ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การเตรียมไฮโดรเจลนาไฟฟ้าสำหรับระบบนำส่งยาผ่านผิวหนังที่ควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้า = Preparation of electroconductive hydrogel for electrically controlled transdermal drug delivery system / ณัฐธิดา ปันสม / 2559 /Full Text
Subject
โพลิเมอไรเซชัน
โพลิไทโอฟีน
ปฏิกิริยาเคมี
122 การถอดบทเรียนภูมิปัญญาการปรับตัวของเรือนพื้นถิ่น ไทใหญ่ บ้านแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Lessons learnt from vernacular wisdom in Tai Yai house adaptation in Baan Mae Sam Laep, Mae Hong Son Province / สาวิตรี ศรีสวัสดิ์ / 2559 /Full Text
Subject
เรือนไทย -- แม่ฮ่องสอน
เรือนไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น -- แม่ฮ่องสอน
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทใหญ่
123 การถ่ายภาพความร้อนสำหรับการตรวจจับการหลอกลวง = Thermal imaging for detection of deception / วัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต / 2559 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
พยานหลักฐาน
ภาพถ่าย
124 การทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน สำหรับสองประชากรที่ไม่เป็นการแจกแจงปรกติ = Homogeneity test of variance for two populations with non-normal distribution / ปิยภรณ์ มูลศรี / 2559 /Full Text
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า (สถิติ)
ช่วงความเชื่อมั่น
การประมาณค่าในช่วง
การแจกแจง
125 การทดสอบคุณสมบัติของทองคำในการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับพอร์ตฟอลิโอในประเทศไทย = Testing the safe haven property of gold in investment portfolio in Thailand / อรอุมา พ่วงพลับ / 2559 /Full Text
Subject
ทอง -- แง่เศรษฐกิจ
ทอง -- ราคา
126 การทำปราศจากเชื้อบนด้ามมีดผ่าตัดด้วยเทคนิคพลาสมาไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ = Sterilization on scalpel handle by dielectric barrier discharge plasma technique / นพกานต์ อริยะโภคินันท์ / 2559 /Full Text
Subject
การทำไร้เชื้อ
ศัลยกรรม -- เครื่องมือและอุปกรณ์
127 การทำให้ไร้เชื้อด้วยเทคนิคพลาสมาสารละลายบนเครื่องมือการแพทย์ = Sterilization by solution plasma technique on medical instrument / นรพนธ์ วิเชียรสาร / 2559 /Full Text
Subject
การทำไร้เชื้อ
วัสดุทางการแพทย์
128 การนำเถ้าลอยชีวมวลจากโรงไฟฟ้ามาใช้เป็นปอซโซลานในงานวัสดุก่อสร้าง = Utilization of biomass fly Ash from power plant as pozzolan for construction Materials / เกรียงไกร ปราโมทย์ / 2559 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ขี้เถ้าลอย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
129 การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอเมืองเชียงราย = Risk management of real estate business in amphoe Mueang Chiang Rai / จิตราวรรณ จันทรวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เมือง (เชียงราย)
การบริหารความเสี่ยง
130 การบริหารคุณภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Quality control management of activities for promoting moral and ethics in Sobmoeiwittayakom School, Mae Hong Son Province / ศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
จริยธรรม
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน -- การบริหาร
131 การบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกองแขก จังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง = Ban Kongkhaek School lunch project administration conforming to sufficiency economy philosophy, Chiang Mai Province / เพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกองแขก
นักเรียน -- โภชนาการ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
132 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = Management of the strategic performance-based budget of schools in Mae Chaem District, Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6 / วันลัดดา สุภาวงค์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
งบประมาณการศึกษา
การบริหารการศึกษา
133 การบริหารงานบุคคลตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Personnel administration in accordance with the viewpoint of teachers in schools under the Chiang Mai Municipality / วราทิพย์ ธิบุตร / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
การบริหารการศึกษา
ครู -- การบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา -- การบริหาร
134 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอสะเมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Academic management of schools in Samoeng District, Chiang Mai Primary educational service area office 2 / จักร พรสุขภาพ / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การวางแผนการศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
135 การบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = School botanical garden administration to receive certificate of the first-stage school botanical garden, Arunothaiwittayakom School, Chiang Mai Province / ศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
สวนพฤกษศาสตร์ -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -- เชียงใหม่
136 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต้นแบบเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Administrative management of solid wastes in model community of Ko Kha Municipality, Ko Kha District, Lampang Province / นันท์นภัส คำแดง / 2559 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- เกาะคา (ลำปาง)
137 การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียน แกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 = The Management of inclusive education's standard of inclusive schools under Mae Hong Son primary educational service area office 1 / ลลิภัทร สืบเมือง / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1
การศึกษาพิเศษ -- แม่ฮ่องสอน
การศึกษา -- การบริหาร
138 การบริหารต้นทุนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Personnel cost management of Chiang Mai municipality / เผ่าภิญญา ประภายสาธก / 2559 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พนักงานเทศบาล
ต้นทุนต่อหน่วย
139 การบริหารหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 = Local curriculum management in schools under the secondary educational service area office 34 / จินตนา ใจมา / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาการศึกษา
การบริหารการศึกษา
140 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ = Work related injuries and safe work behavior among autoparts manufacturing workers / คมสันต์ เหล็มมะ / 2559 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49