ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การความภูมิใจแห่งตนในบริบทองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย = Relationships among perceived organizational support, organization-based self-esteem and organizational citizenship behavior of university supporting staff / ภณัชรา สุริมล / 2561 /Full Text
Subject
พฤติกรรมองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ
162 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของการรับรู้บรรยากาศความปลอดภัย = Relationship between perceived safety-specific transformational leadership and safety behaviors of employees in Northern region industrial estate, Lamphun Province: mediating role of perceived safety climate / อุดร สุวรรณโค / 2561 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
163 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพต่อพฤติกรรมการประกอบอาหารของผู้ประกอบอาหารในครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Association between health perceptions and food preparing behaviors among cooks of people with risk of hypertension in Wiang Nuea, Pai District, Mae Hong Son Province / อุมาพร บุญมาดำ / 2561 /Full Text
Subject
โภชนาการ
การปรุงอาหาร -- แม่ฮ่องสอน
164 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรียกร้องในงานความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และการขาดงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อ ของภาวะขาดประสิทธิภาพในการทำงานขณะป่วย = Relationships among job demands, emotional exhaustion and absenteeism of registered nurses: mediating role of presenteeism / พุฒิเมธ ชุ่มตา / 2561 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
บุคลากรสาธารณสุข -- ความเครียดในการทำงาน
การทำงาน -- แง่จิตวิทยา
การจูงใจในการทำงาน
165 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สมดุลของความพยายามในการทำงานกับผลตอบแทนและความเหนื่อยหน่ายทางอารมณ์ของพนักงานสำนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในจังหวัดเชียงใหม่ : บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการสนับสนุนทางสังคม = Relationships between effort - reward imbalance and emotional exhaustion of generation Y white - collar employees in Chiang Mai province: moderating role of social support / เบญญทิพย์ เหมือนหมาย / 2561 /Full Text
Subject
พนักงาน -- เชียงใหม่
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
166 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลือเฟือของทรัพยากรขององค์กรกับ ผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ = Relationship between organizational slack and financial performance of companies listed on market for alternative investment / ปิยวรรณ โพเนตร / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัทมหาชน -- การเงิน
เงินทุน
หลักทรัพย์
167 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between ownership structure and anti-Corruption of companies listed on the stock exchange of Thailand / เนตรนภา กันทะสาม / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน
ผู้ถือหุ้น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
168 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบควอนไทล์ = Relationship between sentiment indices and stock index of Thailand by applying quantile regression analysis / นงนภัส ชื่นพัฒนพงศ์ / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
169 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between dividend policy and stock price volatility in the stock exchange of Thailand / เทพไท นวลนุช / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
เงินปันผล
หุ้นสามัญ -- ราคา
170 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและการให้สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสินในภาคเหนือตอนบน = The Relationships between macroeconomic factors and the Government Savings Banks credit approvals to SMEs in the Upper Northern Region / สกุลทิพย์ จูมทอง / 2561 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
171 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความไว้วางใจในผู้นำและการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตใจ = Relationship Between Ethical Leadership and Employee Job Performance: The Mediating Roles of Trust in Leader and Psychological Empowerment / ชัยชนก ธีระแนว / 2561 /Full Text
Subject
ผู้บังคับบัญชา
นักบริหาร
การบริหาร
ผู้นำ
172 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลใน รายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between firm characteristics and information disclosure in sustainability report of company listed on the stock exchange of Thailand / หทัยชนก ยุปารมีย์ / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บัญชี
ตลาดหลักทรัพย์
173 ความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของค่าความนิยมที่เกิด จากการซื้อธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Value relevance of goodwill obtained from business acquisition of companies listed on the stock exchange of Thailand / สุธีรา ใจสัตยาบรรณ / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาหลักทรัพย์
บริษัทมหาชน
174 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวหอมพื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย = Genetic diversity of highland local fragrant rice of Thailand / ปวีณา เตจาคำ / 2561 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เชื้อพันธุ์พืช
175 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งในข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงของประเทศไทย = Genetic diversity and physicochemical properties of starch in highland local glutinous rice of Thailand / กานต์พิชชา สายคำฟู / 2561 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- ความผันแปร
176 ความหลากหลายอัลลีลของยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ในข้าวหอมพื้นเมืองที่สูง = Diversity of BADH2 Alleles and Microsatellite Molecules in highland local fragrant rice / ภัคจิรา จันทร์อินทร์ / 2561 /Full Text
Subject
ฒ, 58 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
ข้าวหอม -- การปรับปรุงพันธุ์
ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
ยีน
177 ค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างอุโมงค์ด้วยวิธีเจาะระเบิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามความยาวอุโมงค์ = Cost of tunnel construction by drill and blast method varies by tunnel length / นันทพล มณฑานพรัตน์ / 2561 /Full Text
Subject
อุโมงค์ -- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
การก่อสร้างใต้ดิน
178 คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Communication Value of Key Audit Matters of Companies in Industrials Group Listed on The Stock Exchange of Thailand / กรกนก ครุฑเมือง / 2561 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี
179 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Learning process development handbook for Banchaengkuruang School, Chiang Mai province / ฉัตรชนก วงศ์ใหญ่ / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง (เชียงใหม่)
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
180 โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงในจังหวัดเชียงราย = Population structure and genetic diversity of highland local rice varieties in Chiang Rai Province / ธัญญา วิริยา / 2561 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ -- เชียงราย
ข้าว -- พันธุ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15