Kirtsaeng / The 2011 /Full Text
Subject
Air -- Simulation methods
Rain and rainfall
65 การเกิดไมโครนิวเคลียสในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมี่ยม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ = Lymphocyte micronucleus induction by Lead, Cadmium and particulate matters in Chiang Mai ambient air / สุวนิตย์ ทองหนุน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Lymphocytes
Micronuleus, germline
Air Pollution -- Chiang Mai
Lead
Cadmium
66 ความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพจากอนุภาคฝุ่นในอากาศในนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Awareness of health impact from airborne particulate matters among prathom suksa students in Chiang Mai Province / อุบลวรรณ ชัยมงคล / 2554 /Full Text
Subject
Air ollution -- Adverse effects
Particulate matter -- Adverse effects
มลพิษทางอากาศ
การรับรู้
นักเรียน -- สุขภาพ -- เชียงใหม่
67 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for oral cavity care among critically ILL elderly patients with endotracheal tubes, medical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นฤมล จินะคำปา / 2557 /Full Text
Subject
Dental care
Ctitical illness
Airwar obstruction
68 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of unplanned endotracheal extubation in medical intensive care unit, Buddhachinaraj hospital, Phitsanulok province / กนกกาญจน์ พ่วงเฟื่อง / 2557 /Full Text
Subject
Airway obstruction -- prevention & control
Intensive care unit
69 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in intensive care unit, Banmi hospital, Lop Buri provinve / อุมาภรณ์ ร่วมทอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
70 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in the intensive care unit, overbook hospital, Chiang Rai province / ประภาพร เจริญชัย / มหาวิทยาลัยย 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
71 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning in adults with an artificial airway in surgical intensive care unit, McCormick hospitals, Chiang Mai province / คนึงนิจ เพชรรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
72 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการใช้วีลแชร์สำหรับผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง = Effects of wheelchair skill training program for people with paraplegia / เสาวลักษณ์ จันทรเกษมจิต / 2554 /Full Text
Subject
Paraplegia
Wheelchair
รถเข็นคนพิการ
อัมพาตครึ่งล่าง -- ผู้ป่วย


Page : 1 2 3 4