ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า ASEAN

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of the evaluation model on the readiness of technical colleges for joining the ASEAN community = การพัฒนารูปแบบการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคนิค / Yuthasin Chumanee / The 2015 /Full Text
Subject
ASEAN
ASEAN countries
2 Domestic credit and economic growth in ASEAN: evidence from panel data = สินเชื่อภายในประเทศกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน: หลักฐานจากข้อมูลแบบพาเนล / Borey Ea / 2015 /Full Text
Subject
Credit -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
ASEAN countries
ASEAN countries -- Economic development
3 Econometric modeling of tourism demand in some Asean countries = การจำลองแบบทางเศรษฐมิติของอุปสงค์การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนบางประเทศ / Komkrit Wongkhae / 2013 /Full Text
Subject
Econometric models
Travel
ASEAN countries
4 Evaluation model of professional nurse competency appropriate for becoming an ASEAN community = รูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ที่เหมาะสมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / Sriprapai Inchaithep / 2013 /Full Text
Subject
ASEAN
Nurses
Professional competence
5 Factors affecting food and energy prices in the ASEAN region = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาอาหารและพลังงานในภูมิภาคอาเซียน / Teera Kiatmanaroch / 2014 /Full Text
Subject
Economics -- ASEAN
Asean Free Trade Area
Food -- Prices
6 Factors affecting the bilateral trade between Cambodia and its major trading partners in ASEAN using gravity model = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศกัมพูชาและคู่ค้าที่สำคัญในอาเซียนโดยใช้แบบจำลองแรงโน้มถ่วง / Kakda Keo / 2016 /Full Text
Subject
International trade
Cambodia -- International trade -- ASEAN countries
ASEAN countries
7 FDI, exports and economic growth in ASEAN region: empirical analysis from time series and panel data = การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การส่งออก และการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์จากข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลพาแนล Pheara Pheang / Pheara, Pheang / 2016 /Full Text
Subject
Investments, Foreign -- Southeast Asia
Economic development -- Southeast Asia
Investments
ASEAN Community -- Economic conditions
8 Measuring the total factor productivity for international seaport in South East Asia (ASEAN) = การวัดผลิตภาพโดยรวมของท่าเรือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / Ratikorn Kumtong / The 2016 /Full Text
Subject
Harbors -- ASEAN
Shipping -- ASEAN
ASEAN
9 Modeling indexes of stock market volatility for Asean, Europe, and the USA = การจำลองแบบดัชนีของความผันผวนตลาดหุ้นสำหรับ อาเซียน ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา / Kunsuda Nimanussornkul / 2009 /Full Text
Subject
Stock exchanges
Stock exchanges -- United States
Stock exchanges -- ASEAN countries
10 The Impact of external debt on economic growth: the empirical evidence in Asean Countries = ผลกระทบของหนี้ภายนอกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผลเชิงประจักษ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน / Mouykoun Lim / 2015 /Full Text
Subject
Debts, Public
ASEAN countries
Thailand -- Economic conditions
11 The Study of foreign direct investment and spillover effects from Asean to Thai economy = การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผลกระทบข้างเคียงต่อเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศอาเซียนสู่เศรษฐกิจประเทศไทย / Nartrudee Sapsaad / The 2018 /Full Text
Subject
Investments, Foreign
ASEAN countries


Page : 1