ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 ผลการใช้ภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจังหวัดลำปาง = Effects of using animation films to promote english listening abilities among grade 10 students at Soemngam Witthayakhom School, Lampang Province / ปวรัช เป็งวงศ์ / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
242 ผลการดำเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อกองทุนรวมหลักในต่างประเทศและกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเพียงกองเดียวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของประเทศไทย = Performance and determinants of master funds and feeder funds of asset management companies in Thailand / จตุพล ปันทะศรีวิชัย / 2561 /Full Text
Subject
กองทุนรวม -- ไทย
บริษัทหลักทรัพย์ -- การดำเนินงาน
การลงทุน
กองทุนตราสารหนี้
243 ผลการสอนโดยกลวิธีลินซ์ที่มีต่อความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ จังหวัดเชียงราย = The Effects of the LINCS strategy on english vocabulary knowledge and attitudes among grade 6 students, Ban Nato border patrol police School, Chiang Rai province / วาทิณี ไชยมงคล / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่
LINCS
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
การสอน
กลวิธีลินซ์
244 ผลของการกำกับตนเองในการส่งเสริมการขับถ่ายต่อภาวะท้องผูกในสตรีตั้งครรภ์ = Effect of self regulation in defecation enhancement on constipation among pregnant women / สัจจพร ศรีบุตร / 2561 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์
ภาวะท้องผูกในสตรีมีครรภ์
การขับถ่าย
245 ผลของการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกันต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่าง Y-TZP กับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน = Effect of different surface treatments on shear bond strength of Y-TZP bonded with resin cement / เตชิต ทรัพย์สมบูรณ์ / 2561 /Full Text
Subject
ทันตวัสดุ
การยึดติดทางทันตกรรม
246 ผลของการปรับชื่อยาด้วยภาษาไทยสำหรับฉลากของยาชื่อพ้องต่อความคลาดเคลื่อนในการจัดยา = Effect of label adjustment using Thai language for similar drug names on pre-dispensing errors / สุชาติ เปี่ยมปรีชา / 2561 /Full Text
Subject
ยา
ฉลาก
การใช้ยา
247 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวของ Trotzer ที่มีต่อการฟื้นคืนได้ของเด็กและเยาวชนหญิงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of trotzer's group counseling on resilience of female offenders in Regional Juvenile Vocational Training Center (7), Chiang Mai Province / สุธาสินี เพ็งสลุง ชัยชนะ / 2561 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เยาวชน -- เชียงใหม่
จิตวิทยาการปรึกษา
248 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอตเซอร์ ที่มีต่อการตระหนักรู้ในตนเองของสตรีผู้สนใจจะเป็นนักบวชหญิงคาทอลิก = Effects of trotzer model group counseling on self-awareness among women candidates becoming the catholic nuns / รัตนภัทร วงษ์ยรรยง / 2561 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
จิตวิทยา
การรับรู้
สตรีในนิกายคาทอลิก
ชีคาทอลิก
249 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทรอตเซอร์ต่อความกรุณาต่อตนเองและการปรับตัวทางสังคมของเยาวชนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง = Effects of Trotzers group counseling on self-compassion and social adjustment of youths from divorced families / อรุณประภา เวียงลอ / 2561 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการปรึกษา
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การปรับตัวทางสังคมในเด็ก
การปรับตัวทางสังคมในวัยรุ่น
เยาวชน
การหย่า
250 ผลของการออกแบบตะขอต่อรูปแบบการกระจายความเค้นในฟันเทียมบางส่วนถอดได้ที่ได้รับการช่วยจากรากฟันเทียมขนาดเล็ก : การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ = Effect of clasp designs on stress distribution pattern in mini dental implant assisted RPD: 3D finite element analysis / ณัฐ ดวงรัตนประทีป / 2561 /Full Text
Subject
ฟันปลอม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมรากเทียม
251 ผลของความครอบคลุมของสื่อต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effect of media coverage on initial returns of initial public offerings in the Stock Exchange of Thailand / ฉัตรรวี ถูกแผน / 2561 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
252 ผลของจำนวนและตำแหน่งของรากฟันเทียมขนาดเล็กต่อการกระจายความเค้นภายใต้การรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ในขากรรไกรล่าง โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ = Effect of number and location of mini dental implants on stress distribution under mandibular dental extension removable partial denture: 3D Finite element analysis / วิภัทรพงษ์ บำรุงศิริ / 2561 /Full Text
Subject
คลองรากฟัน
ทันตกรรมรากเทียม
การรักษารากฟัน
253 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Effect of a self-management program on health behaviors of employees at the electricity generating authority of Thailand / จิราภา ศรีนุกูล / 2561 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
พฤติกรรมสุขภาพ
254 ผลของโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวการบำบัดความคิดและพฤติกรรมที่มีต่ออิสระแห่งตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = Effects of cognitive behavioral therapy program on autonomy among secondary school students / ลักษณี เอกเรื่อง / 2561 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา -- แง่จิตวิทยา
การให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นมัธยม
จิตวิทยาประยุกต์
255 ผลของพลาสมาร่วมกับน้ำไมโครบับเบิลในการควบคุมการเกิดราเขียวของผลส้มสายน้ำผึ้ง = Effect of plasma in combination with microbubble water on controling of green mold in Sai Nam Pung tangerine fruits / ธีรภัทร อินทร์ทอง / 2561 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
ส้มสายน้ำผึ้ง -- โรคและศัตรูพืช
256 ผลของระยะเวลาการกัดพื้นผิวด้วยกรดซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 90 ต่อการยึดติดระหว่างพีอีอีเคและเรซินคอมโพสิต = Effect of 90% sulfuric acid surface etching duration on bonding between PEEK and besin composite / จุฬาลักษณ์ สมดี / 2561 /Full Text
Subject
การยึดติดทางทันตกรรม
สารยึดติดทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
257 ผลของวิธีการเตรียมผิวต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของการซ่อมวัสดุอุดเรซินคอมโพสิตที่มีสภาวะความเสื่อม = Effect of surface treatment methods on microtensile bond srength of aged resin composite repair / ณีรนุช กิตติวินิชนันท์ / 2561 /Full Text
Subject
เรซินทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
ทันตกรรม
258 ผลของสารเจือต่อโครงสร้างและสมบัติของผิวเคลือบด้วยความร้อนของโลหะผสมที่มีเหล็กเป็นฐาน = Effects of dopants on structure and properties of thermally sprayed iron-based alloy coatings / อภิวัฒน์ มหาวัน / 2561 /Full Text
Subject
โครงสร้างเหล็กกล้า
เหล็กกล้า
กระบวนการเคลือบผิว
การพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อนแบบพลาสมา
259 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อการควบคุมไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita = Effects of some medicinal plants for controlling of Nematode Meloidogyne incognita / พิมพ์วิภา ลิปปานนท์ / 2561 /Full Text
Subject
ศัตรูพืช -- การควบคุม
ไส้เดือนฝอย
สารสกัดจากพืช
260 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Healthcare behaviors of disabled cerebrovascular disease persons, Banthi Hospital, Banthi District, Lamphun Province / นงคราญ พรหมปัญญา / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านธิ
โรคหลอดเลือดสมอง
คนพิการ -- การดูแล
ผู้ป่วย -- การดูแล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15