ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่บูรณาการ กับการเรียนการสอน โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the school botanical garden project integrating learning and teaching, Hotpittayakom School, Chiang Mai Province / ศศิธร สายศร / 2561 /Full Text
Subject
การสอน
การเรียน
สวนพฤกษศาสตร์
42 การประเมินศักยภาพการลงทุนสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในเขตเมืองเชียงใหม่ = Assessment of the potential investment for solar rooftop project in the Chiang Mai urban area / วิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์ / 2561 /Full Text
Subject
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ -- เชียงใหม่
พลังงานแสงอาทิตย์ -- เชียงใหม่
43 การประเมินศักยภาพพื้นที่สาหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเชียงใหม่ = Assessment of the potential area for residential property investment in Chiang Mai urban area / ทรรศสิน เดชะกูล / 2561 /Full Text
Subject
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
44 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระบบสองภาษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย = Evaluation of School - Based Curriculum in Mini English Program at Chiang Rai Municipality School 7 Fang Min, Chiang Rai Province / กฤติญา กิติมา / 2561 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
45 การประยุกต์ใช้การตัดสินใจเชิงลำดับชั้นและต้นไม้ตัดสินใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ = The Application of the Analytic Hierarchy Process and the Decision Tree For Real Estate Development / ชยุตพงศ์ วุฒิเดชโชติโภคิน / 2561 /Full Text
Subject
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
การตัดสินใจ -- แบบจำลอง
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
46 การปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง = Adaptation among family caregivers of persons with end stage renal disease receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis / นลัทพร สุทธิ / 2561 /Full Text
Subject
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย
ไต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
47 การปรับตัวของเอเจนซี่โฆษณาในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Adjustments of advertising agencies in the northern region accepted to ASEAN community / ยุทธนา บัวระพันธุ์ / 2561 /Full Text
Subject
โฆษณา
การจัดการโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา
48 การปรับปรุงกระบวนการผลิตวงกบประตูในโรงงานไม้โดยใช้เทคนิคลีน = Improvement of doorframe production process in wood factory using lean technique / สิริญาภรณ์ ประเสริฐ / 2561 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
กรรมวิธีการผลิต
โรงงาน
49 การปรับปรุงการวางแผนความต้องการวัสดุสำหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม = Improvement of material requirement planning for food supplementary product manufacturer / บุญญพงษ์ สุนทรพันธุ์ / 2561 /Full Text
Subject
การจัดการวัสดุ
การวางแผนความต้องการวัสดุ
การควบคุมสินค้าคงคลัง
อาหารเสริม
50 การปรับปรุงการไหลของกระบวนการและการลดของเสียในการผลิตตัวกรองสัญญาณรบกวนโดยเทคนิคลีน ซิกซ์ ซิกมา = Process flow improvement and defective reduction in production of noise filters products through lean Six Sigma techniques / รัฐรักษ์ มูลประการ / 2561 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การควบคุมการผลิต
การลดปริมาณของเสีย
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
51 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าสำหรับโรงงานอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า = Efficiency improvement in warehouse management for spirulina supplement factory / อัญชลี คำหนู / 2561 /Full Text
Subject
โรงงานอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
การบริหารงานโลจิสติกส์
52 การปรับปรุงผลิตภาพกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล = Productivity Improvement of Noodle Production Process of Itsariyaphon Limited Partnership / กนกนภา บุญส่งประเสริฐ / 2561 /Full Text
Subject
ก๋วยเตี๋ยว -- การผลิต
โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
ผลิตภัณฑ์ข้าว
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
53 การปรับปรุงพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการเคลือบผิวแบบเรียงตัวชั้นเดียวสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ = Surface modification of TiO2 thin films with self-assembled monolayers for efficiency enhancement of perovskite solar cells / กิตติวุธ ไชยสาร / 2561 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
54 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มบูรณาการเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง = Integrative group counseling for developing self-awareness among adolescent students with risky behaviors / ภัทราภรณ์ พวงเพชร / 2561 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การรับรู้ตนเองในวัยรุ่น
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
55 การเปรียบเทียบการเลือกซื้อสินค้าระหว่างการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และโซเซียลมีเดีย = Comparison between purchasing on websites and social media / นิตยา ศรีวิชัย / 2561 /Full Text
Subject
การเลือกซื้อสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค
การตลาดอินเทอร์เน็ต
56 การเปรียบเทียบระดับของ ADAM8 ในน้ำเหลืองเหงือกก่อนและหลังการรักษาทางปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด = Comparison of the levels of a disintegrin and metalloproteinase 8 (ADAM8) in gingival crevicular fluid before and after non-surgical periodontal treatment / ธนวัต นิ้มเจริญ / 2561 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วิจัย
คณะทันตแพทย์ -- วิจัย
โรคปริทันต์
เหงือก -- โรค
57 การเปรียบเทียบสมรรถนะของพัดลมอุตสาหกรรมระหว่างกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีของไทยและต่างประเทศ = Comparison of industrial fan performance between those using Thai and international technologies / พรรณเชษฐ์ ตัณฑกิตติ / 2561 /Full Text
Subject
พัดลม -- มาตรฐาน
พัดลม -- สมรรถนะ
วิศวกรรมเครื่องกล
58 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้า 3 สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย = Comparison of production performance and carcass composition among 3 popular commercial broiler breeds in Thailand / ธนชัย ทะสุใจ / 2561 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- พันธุ์
ไก่เนื้อ -- การค้า
ไก่เนื้อ -- ไทย
59 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตอินทผลัมผง = Process development of date palm powder / นัทธมน หน่อตุ้ย / 2561 /Full Text
Subject
อินทผลัม -- การแปรรูป
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
อินทผลัม
60 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Development of a Registered Nurse Competency Framework, Labour Room, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital / เยาวรัตน์ ดุสิตกุล / 2561 /Full Text
Subject
Ethics, Nursing
Midwifery


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15