ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 ปัจจัยกำหนดส่วนต่างราคาตามปฏิทินของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซ็ต ๕๐ = Determinants of calendar spread of SET50 index futures / ชัชวาลย์ นุชเกษม / 2561 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์การลงทุน
202 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Job motivation factors of employees of Savannakhet University Lao's People democratic republic / แก้วบุตรา สิงห์ประทุม / 2561 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยสะหวันนะ -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน -- ลาว
บุคลากรทางการศึกษา -- ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
203 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ที่รอดชีวิตจากการเจ็บป่วยวิกฤต = Factors related to health-related quality of life among critically ill survivors / กชพร พงษ์แต้ / 2561 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
การดูแลขั้นวิกฤต
คุณภาพชีวิต
สุขภาพ
204 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors related depression in community dwelling older people Sop Moei District, Mae Hong Son Province / พัชรา เกตุแก้ว / 2561 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
ผู้สูงอายุ -- แม่ฮ่องสอน
ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
205 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยล้าในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง = Factors related to fatigue among expectant fathers having wives with high-risk pregnancy / สิราวรรณ กรุณา / 2561 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์
สามีและภรรยา
206 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรแบบสั่งสร้าง = Factors causing delay in built to order housing development project / ณัฐวุฒิ ทรายมูล / 2561 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
207 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmer client participation in tree bank project of the bank for agriculture and agricultural cooperatives doiloh branch, Chiang Mai Province / สินีนาฏ ชัยศรีสวัสดิ์ / 2561 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
สินเชื่อเกษตร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
208 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งของผู้บริโภคและ ผู้ค้าส่งในอำเภอฝาง จังหวดเชียงใหม่ = Factors affecting decision making on purchasing 'Sai Nam Pueng' mandarin of consumers and wholesalers in Fang District, Chiang Mai Province / เอกพล อินทะขิน / 2561 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
209 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปรับปรุงดินโดยใช้ปอเทืองในนาข้าว ของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting farmers' adoption of soil Improvement using crotalaria juncea in paddy field in Mueang District, Mae Hong Son Province / เอกภพ กันทับ / 2561 /Full Text
Subject
ดิน
การจัดการดิน
พืชไร่ -- ดิน
210 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือนของโครงการขยายผลโครงการหลวง ในอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร = Factors affecting farmers' adoption on promotion of greenhouses vegetable production of the royal project extended program in Khong Lan District, Kamphaeng Phet Province / น้ำทิพย์ กัณทะวงค์ / 2561 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกร
พืช -- โรงเรือน
211 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ช่องทางการเข้าถึงการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the channel of using commercial bank financial services of people in Chiang Mai Province / สิริพร โพธิ์น้อย / 2561 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
212 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ในบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors affecting farmer success in producing handmade cotton weaving products in Don Luang Village, Mae Rang Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province / อัญชลีพร ใจสิทธิ์ / 2561 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ป่าซาง (ลำพูน)
ผ้าฝ้าย
213 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดลำพูน = Factors affecting happiness at work of employees in HANAMicroelectronics Public Co., Ltd. Lamphun Province branch / เทพรัตน์ เหมโลหะ / 2561 /Full Text
Subject
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิกส์ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
ความสุข
214 ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting Chinese tourists travelling to Chiang Mai Province / ฐิติวรดา รักพ่อ / 2561 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- จีน -- พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
215 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Factors related to effectiveness of Antibiotic Smart Use (ASU) Project in Health Promoting Hospitals, Thoen District, Lampang Province / ไกรสร สวัสดิ์อารีย์ / 2561 /Full Text
Subject
ฏ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ลำปาง)
ปฏิชีวนะ
ปฏิชีวนะ -- การใช้รักษา
การใช้ยา
216 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ = Factors affecting efficiency of internal control in finance and accounting of institute of vocational education, Northern Region / พัชราภรณ์ สิงห์แก้ว / 2561 /Full Text
Subject
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
การควบคุมภายใน
การเงิน
การบัญชี
217 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุ = Factors affecting saving behavior of elder people / ประภัสสร คำเขื่อน / 2561 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ผู้สูงอายุ
218 ปัจจัยที่มีผลต่อร้านขายทองในจังหวัดพะเยาในการตัดสินใจ เปลี่ยนรูปแบบกิจการเป็นนิติบุคคล = Factors affecting gold shops in Phayao Province towards decision to transform to juristic person / สิรัชญากรณ์ สกุลพิทักษ์ / 2561 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- พะเยา
การชำระภาษี -- พะเยา
ผู้ประกอบการ -- พะเยา
219 ปัจจัยที่มีผลต่อร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบกิจการ = Factors affecting drugstores in Chiang Mai Province towards decision to select business registration types / อุไรรัตน์ เลิศคำฟู / 2561 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ
220 ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งในการยอมรับระบบพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงเทพ = Factors affecting internet banking customers towards Bangkok Bank promptpay system / กมลวรรณ เป็งละวรรณ์ / 2561 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15