ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือน ในบ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี = Farmers adoption conditions on greenhouses vegetable growing in Huai Kayeng Village, Huai Kayeng Sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province / ณฐมน บัวใหญ่ / 2561 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกร
พืช -- โรงเรือน
182 จิตวิญญาณความเป็นครูผู้สอนเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ = Spirit of teachers teaching children with learning disabilities / พิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ / 2561 /Full Text
Subject
ครู
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
การศึกษาพิเศษ
183 ชนิดของมดที่อยู่ร่วมกับเพลี้ยหอยสีเขียวในแปลงปลูกกาแฟอะราบิกาและการแพร่กระจายของเพลี้ยหอยสีเขียวโดยมด = Species of ants associated with green scale in arabica coffee plantation and green scale dispersal by ants / วิธุวดี แสงท้าว / 2561 /Full Text
Subject
เพลี้ยหอย
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
184 ตัวจำแนกแบบเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเคตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน = K-Nearest neighbors-based classifier for risk group of chronic disease in the health promoting hospital Tambon Makhueajae, Lamphun province / เจษฎา อินตารักษา / 2561 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ลำพูน)
โรคเรื้อรัง -- ลำพูน
185 ทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ = Attitude of surrounding community towards marketing communication programs of electricity generating authorized of Thailand - Mae Moh / ศีลวันต์ โสฬสลิขิต / 2561 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การสื่อสารทางการตลาด -- แม่เมาะ (ลำปาง)
การตลาด
186 ทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานก่อสร้างต่อเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ = Construction stakeholders attitudes to Chiang Mai Municipal Ordinance / ศิริลักษณ์ อุ่นน้อย / 2561 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
เทศบัญญัติ
187 ทัศนคติของลูกค้าต่อโครงการบรรษัทบริบาลของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = Attitude of customers towards corporate social responsibility campaigns at Central Plaza Chiangmai Airport / อลิสา อนันต์สถาพร / 2561 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
188 ทัศนคติต่อบริการของผู้ลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ในอำเภอ เมืองเชียงใหม่ = Attitude of people registered in Mueang Chiang Mai District towards promptpay service / ณัฐวรรณ เป็งพงา / 2561 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
189 ทัศนคติและความต้องการของเกษตรกรในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งอินทรีย์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' attitudes and needs in growing organic mandarin oranges, Fang District, Chiang Mai Province / สร้อยฝ้าย ทรายนิล / 2561 /Full Text
Subject
ส้มสายน้ำผึ้ง -- การปลูก -- ฝาง (เชียงใหม่)
ส้มสายน้ำผึ้ง -- การปลูก
190 เทคนิคการเคลือบผิวเนื้อลำไยอบแห้งด้วยโพรไบโอติกและพรีไบโอติก = Coating techniques for dried Longan aril with Probiotic and Prebiotic / สมชัย โพวิชัย / 2561 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
โพรไบโอติก
พรีไบโอติก
191 เทคนิคสำหรับการคำนวณระยะเวลาการเปิดสัญญาณไฟจราจรบนพื้นฐานของทฤษฎีการไหลสูงสุด = Technique for computing duration of turn on traffic light based on maximum flow theorem / อภิญญา เงาใส / 2561 /Full Text
Subject
เครื่องหมายจราจร
192 แนวคิดเรื่องมนุษย์ในนวนิยายชุดมาเฟียเลือดมังกรจากมุมมองของฟริดริค นิทเช่ = Concepts of man in series of Novels mafia luerd mangkorn from Friedrich Nietzsches perspective / ธนุตม์ นันเพ็ญ / 2561 /Full Text
Subject
ปรัชญา
การไตร่ตรอง (ปรัชญา) ในวรรณกรรม
193 แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ = Operational guidelines in accordance with the key performance indicator of the civil state schools under the office of Chiang Mai primary Eeducational service areas / กฤตภัทร อรุณดี / 2561 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนประชารัฐ
194 แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขตามระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for the implementation of the student support system for the prevention and correction affairs of Chotkunnakam Ban Muengnam school, Chiang Mai Province / ณรงค์ ฐานคร / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม
นักเรียน -- การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
ครูแนะแนว
การแนะแนว
195 แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ในเขตบริการของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย = Guidelines for applying of the philosophy of sufficiency economy in practice in communities in the service area Tesaban 7 Fangmin School in Chiang Rai Province / ชาติชาย เบญจวรรณ์ / 2561 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงราย
การพัฒนาชุมชน -- เชียงราย
196 แนวทางการบริหารงบประมาณของ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for school budget management of Wattanothaipayap school, Chiang Mai Province / รัชรินทร์ แปงแสง / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
งบประมาณการศึกษา
การบริหารการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
197 บทบาทของมูลนิธิรักษ์สัตว์เพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาสัตว์เร่ร่อนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนํ้าแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Care for Dogs Foundation in Solving the Stray Animal Problem in Nam Phrae Pattana Sub-district Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province / กนกวรรณ สุขสำราญ / 2561 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์สัตว์ -- เชียงใหม่
การเลี้ยงสัตว์
198 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of Implementing Self-regulation Program Among Male Adolescents in Regional Juvenile Vocational Training Centre 7, Chiang Mai Province / อัครชัย อรุณเหลือง / 2561 /Full Text
Subject
Adolescent Behavior -- Chiang Mai
Adolescent Behavior
199 ประสิทธิผลของแนวทางส่งเสริมทักษะความพร้อมทางการเขียนสำหรับเด็กอนุบาลอายุ 4-6 ปี = Effectiveness of a protocol for enhancing handwriting readiness skills of preschoolers aged 4-6 years / เพ็ญศรี สิงพันธ์ / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
การศึกษาปฐมวัย -- เชียงใหม่
พัฒนาการของเด็ก
เด็ก -- การเขียน
200 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดินเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Effectiveness of revenue collection on property taxes of Pichai Municipality, Mueang District, Lampang Province / ณิชชา จันทร์ละออ / 2561 /Full Text
Subject
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- ลำปาง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15