ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 281 รายการ จากคำว่า 2561

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาในงานก่อสร้างสะพาน = Risk management process in overpass construction / ธเนษฐ ปานศรี / 2561 /Full Text
Subject
สะพาน -- การออกแบบและการสร้าง
2 กระบวนการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ปลูกฝังความเอื้อเฟื้อในจิตอาสา = Process of childhood altruism cultivation in volunteer spirits / นงนุช จำปารัตน์ / 2561 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการปรึกษา
การให้คำปรึกษา
3 กลไกระดับโมเลกุลของการดูดใช้และลำเลียงซิลิคอนของ ข้าวไทย 2 สายพันธุ์ = Molecular mechanism of silicon uptake and transport in 2 Thai rice varieties / เบญจมาภรณ์ วังแก้ว / 2561 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
4 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าผ่านกิจกรรมพิเศษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : แสงโสม สเปเชียล รัม = Brand communication strategy on special events of alcoholic drinks : SangSom Special Rum / โชติพงศ์ โกมลศาสตร์ / 2561 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
การจัดการตลาด
โลโก (สัญลักษณ์)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5 การกลับเข้าสู่สังคม คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล = Community reintegration, quality of life of stroke survivors and quality of life of family caregivers / โฉมชฎา ดวงเกิด / 2561 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
สุขภาพ
คุณภาพชีวิต
6 การเข้าถึงการมีงานทำของชนกลุ่มน้อยในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Accessing to employment of minorities in Mueang Mae Hong Son district / เขมชาติ ศักดิ์สกุลมงคล / 2561 /Full Text
Subject
ชนกลุ่มน้อย -- การจ้างงาน
ชนกลุ่มน้อย -- แม่ฮ่องสอน
การจ้างงาน
ตลาดแรงงาน
7 การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์จากข้อมูลการรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ = Pattern and relationship discovery from Cleft Lip and Cleft Palate Pathway data / อานุภาพ ลิ้มพัสถาน / 2561 /Full Text
Subject
ดาต้าไมนิง
การจัดการฐานข้อมูล
การค้นหาฐานข้อมูล
ปากแหว่งเพดานโหว่
8 การควบคุมคุณภาพของเครื่องอัดขยะมูลฝอย = Quality control of waste compactor / เกริก เกียรติเวชช์ / 2561 /Full Text
Subject
ขยะ
9 การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = Management of the sacred mountain of Wat Mon Phraya Chae for pilgrimage and cultural tourism / สถาพร เก่งพานิช / 2561 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- ลำปาง
วัด -- ลำปาง
วัดม่อนพระยาแช่ (ลำปาง)
10 การจัดการเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังการสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ = Management for moderating the villagers anxiety towards environmental impacts after the construction of Mae Kuang Udom Thara Dam, Chiang Mai Province / วสันต์ มอญแสง / 2561 /Full Text
Subject
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เขื่อน -- เชียงใหม่
11 การจัดการฟาร์มสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลลี่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Management of an American bully dog's farm in Chiang Mai Province / ภูษิต ทรงเจริญ / 2561 /Full Text
Subject
การจัดการฟาร์ม
ฟาร์มสุนัข -- เชียงใหม่
12 การจัดการภาพถ่ายโบราณเพื่อการจัดแสดงและนิทรรศการ = The Old photographs management for exhibitions / ศักรินทร์ สุทธิสาร / 2561 /Full Text
Subject
ภาพถ่าย -- นิทรรศการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
13 การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิค อินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง = Creative learning management in social studies using infographics technique to develop technology competency of students, Tungfangwittaya school, Lampang Province / สวัสดิ์ ละคำปา / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- ลำปาง
14 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในวิชาเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ จังหวัดเชียงใหม่ = Learning provision using project-based learning in agriculture to develop collaborative skills among grade 6 students, Ban Pong Hai School, Chiang Mai Province / วรณัน มีฉวี / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
การเรียนแบบมีส่วนร่วม
การทำงานกลุ่มในการศึกษา
15 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Brain-based learning provision in science subject for Mathayom Suksa 1 Students / วราภรณ์ กุณาบุตร / 2561 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
16 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตน ด้านสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยลาหู่ = Participatory learning management to promote the hygiene among early childhood Lahu children / อัจฉราภรณ์ ธุระกิจ / 2561 /Full Text
Subject
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
เด็ก -- การดูแล
ลาหู่
17 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Science learning provision through constructivism approach for developing analytical thinking ability of Mathayom Suksa 3 students / ชลัญญา แนบสนิทธรรม / 2561 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
18 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานในรายวิชา การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Learning activity management based on working process skill in grade 2 career course / รักษณาลี สวนพลู / 2561 /Full Text
Subject
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
19 การจัดทำคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน = Creating a writing manual for a self - assessment report of Chiangmai Christian School / ชาญศักดิ์ แซ่จ๋าว / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- การประเมิน
20 การจัดทำคู่มือการนิเทศการสอนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Creating a supervision handbook of active learning teaching at Khuntan Wittayakom School in Chiang Rai Province / นพดล ยิ่งรักชัย / 2561 /Full Text
Subject
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
การนิเทศการศึกษา -- เชียงราย
การฝึกสอน -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15