ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การเซ็นเซอร์กับภาพยนตร์นอกกระแสในสังคมไทย = Censorship in Thai independent films / สุพรรณนิกา ปัญญา / 2559 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์ -- แง่สังคม
ภาพยนตร์ -- การเซ็นเซอร์
102 การดักจับอนุภาคขนาดเล็กในอากาศด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำที่มีประจุไฟฟ้า = Capture of small particles in air by electrically charged mist spray / รัชมงคล ศรีวิภาต / 2559 /Full Text
Subject
ประจุไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
103 การดำเนินกลยุทธ์หลายวิธีในการส่งเสริมการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาลของรัฐ = Implementation of multimodal hand hygiene improvement strategies in government hospitals / กัญญาณัฐ พยัคฆ์ / 2559 /Full Text
Subject
การล้างมือ
มือ -- การดูแลและสุขวิทยา
สุขวิทยา
104 การดำเนินการตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์: ศึกษากรณีโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตสถานีตำรวจภูธร เมืองเชียงใหม่ = Operation of police community relations policy : a case study of community police support volunteer project at Chiang Mai Provincial police station / กฤตภาส ธนวัฒนันทกุล / 2559 /Full Text
Subject
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ตำรวจ -- เชียงใหม
105 การดำเนินการอุปสรรค และความต้องการการสนับสนุน ในการป้องกันการติดเชื้อของสถานบริการทางการแพทย์ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข = Implementation, obstacles and need of support in infection prevention among health care Facilities under Department of Medical Services, Ministry of Public Health / ณัฐมน ทัพวิเศษ / 2559 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
106 การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของโรงเรียนแกนนำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Brain-based learning pperation for pilot schools, Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3 / สุพรรณิกา จั่นเพชร / 2559 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การศึกษา -- การบริหาร
107 การดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Operational activities for the faculty of medicine students development, Chiang Mai University / นิตยา ไชยวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
108 การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = The operations of community network in Sa-eab Sub-district, Song District, Phrae Province / วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ / 2559 /Full Text
Subject
ชุมชน -- สอง (แพร่)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
109 การดำเนินงานของวิทยุชุมชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) = Community radio operations in Lao People's Democratic Republic (Lao PDR) / บุญเตียง จันทวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยุชุมชน -- ลาว
110 การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Operating of basic education school boards according to their roles and functions in secondary schools, Mae Hong Son Province / นาริตา ชูเกียรติดงดอย / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
111 การดูแลตนเองเพื่อจัดการความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก = Self - care to Stress Management Among Parents of Children with Autism / คันธารัตน์ พรรณโรจน์ / 2559 /Full Text
Subject
ความเครียด
เด็กออทิสติก -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
112 การตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของอาหารใส่บาตรจากตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ = Determination of microbiological quality of food alms from markets in Chiang Mai City / สุวิมล พันธ์เครือ / 2559 /Full Text
Subject
จุลชีววิทยาทางอาหาร
จุลินทรีย์ในอาหาร
ตลาด -- เชียงใหม่
113 การตายดี: มุมมองของญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นมะเร็ง = Good Death: Perspective of family caregivers of persons with cancer / วิภาดา เพลัย / 2559 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความตาย
114 การตายดี: มุมมองของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต = Good Death: Perspective among nurses in critical care unit / วรวรรณ โม่งจันทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การดูแลขั้นวิกฤต
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ป่วย -- การดูแล
การตาย
115 การติดตามการฝึกงานของนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี = The Following apprentice of high vocational education students in dual vocational training system in farm mechanics, college of agriculture and technology / ปิยะพงษ์ อัครธรรม / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี -- นักศึกษา
การฝึกอาชีพ
การศึกษาทางอาชีพ
นักศึกษา -- การฝึกอบรม -- การประเมิน
116 การติดตามตรวจสอบความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และการกักเก็บคาร์บอนและธาตุอาหารในป่าเต็งรังบนพื้นที่หินทราย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ = Monitoring plant diversity, and carbon and nutrient storages in dry dipterocarp forest on sandstone area at Huai Hong Khrai Royal development study center, Chiang Mai Province / พัชร์ธีรัตน์ สุทธาวรรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงใหม่
117 การ์ตูนเชิงวิพากษ์สังคมบนอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : การ์ตูนแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ = Critical social cartoons on the internet : a case study of Manee Mana Piti Choojai cartoons course book / บุญชนินทร์ สุทธสม / 2559 /Full Text
Subject
การ์ตูน
ไทย -- ภาวะสังคม
118 การเตรียมการของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์(บก.ปคม.) ตามข้อตกลงอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ = The Preparing of the prevention and suppression of human trafficking divisions regulation for prevention and suppression ASEAN agreement / วิมลมาศ กันธิยะ / 2559 /Full Text
Subject
การค้ามนุษย์
อาชญากรรมทางเพศ
119 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกแบเรียม แคลเซียมเซอร์โคเนียไทเทเนตด้วยวิธีการเหนี่ยวนำเม็ดผลึกแคลเซียมเซอร์โคเนต = Preparation and characterization of barium calcium zirconia titanate ceramics by calcium zirconate seed-induced method / วสุพร หิรัญสิทธิ์ / 2559 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
แบเรียม
120 การเตรียมไฮโดรเจลคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดสำหรับระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย = Preparation of carboxymethyl cellulose hydrogel from corn husk for controlled release drug delivery system / พิมลพิมพ์ อุตเรือน / 2559 /Full Text
Subject
ระบบนำส่งยา
ซังข้าวโพด
เซลลูโลส


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49