ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Adolescent

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a program to strengthen parenting skills for HIV prevention among early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะบิดามารดาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนปลาย / Chutima Meechamnan / 2013 /Full Text
Subject
HIV infections -- prevention & control
Adolescent
2 Development of an internet-based smoking prevention program for Thai male early adolescents = การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับวัยรุ่นชายไทยตอนต้น / Natchaya Palacheewa / 2013 /Full Text
Subject
Smoking -- prevention & control
Adolescent
3 Effectiveness of a school-based cognitive behavioral therapy program for Thai adolescents = ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะซึมเศร้า / Sararud Vuthiarpa / 2011 /Full Text
Subject
Depression
Behavior therapy
Adolescents
4 Effects of using the multi-dimension social interaction training program on social skill development of adolescents with autism : case studies = ผลของการใช้โปรแกรมฝึกปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบมิติประสมที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กวัยรุ่นออทิสติก : กรณีศึกษา Nongluck Kienngam / Nongluck Kienngam / 2008 /Full Text
Subject
Autistic children -- Education
Autism in adolescence
Adolescent -- Case studies
Adolescent development
5 The correlation between the impairment of musculoskeletal, cardiovascular, pulmonary systems and six-minute walk distance in females with adolescent idiopathic scoliosis = ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจและระยะทางที่ได้จากการเดิน 6 นาที ในหญิงที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดตั้งแต่วัยรุ่นโดยไม่ทราบสาเหตุ / Siwaphorn Chanthaphun / 2009 /Full Text
Subject
Kinesiology
Scoliosis
Scoliosis
Adolescent
Cardiovascular, systems
6 การติดเฟซบุ๊กและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น = Facebook addiction and depression among adolescents / เฉลิมพล ก๋าใจ / 2560 /Full Text
Subject
Depression
Adolescent
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้า
การติดสื่อสังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่น
7 การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายตอนต้น = Perception of sexual identity among early male adolescents / ชมภู่ บุญไทย / 2556 /Full Text
Subject
Adolescent
Sexuality -- in adolescent
8 การให้ความรู้ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่น : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Educational provision on breastfeeding among adolescent mother : a systematic review / พัชรินทร์ เงินทอง / 2558 /Full Text
Subject
Knowledge
Breast feeding
Mothers
Adolescent
9 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่น = Guardian knowledge, attitudes, and practices related to Internet Addiction disorder among adolescents / อัญชลี ศรีสมุทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Internet
Adolescent
โรคติดอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น
จิตวิทยาวัยรุ่น
10 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing Self-regulation Program Among Male Adolescents in Regional Juvenile Vocational Training Centre 7, Chiang Mai Province / อัครชัย อรุณเหลือง / 2561 /Full Text
Subject
Adolescent Behavior -- Chiang Mai
Adolescent Behavior
11 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย = Predicting factors of health promoting behaviors among adolescencts with thalassemia / จุฑามาศ ผลมาก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Adolescent
Thalassemia
สุขภาพ
วัยรุ่น
การส่งเสริมสุขภาพ
ธาลัสซีเมีย
12 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Factors related to prenatal care among adolescent pregnants / นภศพร ชัยมาโย / 2559 /Full Text
Subject
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Adolescent
Pregnancy in adolescence
13 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น = Factors related to health promoting behaviors among adolescent mothers / เจิดนภา แสงสว่าง / 2559 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Health promotion
Adolescent
Pregnancy in adolescence
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Factors influencing eating behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / สมรัตน์ แดงสกุล / 2556 /Full Text
Subject
Adolescent
Consumer behavior
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคลมชัก = Factors influencing health promotion behaviors of adolescents with epilepsy / นริศรา ศรีกุลวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
Epilepsy
Health promotion
Health behavior
Adolescent
16 ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดต่อระดับความเจ็บปวด ระยะเวลาของการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ = Effects of childbirth preparation on pain level, duration of labor, and perception of childbirth experience among adolescent pregnant women / พรรณทิพย์ โชมขุนทด / 2555 /Full Text
Subject
Pain
Pregnancy -- in adolescent
Labor
17 ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น = Effect of parent communication skill development on communication abi=out HIV prevention between parents and early adolescents / อุษา หีดนาคราม / 2557 /Full Text
Subject
Communication
HIV infectons -- prevention & control
Adolescent
18 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเจ็บปวดในการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก = Effects of social support on labor pain and perception of childbirth experience among primiparous adolescent parturients / มาณี จันทร์โสภา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pain
Labor
Pregnancy in adolescent
19 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาวัยรุ่น = Effect of social support on success in exclusive breastfeeding among adolescent mothers / เบญจมาศ เกษรพรม / 2556 /Full Text
Subject
Social support
Breast feeding
Mothers
Adolescent
20 ผลของการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื่อเอชไอวีเอดส์ = Effects of empowerment on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among youth living with HIVAIDS / รัชนีกร ไข่หิน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
HIV infection
Adolescent


Page : 1 2