ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Activity programs in education

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Model of developing instructional competencies of teachers in multi-ethnic classrooms = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ / Parichart Suwanma / The 2017 /Full Text
Subject
Teaching
Teachers
Activity programs in education
2 Effects of metacognitive strategies on English research report writing and motivation of efl undergraduate medical science students = ผลของกลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ Robin Gene Hatfield / Hatfield, Robin Gene / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Students
English language -- Study and teaching (Higher)
Activity programs in education
Instructional systems -- Design
3 The Development of housework learning units using inquiry learning activities to promote multicultural understanding and life quality skills of grade level 3 students = การพัฒนาหน่วยการเรียนสาระงานบ้านโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบคิดสืบค้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพของนักเรียนช่างชั้นที่ 3 / Natad Assapaporn / 2009 /Full Text
Subject
Activity programs in education
Education -- Curricula
4 The Effectiveness of negotiation of meaning strategies in two-way communication tasks for oral proficiency and grammatical development of higher education level students = ประสิทธิผลของการใช้กลวิธีต่อรองความหมายในกิจกรรมสื่อสารแบบสองทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการพูดและการใช้ไวยากรณ์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / Wilawan Champakaew / 2013 /Full Text
Subject
Mae Fah Luang University
English language -- Study and teaching
Activity programs in education
5 Using jigsaw reading and semantic mapping activities to develop english reading and writing abilities among mathayom suksa 4 students = การใช้กิจกรรมการอ่านแบบต่อชิ้นส่วนและผังความสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Jing Zhu / Jing, Zhu / The 2016 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching (Secondary)
English language -- Writing
English language -- Reading
Activity programs in education


Page : 1