ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Abdomen -- Surgery

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of instruction on preoperative anxiety among abdominal surgical patients Zhang Xiuyue / Zhang, Xiuyue / 1999 /Full Text
Subject
Disertations, academic -- nursing
Abdomen -- Surgery -- Patients -- China
Anxiety
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการฟื้นสภาพหลังการ ผ่าตัดช่องท้องในผู้ป่วยสูงอายุ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of abdominal postoperative recovery promotion among elderly patients, male surgery 1 unit, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / วิชุดา จิรมงคลการ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Abdomen -- Surgery
Postoperative care -- In old age
3 ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of foot massage on pain among pediatric patients undergone abdominal surgery / สุดคนึง จินดาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pain Management
Massage
Abdomen -- Surgery
4 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Effect of nursing care based on theory of goal attainment on postoperative recovery among elders with abdominal surgery / วัลยาพร คำมอญ / 2555 /Full Text
Subject
Postoperative care
Aging
Abdomen -- surgery
5 ผลของการออกกำลังอย่างมีแบบแผนต่ออาการท้องอืดและอาการปวดท้องจากแก๊สในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง / วิยะดา รัตนสุวรรณ / 2535 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ช่องท้อง -- ศัลยกรรม
พยาบาลกับผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
Exertions
Abdomen, Surgery


Page : 1