ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า AIDS (Disease) -- Chemotherapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในรูปแบบการจัดการเชิงระบบระหว่างเครือข่ายบริการทางการแพทย์ที่มีเภสัชกรและแกนนำผู้ติดเชื้อในคลินิก NAPHA โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Outcomes of HIVAIDS patients care by systematic approach management between medical service network with a pharmacist and core patient activists in NAPHA clinic at Chaehom Hospital, Lampang Province / วลัยลักษณ์ เจียรพินิจนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแจ้ห่ม. คลินิก NAPHA
โรคเอดส์ -- การรักษาด้วยยา
การติดเชื้อเอชไอวี
บริการทางการแพทย์ -- ลำปาง
โรงพยาบาล -- การบริหาร
AIDS (Disease) -- Chemotherapy
HIV-positive persons
Outcome assessment (Health care)
Pharmacist and patient


Page : 1