ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Factor affecting the investment decision making on mutual funds Krungthai Bank customers in Phan District, Chiang Rai Province / ภรณ์ทิพย์ สักลอ / 2561 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย
กองทุนรวม
การลงทุน -- พฤติกรรม
ลูกค้าธนาคาร -- การตัดสินใจ
ลูกค้าธนาคาร -- เชียงราย
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
222 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคารดิจิตอลของวัยกลางคน ในจจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of financial transactions through digital banking system among middle-aged people in Chiang Mai Province / วรรณภา กำแพงแก้ว / 2561 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
223 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของกลุ่มวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing buying behavior through the website of central department store of working-age custumers in Mueang District, Chiang Mai Province / นัฐภัสสรญ์ พิพัฒนสิริ / 2561 /Full Text
Subject
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
224 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ในการเลือกรูปแบบการขนส่งทางถนนของจังหวัดลำปางในการเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือของประเทศไทย = The factors influencing the demand for the use of roadway transport model of Lampang Province which links to the North of Thailand / ชนชิต สระทองพูน / 2561 /Full Text
Subject
การขนส่งทางบก -- ลำปาง
คมนาคมทางบก -- ลำปาง
225 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่องานโครงการก่อสร้างจากองค์กรพัฒนาเอกชน = Factors affecting construction projects from non-governmental organizations / พรรณิศา ปัญญา / 2561 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
องค์กรพัฒนาเอกชน
226 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตส้มอย่างยั่งยืน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' adaptation on sustainable orange production in Fang District, Chiang Mai Province / ธิเบศ อุดหล้า / 2561 /Full Text
Subject
ส้ม -- การปลูก
ส้ม -- การปลูก -- ฝาง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- เชียงใหม่
227 ปัจจัยที่ส่งผลต่องบประมาณและความล่าช้าในการปรับเปลี่ยนห้องแถวเก่าให้เป็นห้องพักรายวัน = Factors Affecting Budget and Delay in Transforming Old Row House to Daily Lodge / ชาตรี ฉัตรเจริญพร / 2561 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
การก่อสร้าง -- ต้นทุน
การก่อสร้าง -- การวางแผน
อาคารพาณิชย์
228 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานบริษัทเอกชน = Factors Related to Creative Performance of Employees in Private Companies / วรฤทัย อินทจักร์ / 2561 /Full Text
Subject
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท
บริษัทเอกชน -- เชียงใหม่
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การรับรู้
การสร้างสรรค์
รางวัล
229 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะขาดประสิทธิภาพในการทำงานขณะป่วยและภาวะหมดไฟในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน = Factors related to presenteeism and burnout of teachers in private schools / ภรณฉัตร โอฐเจริญชัย / 2561 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
ครู -- ความเครียดในการทำงาน
ความเครียดในการทำงาน
230 ปัจจัยพยากรณ์ความผูกพันเชิงอารมณ์ของพนักงานช่างซ่อมบำรุงในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จังหวัดลำปาง = Factor predicting affective commitment of maintenance workers in a state enterprise, Lampang Province / นนทพร พงษ์เขตคาม / 2561 /Full Text
Subject
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ความผูกพันต่อองค์การ
ช่างกล -- ลำปาง
231 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันที่ทำนายพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตาก = Risk factors and protective factors for sexual behavior prediction among high school students in Tak Province / หนึ่งฤทัย อนุเมธางกูร / 2561 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์ -- ตาก
เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส -- ตาก
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
232 ปัญหาผู้รับเหมาช่วงที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Construction delay problems caused by subcontractor in the housing estate project in Chiang Mai province / โอภาส สาธิตพัฒนศิริ / 2561 /Full Text
Subject
ฌ, 66 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
การก่อสร้าง
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
233 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีผลต่อการจ้างงานตำแหน่งผู้จัดการสาขา และพนักงานที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ = Effects of technological change in Siam Commercial bank on employment of Managers and personal bankers / วนิดา ใจโฮ้ง / 2561 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารและการธนาคาร
234 ผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมต่ออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effect of coporate social responsibility on credit ratings of litsed firms in the Stock Exchange of Thailand / ทิพย์วาที กิจมงคลไพศาล / 2561 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
235 ผลกระทบจากการเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาต่อคุณลักษณะด้านแรงดันและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า = Impact of solar photovoltaic rooftop penetration on voltage profile and power losses in electrical distribution system / นฤมล วงศ์สวัสดิ์สุริยะ / 2561 /Full Text
Subject
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
การส่งกำลังไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลัง
พลังงานแสงอาทิตย์
236 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่มีต่อชุมชนโดยรอบ = Economic and social impacts of Chiang Mai Night Safari's management on surrounding communities / สุพิชญา หลิมตระกูล / 2561 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
237 ผลการจัดการเรียนรู้แบบเอ็มโออาร์อีที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Learning provision effects of MORE approach on analytical thinking ability and ccience achievement of lower secondary students / ศรุดา ชัยชาญชีพ / 2561 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
238 ผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลหางดงจังหวัดเชียงใหม่ = Effects of Using of Metacognitive Strategies to Promote English Reading Comprehension and Critical Thinking Ability of Grade 4 Students at Hangdong Municipality School, Chiang Mai Province / นภัสสร ทองเจิม / 2561 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การสอน
ระบบการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
239 ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมทเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน = The Results of using 4MAT to develop the Thai reading ability of grade 6 students, Ban Maekornnai school / สิริวิมล พวงมาลา / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
240 ผลการใช้แผนที่ความคิดที่มีต่อทักษะการสรุปบทเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = The Effects of using mind mapping on lesson summary skills of grade 3 students / ภูริทัต ศรีใจวงศ์ / 2561 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
แบบเรียนสำเร็จรูป
ภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15