ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Aflatoxins

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption isotherms of Aflatoxin B1 on some commercial and synthetic adsorbents = ไอโซเทิร์มการดูดซับของอะฟลาท็อกซินบี 1 บนตัวดูดซับทางการค้าและตัวดูดซับสังเคราะห์บางชนิด / Jarinya Sittiwong / 2008 /Full Text
Subject
Absorption
Aflatoxins
2 Assessment of aflatoxin exposure in vegetarians and nonvegetarians / Teera Chewonarin / 1997 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Albumin
Serum albumin
Liver -- Cancer
Dissertations, academic -- Biochemistry
Vegetarianism
Aflatoxins
3 Detoxification of aflatoxin contaminated in peanuts by chemical method = การลดพิษอะฟลาทอกซินที่แปดเปื้อนในถั่วลิสงโดยวิธีเคมี / Nabhaporn O-Ariyakul / 1985 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Peanuts
Dissertations, academic -- Biochemistry
Aflatoxins
4 Detoxification of aflatoxin in peanut by ammonium bicarbonate and gamma irradiation = การลดพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงโดยแอมโมเนีย ไบคาร์บอเนตและ การฉายรังสีแกมมา / Songpan Wangjaisuk. / 1989. /Full Text
Subject
Aflatoxins -- Metabolic detoxication.
Peanuts.
Ammonium bicarbonate.
Gamma ray spectrometry.
Dissertations, academic -- Biochemistry
Aflatoxins
Peanuts
5 Development of ELISA method by using monoclonal antibody for aflatoxin B1 determination / Suwiwek Lipigorngoson / 1996 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Enzyme-linked immunosorbent assay
Aflatoxins
Dissertations, academic -- Biochemistry
Enzyme -- Linked immunosorbent assay
Aflatoxin B1 -- Monoclonal antibodies
6 Development of monitoring procedure on aflatoxin distribution in dairy farms = การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของอะฟลาทอกซินในฟาร์มโคนม / Wantanwa Mongkon / 2017 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Dairy farms
7 Effects of aflatoxin B1 on plasma lipoproteins and erythrocyte morphology in albino rats = ฤทธิ์ของอะฟลาทอกซิน บี หนึ่ง ต่อลิโปโปรตีนในพล่สมาและรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหนูขาว / Udomphand Khansuwan / 1986 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Blood lipoproteins
Erythrocytes
Rats as laboratory animals
Dissertations, academic -- Biochemistry
Aflatoxins -- Toxicity
Lipoproteins -- Biosynthesis
Erythrocytes -- Cytology
Rats -- Case studies
8 Effects of lemon grass extract on Aflatoxin B1 mutagenesis activated by liver microsomal enzymes / Jiraporn Sukbunteung / 1996 /Full Text
Subject
Mutagenesis
Aflatoxins
Enzymes
Lemon grass
Dissertations, academic -- Biochemistry
Microsomes, liver
Salix
Plants medicinal
Aflatoxins B1
Microsomes, liver
Animals, laboratory -- Rats
9 Effects of root and pod exudates on drought and aflatoxin resistance of peanut genotypes = ผลของสารที่ปลดปล่อยจากรากและฝักของสายพันธุ์ถั่วลิสงต่อการทนแล้งและต้านทานต่อสารอะฟลาท๊อกซิน / Janjira Puntase / 2005 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Peanuts
10 Efficincy of natural adsorbents for the adsorption of aflatoxin B1 = ประสิทธิภาพของตัวดูดซับธรรมชาติสำหรับการดูดซับสารอะฟลาท็อกซินบี 1 / Peeyanun Noyrod / 2008 /Full Text
Subject
Chemisorption
Aflatoxins
11 Inhibitory activity of Bacillus subtilis against growth of aflatoxigenic fungi isolated from bird chili powder = กิจกรรมการยับยั้งของ Bacillus subtilis ต่อการเจริญของฟังไจที่ก่ออะฟลาทอกซินซึ่งแยกจากพริกขี้หนูป่น / Rattanaporn Thakaew / The 2013 /Full Text
Subject
Bacillus subtilis
Aflatoxins
Antifungal agents
12 Possible mechanism of inhibition of aflatoxin-B1 mutagenesis by Thai medicinal plant,murdannia loriformis and alpinia galanga = กลไกการยับยั้งการกลายที่เกิดจากอะฟลาทอกซินบีหนึ่งที่อาจเป็นไปได้โดยสมุนไพรไทย : หญ้าปักกิ่งแลพข่า Tawee rearungchom / Tawee Rearungchom / 1993 /Full Text
Subject
Mutagenesis
Mutagenicity testing
Aflatoxins
Medicinal plants -- Thailand
Dissertations academic -- Biochemistry
Affatoxin B1
Mutation
Plants, medicinal
13 Studies on aflatoxins and mutagens in urine = การศึกษาอะฟลาทอกซินและสารก่อการกลายพันธุ์ในปัสสาวะ / Nantarit Chokethaworn / 1985 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Mutagens
Urine
Dissertations, academic -- Biochemistry
Aflatoxins -- Urine
Mutagens -- Urine
Urine -- Analysis


Page : 1