ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 757 รายการ จากคำว่า 2560

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัมโดยผู้พัฒนาคนเดียว = A Case study on applying solo scrum software development / อรรถญา ศรียอด / 2560 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์แบบสกรัม
การจัดการฐานข้อมูล
2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อปราสาทศพในอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง = Buying decision process of consumers towards purchasing funeral castles in Mueang Chiang Mai District and Nearby Districts / นิตยา ลาดดี / 2560 /Full Text
Subject
การเลือกของผู้บริโภค
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ปราสาทศพ -- การซื้อ
3 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า = Buying Decision Process of Consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Selecting Facial Cosmetic Surgery Services / กมลทิพย์ สิทธินวล / 2560 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
ศัลยกรรมตกแต่ง
4 กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision support system development process for research mission of Faculty of Nursing, Chiang Mai University / อัมพิกา สุวรรณบุตร / 2560 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5 กระบวนการสร้างความทันสมัยของคริสตจักรม้งในเมืองเชียงใหม่ = Modernization process of Hmong churches in Chiang Mai สาวิตรี ปู่ย่า / รัตนา ด้วยดี / 2560 /Full Text
Subject
คริสตจักร -- เชียงใหม่
ม้ง -- เชียงใหม่
6 กระบวนการสื่อสารสัญญะทางการเมืองของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 = Communication process of Political Semiotics of Peoples Democratic Reform Committee (PDRC) between A.D. 2013 2014 / ธีรารัตน์ ทันห่วง / 2560 /Full Text
Subject
การสื่อสาร -- แง่การเมือง
การสื่อสารทางการเมือง
7 กลยุทธ์การดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน = Operational strategies to promote democracy of Wachirapasang school to become a model student council school, Lamphun Province / พิเชษฐ์ ใจปวน / 2560 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรป่าซาง
โรงเรียน -- การบริหาร -- ลำพูน
ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน -- ลำพูน
8 กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Strategy for the development of University Academic Servives Center, Chiang Mai University / อุษา ยาสิทธิ์ / 2560 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิชาการ
การพัฒนาองค์การ
9 กาแฟดอยช้าง : อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และการทำให้เป็นสินค้า = Doi Chaang coffee: Ethnic identity and commodification / ชลียา ทาแกง / 2560 /Full Text
Subject
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
กาแฟดอยช้าง
10 การกระจายตัวทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในประชากรลูกผสมระหว่างข้าวเหนียวดำพื้นเมืองจากที่สูงกับข้าวพันธุ์สมัยใหม่ปทุมธานี 1 = Genetic Ssgregation of anthocyanin contents in progeny populations between black glutinous local rice varieties from highland and modern variety, Pathumthani 1 / พิทวัส สมบูรณ์ / 2560 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุศาสตร์
ข้าว -- พันธุ์
ข้าวเหนียวดำ
แอนโทไซยานินส์
11 การกลับตัวระหว่างวันของราคาของสัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีเซ็ต50 และสัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีเอสแอนด์พี 500 = Intraday price reversals of SET50 index futures and S&P 500 / เทดดี้ อีริคสัน / 2560 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
การเงิน
12 การก่อรูปสัณฐานของเมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่ = Formation of urban form of Chiang Mais satellite towns / นัฐพงษ์ ไชยสารฟุ่น / 2560 /Full Text
Subject
ผังเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผังเมือง -- วิจัย
13 การกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำใต้ดินโดยถ่านกระดูกที่สามารถแยกด้วยแม่เหล็ก = Fluoride removal from groundwater by magnetically separable bone char / นริศรา ยาทองไชย / 2560 /Full Text
Subject
น้ำใต้ดิน -- การทำให้บริสุทธิ์
น้ำใต้ดิน -- การวิเคราะห์
14 การกำหนดรูปแบบระบบการจราจรขาออกของยานพาหนะโดยใช้เทคนิคการไหลที่มากที่สุดของปัญหาโครงข่าย = Formulation of outbound vehicles traffic system using maximum flow technique of network problem / อนาวิล ทิพย์บุญราช / 2560 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ข่ายงาน (การวางแผน)
การโปรแกรมเชิงเส้น
จราจร
15 การกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยในด้านวัฒนธรรมล้านนา = Constructing Thai subject heading on Lanna culture / ณภัทร ฉิมพาลี / 2560 /Full Text
Subject
หัวเรื่อง -- ล้านนา
หัวเรื่อง
16 การเก็บบันทึกข้อมูลตัวอย่างคอนกรีตผสมเสร็จด้วยเทคโนโลยีการระบุข้อมูลโดยอาศัยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อรายงานผลการเก็บตัวอย่างคอนกรีต = Data collection of ready-mixed concrete by using radio frequency identification for the report of collecting concrete sample / พรพิมล ไฝปัน / 2560 /Full Text
Subject
คอนกรีตผสมเสร็จ
คลื่นความถี่วิทยุ
17 การเกิด การปรับตัว และการล่มสลายของพ่อค้าคนกลางลําไยในอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2500-2558 = The Rise, adaptation and fall of middlemen in longan trade in Ban Hong District, Lamphun Province, 19572015 / อดิศักดิ์ จันทร์หลวง / 2560 /Full Text
Subject
ลําไย -- บ้านโฮ่ง (ลําพูน)
พ่อค้าคนกลาง -- บ้านโฮ่ง (ลําพูน)
18 การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะของแผ่นมาส์กหน้าจาก ไฟโบรอิน ไคโตซาน และไนอะซิน = Fabrication and characterization of facial mask from fibroin chitosan and niacin / ณัฏฐ์ปภาณ ยาวุฒิ / 2560 /Full Text
Subject
เครื่องสำอางค์ -- การผลิต
ไคโตซาน
เซลลูโลส
19 การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะโครงเลี้ยงเซลล์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อขึ้นรูปแบบเทปจากเจลาติน ไฟโบรอินและไคโตซานสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง = Fabrication and characterization of tape cast scaffold from gelatin, fibroin and chitosan for skin tissue engineering / อุษมน พจน์สุจริต / 2560 /Full Text
Subject
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เจลาติน
20 การเข้าสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Approaches for management development of Ban Thung Yao Rice Community Center, Si Bua Ban Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / อัมพร รินนายรักษ์ / 2560 /Full Text
Subject
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งยาว
ข้าว -- การผลิต
การส่งเสริมการเกษตร -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38