ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านจัดสรรจังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองด้านคุณภาพงานก่อสร้าง = Risk analysis for real estate developer of Chiang Mai Province housing development in construction quality perspective / ศุภฉัตร ดามพวรรณ / 2561 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
102 การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดพลังงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานของกลุ่มสุขภัณฑ์เซรามิกในประเทศไทย = Analysis of energy utilization index and influential factor affecting energy consumption in Thailand sanitary ceramics sector / ภาริดา มาลากรอง / 2561 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
พลังงานไฟฟ้า
สุขภัณฑ์เซรามิก
103 การวิเคราะห์นโยบายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอาชีพประเภทของใช้และเครื่องประดับ = Policy analysis of community product atandard policy: A Case study of career network group, equipment and accessories / อำนวย วรญาณกุล / 2561 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายสาธารณะ
104 การวิเคราะห์แบบจำลองอุปสงค์จากการส่งออกข้าวของประเทศไทย = An Analysis of demand model from rice exporting of Thailand / ทนิกา พุทธปวน / 2561 /Full Text
Subject
ข้าว -- การส่งออก
105 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยส่งโรงงานของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร = Analysis of efficiency in sugarcane production for factories of agriculturist in Pang Sila Thong District, Kamphaeng Phet / วิไลพร ศรีชุม / 2561 /Full Text
Subject
อ้อย -- การผลิต
อ้อย -- ปางศิลาทอง (กำแพงเพชร)
ผลิตภาพ
106 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการของผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = An Analysis of factor affecting the use of service of outpatient in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พิชญ์สินี สวิง / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์
เศรษฐศาสตร์การแพทย์
107 การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกผู้รับเหมาช่วงสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ดว้ยกระบวนการลำดับชัน้เชิงวิเคราะห์ = Analysis of factors contributing to selection of subcontractors for large-sized building construction projects using the analytic hierarchy process industry / ภาคภูมิ ชยางคานนท์ / 2561 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
อาคาร
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
108 การวิเคราะห์รูปแบบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of Need Patterns of Foreign Tourists Towards Ecotourism in Chiang Mai Province / ชนะ ศรีสุทธะ / 2561 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ความพอใจ
109 การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน = An Analysis and forecasting of Thailand's fresh durian export value to People's Republic of China / ปรียานุช อินทะปัด / 2561 /Full Text
Subject
ทุเรียน -- การส่งออก
ทุเรียน -- ไทย
พยากรณ์การขาย -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
110 การวิเคราะห์ศักยภาพของการผลิตไก่ประดู่หางดำ = Potential analysis of Pradu Hang Dam chicken production / ลำพล ศรีดอนชัย / 2561 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ไก่ประดู่หางดำ
111 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก / สำรี ชมบริสุทธิ์ / 2561 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
ความปลอดภัย -- การพยาบาล
112 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก / จำเนียร มาเนตร / 2561 /Full Text
Subject
ความปลอดภัย -- การพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
113 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก = Situational analysis of patient safety management, female medical ward 3, Buddhachinaraj Phitsanulok hospital / กรรณิการ์ เกียรติสนธิ์ / 2561 /Full Text
Subject
ความปลอดภัย -- การพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
114 การวิเคราะห์สถานการณ์การนิเทศทางการพยาบาลของผู้ตรวจการ พยาบาลนอกเวลาราชการ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Situation analysis of nursing supervision among unofficial-time nurse supervisors, operating room, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / ชญานุช ตรงต่อกิจ / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Nursing supervisory
Dissertations, academic -- Nursing
พยาบาล -- พิษณุโลก
115 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Situational Analysis of Risk Management, Female Medical Ward 2, Uttaradit Hospital / กานต์พิชา จันทร์หงษ์ / 2561 /Full Text
Subject
Risk management
Patient transfer
Nurse Administrators
116 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างเครื่องพลาสม่า ล้างสารพิษตกค้างเชิงพาณิชย์ในผัก = Feasibility study on investment of commercial plasma machine for pesticide residue cleaning in vegetable / รมิดา นันทิวิภาวี / 2561 /Full Text
Subject
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
สารพิษตกค้างในอาหาร
ผัก
117 การศึกษาความสามารถในการพิสูจน์คณิตศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนค่ายโอลิมปิก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยโดยใช้ชุดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ = A Study on the ability of olypiad students in fundamental mathematical proof at Bunyawat Wittayalai School via student centered instructional / ปิยพงค์ จักรบุญมา / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
118 การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย 100%ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Comparative study of the project evaluation of 100% helmet in Chiang Mai University and Maejo University / ปิยนุช อรุณแสงทอง / 2561 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- วิจัย
หมวกนิรภัย
นักศึกษา -- พฤติกรรม
จักรยานยนต์ -- อุปกรณ์นิรภัย
119 การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน = A Comparative study on criteria for sustainability reporting of listed companies of countries in ASEAN Community / สิริพิรุณ คำตุ่น / 2561 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน
ตลาดหลักทรัพย์
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
การเขียนรายงาน
ประชาคมอาเซียน
120 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยที่กำหนดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = Tourism behavior and factors affecting expenditure of Thai elderly tourists in Chiang Mai Province / กตัญชลี กลำพัด / 2561 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15