ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Development of a registered nurse competency framework, Emergency Department, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / วิปัศยา คุ้มสุพรรณ / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ปฐมพยาบาล -- พิษณุโลก
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ -- พิษณุโลก
การพยาบาล -- พิษณุโลก
62 การพัฒนากระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participatory thinking process development of students base on sufficiency economy philosophy in umong sub-district, Mueang District, Lamphun Province / กิตติพันธ์ ติคำ / 2561 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียน -- ลำพูน
63 การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของ Trotzer = Development of self-awareness and social adjustment of high school students using Trotzers Group Counseling / ณัชชา อินทร / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย
การปรับตัวทางสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จิตวิทยาการศึกษา
64 การพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการเฝ้าระวัง การติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Development of registered nurses ability in hospital-acquired infection surveillance, Srisangworn Sukhothai Hospital / จันทนา ยูรประถม / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Nosocomial infection -- prevention
Hospitals -- health promotion services
การพยาบาล -- สุโขทัย
การเฝ้าระวังโรค
65 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและเจตคติทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกองก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of problem solving abilities and mathematical attitudes using the KWDL technique with grade 4 student, Ban Kongkoi school, Mae Hong Son province / ฐิตินันท์ ใจยายอง / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกองก๋อย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่ฮ่องสอน
คณิตศาสตร์ -- แบบฝึกหัด
66 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Quality Improvement of Nursing Handover, Gynecology Ward, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / มนต์ธิกาญ สราญศิริกุล / 2561 /Full Text
Subject
Intensive care units -- Phitsanulok
Intensive care units
67 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะชายและศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Quality improvement of nursing handover, male urosurgery and plastic surgery ward, buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / สุภาพร เกตุสาคร / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Intensive care units -- Phitsanulok
Intensive care units
การพยาบาล -- การบริหาร
68 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Quality improvement of nursing handover, cardiothoracic intensive care unit, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / พิมพ์กษมา ศรีชาติธนวัต / 2561 /Full Text
Subject
Intensive care units
พยาบาล
การพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก
69 การพัฒนาคุณภาพการวางแผนการจำหน่ายหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Quality improvement of discharge planning, eye ear nose and throat ward, Buddhachinaraj Phitsanulok hospital / ฉวีวรรณ เกตุน้อย / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช (พิษณุโลก) -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
โรงพยาบาล -- การบริหาร
ผู้ป่วย -- การดูแล
โสตศอนาสิกวิทยา
70 การพัฒนาตัวแบบเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบสำหรับบริษัทผลิตเครื่องประดับที่ใช้ระบบการผลิตแบบลีน = Development of model to evaluate and select suppliers for lean implemented jewelry manufacturer / พัชชา มั่งมี / 2561 /Full Text
Subject
การผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
ปัจจัยการผลิต
71 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การชั่ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน = Development of word-problem solving skills on the topic of weight measurement of grade 3 students using problem-based learning / สิริกาญจน์ พรหมวงศ์ / 2561 /Full Text
Subject
การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
การศึกษาขั้นประถม
72 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นความจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of Reading and Writing Skills of Thai Words with gaa-ran Using a Memory Teaching Model Among Grade 3 Students / ชนาภา พัฒนศิรินุกุล / 2561 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำพ้องรูปพ้องเสียง
ภาษาไทย -- ตัวสะกด -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
73 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพ้องเสียงของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ = Development of homophones reading and writing skills of grade 4 students using exercises / สุริยัน เวียงแสน / 2561 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำพ้องรูปพ้องเสียง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- แบบฝึกหัด
74 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน = Development of English Language skills of grade 4 students through brain-based learning activities / ดรุณี เพียรอุตส่าห์ / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายหลวง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนสันทรายหลวง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
75 การพัฒนาโปรแกรมฝึกความคิดความเข้าใจแบบใช้หลายแนวทางสำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านความคิดความเข้าใจที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา = Development of multi-faceted cognitive training program for elderly with cognitive impairment living in social welfare home for older persons / สุคนธรส ศิวิลัยกุล / 2561 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์ -- วิจัย
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
กิจกรรมบำบัด
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้สูงอายุ -- โรค -- การรักษา
สถานสงเคราะห์คนชรา
76 การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจจากโรงพยาบาลเครือข่ายในการรับรองสถานพยาบาลยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of surveyors from the hospital networks for drug hospital accreditation in Chiang Mai Province / อธิการ ชุมภูขอด / 2561 /Full Text
Subject
นักสังคมสงเคราะห์
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
ยาเสพติด
77 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง สิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of project-based learning plans on the topic of crafts for Grade 5 Students / อัมพร วิเชียร / 2561 /Full Text
Subject
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
78 การพัฒนาระบบการจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบไม้ธรรมชาติในโรงงานไม้แปรรูป = Development of natural wood raw materials ordering management system in wood processing factory / ประสพพร ศรีสุข / 2561 /Full Text
Subject
วัตถุดิบ -- การจัดซื้อ
โรงงานไม้แปรรูป
79 การพัฒนาระบบการจัดการงานซ่อมบำรุงสำหรับสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of maintenance management system for University Dormitory Office, Chiang Mai University / อรรถนิติ ศุขะเนตร / 2561 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานหอพักนักศึกษา
การพัฒนาเว็บไซต์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การออกแบบฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
80 การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of knowledge management system for the arts and culture, Chiang Mai university art center, Chiang Mai / สมนัส โทวุฒิกุล / 2561 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- เชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15