ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 20 รายการ จากคำว่า Acquired Immunodeficiency syndrome

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cell mediated immune response to Penicillium marneffei antigen and mitogen in AIDS patients / Sakorn Pornprasert / 1997 /Full Text
Subject
Cellular immunity
Immune response
Cell-mediated lympholysis
Lymphocytes
Antigens
Mitogens
AIDS (Disease) -- Patients
Antigens, Immune response
T lymphocytes
Lymphocytes
Antigens
Mitogens
Acquired immunodeficiency syndrome
Immunity, Cellular
Mitogens
Dissertations, academic -- Microbiology
Penicillium
Pennicillium marneffei
2 Development, evaluation, and application of the multi-region subtype specific PCR (MSSP) assay to genetically Identify HIV-1 Subtypes B, C, CRF01_AE, and their recombinant forms = การพัฒนาการประเมินและการประยุกต์ใช้วิธีพีซีอาร์ที่มีความจำเพาะแบบหลายตำแหน่งสำหรับตรวจแยกชนิดสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี ชนิดบี ซี เออีและไวรัสลูกผสม Supachai Sakkhachornphop / Supachai Sakkhachornphop / 2006 /Full Text
Subject
AIDS (Disease)
HIV (Viruses)
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
3 Functional study of monocyte-derived dendritic cells of HIV-1-infected patients in inducing T lymphocyte proliferation and cytokine production = การศึกษาการทำงานของเดนดริติกเซลล์ที่เปลี่ยนรูปมาจากโมโนไซต์ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ในการกระตุ้นการแบ่งตัวและการสร้างไซโตไคน์ของเม็ดเลือดขาวชนิด ที ลิมโฟไซต์ / Nathapol Khruakumlaw / 2008 /Full Text
Subject
AIDS
HIV (Infection)
Dendritic Cells
Dendritic Cells -- immunology
Dendritic Cells
Monocytes
Acquired immunodeficiency syndrome
HIV Infection
4 Knowledge and attitudes toward AIDS and universal precautions practices of nurses at Peking Union Medical College Hospital Gao Feng Li / Gao, Feng Li / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Knowledge, attitudes, practice
Acquired immunodeficiency syndrome -- prevention & control
Peking Union Medical College Hospital
AIDS (Disease)
Nurses -- China
5 Knowledge attitudes and risk behaviors regarding HIVAIDS adolescents Sheng Yu / Sheng, Yu / 2000 /Full Text
Subject
AIDS (Disease) in adolescence -- China -- Attitudes
HIV-positive persons -- China
AIDS (Disease) -- Risk factors
Risk-taking (Psychology)
Dissertations, academic -- nursing
Attitude
HIV infections -- in adolescence
Acquired immunodeficiency syndrome -- in adolescence
6 Receiving family caregiving as perceived by people living with HIVAIDS / Naengnoi Yanwaree / 2002 /Full Text
Subject
AIDS (Disease) -- Patients -- Family relationship
HIV-positive persons -- Family relationship
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Family
Acquired immunodeficiency syndrome
7 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเอชไอวีเอดส์ โรงพยาบาลพะเยา / สุพรรณ เลิศทอง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Cross infection
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
การติดเชื้อ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, attitude toward AIDS and AIDS prevention practice of professional nurses in obstetric and gynecological nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พรพรรณ เธียรปัญญา / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Acquired immunodeficiency syndrome -- Prevention & control
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และ การรับรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส กับความมีวินัยในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge and perception of antiretrovirus drug and drug adherence of AIDS patients in Chiang Mai province / ทินมณี ทิพย์ปัญญา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Public health
Acquired immunodeficiency syndrome
Anti-HIV agents
10 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ประเทือง พิมพ์โพธิ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Social support
Caregivers
Acquired immunodeficiency syndrome
11 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในชมรมผู้ติดเชื้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วรรณชัย คำป่าแลว / / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Acquired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
คุณภาพชีวิต -- ลำปาง
12 ตราบาปในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ / เพ็ญศรี วงษ์พุฒ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่จัน
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
สังคม
Acquired immunodeficiency syndrome
HIV infections
Dissertations, academic -- Public Health
13 แบบแผนความสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ หลังรับยาต้านไวรัส = Relationship pattern and sexual risk-taking behavior of people living with HIVAIDS after taking antiretroviral drug / รจนา ญาณปรีชาชาญ / 2550 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
เพศสัมพันธ์
สารต้านไวรัส
Acquired immunodeficiency syndrome
Sex
Antiretroviral agents
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / อมรินทร์ หน่อไชยวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- การดูแล
Acquired Immunodeficiency syndrome
HIV infections
Self care
Dissertations, academic -- Public Health
15 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / มาลัย พัฒนา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลของนักศึกษาวิทยาการสาธารณสุขเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เกตุมาลา บรรจงพานิชย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักศึกษา -- ลาว
Students -- Lao
Acquired immunodeficiency syndrome -- Prevention & control
Dissertations, Academic -- Public health
17 ผลของการสะท้อนคิดด้วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / กุลระวี วิวัฒนชีวิน / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Self care
Quality of life
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
18 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในทหารเกณฑ์ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ = Preventive behavior toward agaist AIDS by conscripts at Wing Command 41, Chaing Mai Province / พิภูษณา มั่นเกษตรกิจ / 2535 /Full Text
Subject
กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
ทหาร -- เชียงใหม่
Acquired immunodeficiency syndrome
19 พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ของกรรมกรก่อสร้างชาย เขตเมืองเชียงใหม่ / นพฬวรรณ นพเคราะห์ / 2537 /Full Text
Subject
โรดเอดส์
กรรมกร -- เชียงใหม่
เพศสัมพันธ์
Acquired immunodeficiency syndrome
20 ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ / นมิตา ล. สกุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- เชียงราย
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
คุณภาพชีวิต -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Acquired immunodeficiency syndrome
Caregivers


Page : 1