ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 25 รายการ จากคำว่า Adolescence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Breastfeeding practice and self-efficacy among nepalese adolescent first-time mothers = การปฏิบัติและสมรรถนะแห่งตนในการให้นมมารดาวัยรุ่นชาวเนปาลที่มีบุตรคนแรก Ambika Rai / Rai, Ambika / The 2015 /Full Text
Subject
Lactation
Breastfeeding
Adolescence -- Nepal
2 College students' cohabitation = การใช้ชีวิตคู่ในหมู่นักศึกษา / Jitmanat Sommano / Chiangmai Chiangmai 2004 /Full Text
Subject
Adolescence -- Sexual behavior marriage
Premarital sex
University students
3 Development of a community-based model for preventing sexual risk behaviors among adolescents = การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเด็กวัยรุ่น / Saowaluck Settheekul / The 2018 /Full Text
Subject
Sex instruction for teenagers
Adolescence
4 Development of a program for enhancing HIV treatment adherence and reducing HIV risk behaviors among youth living with HIVAIDS =การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / Warawan Udomkhamsuk / 2013 /Full Text
Subject
HIV infections
Risk -- taking
HIV -- infections -- in adolescence
5 Development of instrumentsfor measuring safe motorcycle driving behaviors and expected influencing Factors Among Thai adolescents in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลของเด็กวัยรุ่นไทยตามบริบททางนิเวศวิทยา / Chanchai Yothayai / The 2010 /Full Text
Subject
Motorcycling
Adolescence -- Behavior
Behavioral assessment of children -- Equipment and supplies
Medical instrument and apparatus
Dissertations, academic -- nursing
6 Development of participatory depression prevention model for Thai adolescents = การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าโดยการมีส่วนร่วมสำหรับวัยรุ่นไทย / Kwaunpanomporn Thummathai / The 2015 /Full Text
Subject
Depression in adolescence
Psychotic depression
Adolescence -- Lamphun
7 Effectiveness of a computerized cognitive behavioral therapy program on reducing depression among youth in the juvenile vocational training center = ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์บำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการลดภาวะซึมเศร้าของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / Saranya Wannachaiyakul / 2016 /Full Text
Subject
Depression
Depression in children
Depression in adolescence
ความซึมเศร้า
8 Effects of using the multi-dimension social interaction training program on social skill development of adolescents with autism : case studies = ผลของการใช้โปรแกรมฝึกปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบมิติประสมที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กวัยรุ่นออทิสติก : กรณีศึกษา Nongluck Kienngam / Nongluck Kienngam / 2008 /Full Text
Subject
Autistic children -- Education
Autism in adolescence
Adolescent -- Case studies
Adolescent development
9 Knowledge attitudes and risk behaviors regarding HIVAIDS adolescents Sheng Yu / Sheng, Yu / 2000 /Full Text
Subject
AIDS (Disease) in adolescence -- China -- Attitudes
HIV-positive persons -- China
AIDS (Disease) -- Risk factors
Risk-taking (Psychology)
Dissertations, academic -- nursing
Attitude
HIV infections -- in adolescence
Acquired immunodeficiency syndrome -- in adolescence
10 Perception of sexual identity among early adolescent students = การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น / Narisa Wongpanarak / 2009 /Full Text
Subject
Adolescence
Sex instruction for teenagers
11 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่น ที่ติดสารแอมเฟตามีน ในจังหวัดแพร่ / พร้อมพันธ์ คุ้มเนตร / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ยาเสพติดกับเยาวชน -- แพร่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Family
Adolescence
Amphetamine
12 การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กนักเรียนวัยรุ่น โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of the implementation of pregnancy prevention policy among adolescent students, Dok Khamtai hospital, Phayao province / บุษบา กิจตะวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Pregnancy
Pregnancy -- in adolescence
13 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดบุหรี่ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = Situational analysis of caring for adolescents with nicotine dependence, Thungsaliam hospital, Sukhothai provinve / ศีตกาล พรหมวิมานรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Adolescence -- tobacco use
Smoking -- in adolescence
14 ความเครียดและวิถีการปรับแก้ของเด็กวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน / นิศานาถ สารเถื่อนแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
เด็กวัยรุ่น -- น่าน
นักเรียน -- น่าน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Stress -- in adolescence
Adaptation, psychological
15 ความซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติในทางลบ ของวัยรุ่นตอนปลาย / ลัดดา แสนสีหา / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence
Thinking -- in adolescence
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความคิดและการคิด
ความซึมเศร้า
16 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของสตรีวัยรุ่น / วรนุช เชื้อบาง / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
วัยรุ่น -- อุตรดิตถ์
สุขภาพ
Dissdertations, academic -- nursing
Food habits -- in adolescence
17 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับทางจิตสังคมของวัยรุ่นชายที่ได้รับการบำบัดรักษาการติดสารเสพย์ติด / อรัญญา แพจุ้ย / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Adjustment disorders
Adolescence
Substance -- related disorders
18 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น = Factors related to prenatal care among adolescent pregnants / นภศพร ชัยมาโย / 2559 /Full Text
Subject
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Adolescent
Pregnancy in adolescence
19 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาวัยรุ่น = Factors related to health promoting behaviors among adolescent mothers / เจิดนภา แสงสว่าง / 2559 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
การตั้งครรภ์
วัยรุ่น
Health promotion
Adolescent
Pregnancy in adolescence
20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มัณฑนา นทีธาร / มัณทนา นทีธาร / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้าในเด็ก
ความซึมเศร้า
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence


Page : 1 2