ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ = Using simulation activities to promote the Chinese listening and speaking abilities of Grade 5 Students, Sacred Heart College / อัญชลิการ์ ขันติ / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาจีน -- การฟัง
ภาษาจีน -- การพูด
22 การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Use of storytelling to promote communication skills of early childhood children who use Thai as a second language / ประภาภรณ์ คำวงศ์ / 2561 /Full Text
Subject
การศึกษาปฐมวัย
การอ่านขั้นก่อนประถมศึกษา
23 การใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรักชันนิสซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย = Using the constructionism teaching model to promote creative thinking ability in computer among grade 8 student, Dara academy / ชนกนันท์ กันทะวงค์ / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การเรียนแบบมีส่วนร่วม
การทำงานกลุ่มในการศึกษา
24 การใช้วิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ = Using SQ4R teaching method to develop critical english reading ability of grade 10 students, Kowittamrong Chiang Mai School / รณชิต อภัยวาทิน / 2561 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
25 การใช้วิธีบูรณาการแบบเมอร์ด็อคเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = Using murdoch integrated approach for developing reading comprehension skills of grade 8 students at Chaehomwittaya School, Lampang Province / วรัญพร แห่งพิทย์ / 2561 /Full Text
Subject
การอ่าน
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
26 การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ = Using the authentic material to promote english reading ability and learning motivation among grade 9 student, Watdonchan school Chiang Mai Province / บวรสรรค์ มุ้งทอง / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดดอนจั่น
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
27 การตรวจสอบความฟ่ามของส้มสายน้ำผึ้งโดยใช้วิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี = Assessment of dry juice sac of tangerine using near infrared spectroscopy / กัมพล วงษ์ซีวะสกุล / 2561 /Full Text
Subject
เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ส้มสายน้ำผึ้ง
28 การตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านกฎหมายของบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ = Legal knowledge awareness of personal in construction industry in Chiang Mai province / กิตติพร ทรัพย์พันแสน / 2561 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- เชียงใหม่
กฎหมาย
29 การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาสวนต่อการพ่นปุ๋ยทางใบภายใต้สภาพการปลูกแบบน้ำขังและแอโรบิก = Response of upland and wetland rice varieties on foliar fertilizer application under flooded and aerobic conditions / ณัฐดนัย จันต๊ะคาด / 2561 /Full Text
Subject
ข้าวไร่ -- การปลูก
ข้าวนาสวน -- การปลูก
ข้าว -- พันธุ์
30 การทดสอบอัตรากำไรโดยใช้อินเตอร์เทมโพรัลแคปเอ็มและจัมป์ดิฟฟิวส์ชัน = Testing earning raito with the intertemporal CAPM and Jump Diffusion / ภาณุทัต มณีมาโรจน์ / 2561 /Full Text
Subject
อัตราผลตอบแทน
กำไร
31 การบริโภคคาร์โบไฮเดรตและฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Carbohydrate intake and hemoglobin A1c in older adults with type 2 diabetes mellitus / วินัฐ ดวงแสนจันทร์ / 2561 /Full Text
Subject
Diabetes Mellitus
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
32 การบริหารงานด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทาง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านแม่ลาย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of learning management in accordance with the 21st century educational guidelines of Ban Maelai school, Hot District, Chiang Mai Province / สันติภาพ น๊ะดอก / 2561 /Full Text
Subject
การวางแผนการศึกษา -- ฮอด (เชียงใหม่)
การวางแผนการศึกษา
การศึกษา
33 การบริหารงานแบบเครือข่ายในการดำเนินงานลดอุบัติเหตุจราจรร้ายแรงในพื้น ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Networking management in reducing terrible traffic accidents in Sankampaeng District, Chiang Mai Province / วชิระ วัฒนาฤดี / 2561 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- สันกำแพง (เชียงใหม)
อุบัติเหตุทางถนน
ความปลอดภัยในท้องถนน
34 การบริหารจัดการเพื่อลดเศษวัสดุในโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ = Management for material waste reduction in a commercial building construction project / เสฏฐวุฒิ สงวนพงษ์ / 2561 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง
35 การบูรณาการโครงงานอาชีพเพื่อพัฒนาการคิดเชิงสถิติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Integration of professional projects to develop statistical thinking in the upper secondary level / จีรวรรณ จินาฟู / 2561 /Full Text
Subject
สถิติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
36 การประมาณต้นทุนเงินทุนโดยนัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Implied cost of capital estimation in the stock exchange of Thailand / ประไพพิมพ์ อินแถลง / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนการผลิต
37 การประมาณสัดส่วนค่าใช้จ่ายงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง = Expense ratio estimation of safety for health and environment in construction works / ธนกร พิพัฒน์ชวลิต / 2561 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การก่อสร้าง
38 การประมาณสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมในโครงการก่อสร้างอาคาร = Expense ratio estimation of indirect costs in building construction / วิมล ต้อนรับ / 2561 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
39 การประมาณอายุจากอัตราส่วนพื้นที่ของโพรงฟันต่อฟันของฟันเขี้ยวบนในกลุ่มประชากรไทย = Age estimation using pulptooth area ratio of upper canines in a Thai population / ชนัญญา ปาลีตา / 2561 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ฟัน -- การวิเคราะห์
40 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติ โดยใช้กระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา เมืองเชียงใหม่ = Site suitability evaluation for foreign elderly residential real estate investment using analytic hierarchy process: a case study of Chiang Mai / ณัฏฐา ศิรินันท์ / 2561 /Full Text
Subject
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15