ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การศึกษาระดับพฤฒพลังและรูปแบบการใช้เวลา ในผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒพลัง = The Study of active ageing levels and time use pattern in active ageing / อัจฉริยา ปัญญาแก้ว / 2561 /Full Text
Subject
ผู้สูงอาย
122 การส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน ของนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน = Promoting the instruction design ability of students in the elementary education program by using research-based learning / วิชญา ผิวคำ / 2561 /Full Text
Subject
การเรียน
การสอน
123 การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยหลวงพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = Promotion of management potential of community enterprise of processed pineapple in Ban Huay Luang Phatthana according to sufficiency economy concept / สมชาย เพชรเก่า / 2561 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
บ้านห้วยหลวงพัฒนา (เชียงใหม่)
สับปะรด -- การแปรรูป
สับปะรด -- แม่อาย (เชียงใหม่)
เศรษฐกิจพอเพียง -- แม่อาย (เชียงใหม่)
124 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องระบบเลขฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Construction of e-learning courseware titled base number system for grade 7 students, Chakkham Khanathon School, Lamphun Province / วิทยา วรรณมะกอก / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
แบบเรียนสำเร็จรูป
การสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
125 การสร้างแบบวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of a scientific competencies test for grade 6 students / ภัทรา ยาอินตา / 2561 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สมรรถนะ
นักเรียน
126 การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2548 - 2558 = A Synthesis ofgraduate research in curriculum and instruction, faculty of education, Chiang Mai University during academic years 2005 - 2015 / พนมวัลย์ สุริยมณฑล / 2561 /Full Text
Subject
การศึกษา -- หลักสูตร -- วิจัย
การศึกษา -- วิจัย
127 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านวัดจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Temple-centered community empowerment : a case study of Ban Chan Subdistrict, Kanlaya Ni Watana District, Chiang Mai province / พระประทิน ขาเหล็ก / 2561 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- กัลยานิวัฒนา (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน
128 การอบแห้งลำไยคว้านเมล็ดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งความดันต่ำ = Drying of longan without stone using low-pressure superheated steam / ปิยวิทย์ มั่งมูล / 2561 /Full Text
Subject
ไอน้ำร้อนยิ่งยวด
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
129 การออกแบบการสอนห้องเรียนกลับทางเรื่องสำนวนภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง = Instructional Design of the Flipped Classroom Titled Chinese Idioms for Grade 12 Students at Bunyawat Witthayalai School, Lampang Province / บุญรักษ์ มูลแก้ว / 2561 /Full Text
Subject
การสอน
ภาษาจีน
130 การออกแบบการสอนห้องเรียนกลับทางสำหรับการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่มีกริยาวลี = Instructional design of the flipped classroom for phrasal verb reading comprehension / ธีรภรณ์ ไชยเวช / 2561 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
131 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย = Designing learning plans using open-ended mathematics problems to promote critical thinking of grade 7 students at Chiang Rai Municipality school 6 / เปรมฤดี ไชยรัตน์ / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
กิจกรรมการเรียนการสอน
132 การออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะกังหันน้ำขนาดจิ๋ว สำหรับเฮดต่ำโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ และวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ = Design for performance improvement of low-head microhydro turbine using quality function deployment techniques and computational fluid dynamics / ณรงค์ฤทธิ์ แก้วดวง / 2561 /Full Text
Subject
กังหันน้ำ -- การออกแบบ
กังหันน้ำ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
133 การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Savings for retirement of working-age population in Chiang Mai Province / ธีรวรรณ จันต๊ะคาด / 2561 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
การเงินส่วนบุคคล
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
การเกษียณอายุ
134 เกณฑ์วิธีรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายบนพื้นฐานของวิทยาการเข้ารหัสลับเส้นโค้งเชิงวงรี = Security protocol on wireless sensor network based on elliptic curve cryptography / อรรถพล ยศแผ่น / 2561 /Full Text
Subject
การเข้ารหัสลับข้อมูล
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- การควบคุมการเข้าถึง
135 ข้อกำหนดความต้องการของเครื่องมือผลิตสื่อโฆษณาทางเครือข่ายสังคมที่ถูกทวนสอบด้วยการสร้างต้นแบบ = Requirements specification of social network advertising production tool verified by phototyping / ธัญลักษณ์ จางวาง / 2561 /Full Text
Subject
โฆษณา
เครือข่ายสังคม
136 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา = The Operational recommendations on education management for special education schools for students with intellectual disabilities / ศุภิญดา วันละ / 2561 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิการ -- การศึกษา
137 ความเข้าใจและความต้องการของผู้มีเงินได้ในจังหวัดลำพูนต่อสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = Understanding and need of taxpayers in Lamphun Province towards personal income tax benefits / นฤมล กันทะอุโมงค์ / 2561 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ลำพูน
138 ความคาดหวังของเกษตรกรต่อโครงการปลูกปาล์มน้ำมันของ สหกรณ์ปาล์มน้ำมันล้านนา จำกัด จังหวัดเชียงราย = FarmersExpectations on Oil Palm Plantations Project of Lanna Oil Palm Cooperative Ltd., in Chiang Rai Province / กฤษฏิ์ ใจปัญญา / 2561 /Full Text
Subject
ปาล์มน้ำมัน -- เชียงราย
ปาล์ม
139 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของคลินิกกายภาพบำบัดนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Expectation and perception of service recipients towards service quality of Nakorn Chiang Mai physical therapy clinic, Chiang Mai Province / สุมลฑกานต์ กมลวิลาวัณย์ / 2561 /Full Text
Subject
คลินิกกายภาพบำบัดนครเชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
140 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ = Private Shops' Expectation and Satisfaction in Participating Farmer Loan Card, Chiang Mai Province / กมลาสน์ กาละพัด / 2561 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15