ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using problem-based learning to promote metacognition and mathematics achievement of grade 10 students / จตุรงค์ เลิศชูวงศา / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
82 การใช้การสอดแทรกโฟนิกส์ร่วมกับการใช้สื่อสภาพจริงเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียง ความรู้คำศัพท์ และความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of phonics intervention and authentic materials to promote english pronunciation, vocabulary knowledge and reading ability among Mathayom Suksa 4 students / ณัฐพร สุขเกษม / 2559 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
83 การใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Use of communicative language teaching activities to enhance english listening-speaking abilities and grammatical knowledge among undergraduate students / เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพะเยา -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสื่อสาร
84 การใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = The Use of communicative activities to develop english listening-speaking skills and self-confidence among Mathayom Suksa 3 students / ชญานิน พันธ์ศรีสุวรรณ / 2559 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
85 การใช้กิจกรรมการอ่านอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน การเขียนและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using extensive reading activities to enhance english reading,writing abilities and vocabulary knowledge among grade 9 students / อุบลวรรณ พันธุ์พรหม / 2559 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
การอ่าน
86 การใช้กิจกรรมสอนเสริมแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ จังหวัดแพร่ = Using remedial teaching activities through consonant and vowel spelling distributions to develop thai reading skills of grade 1-3 students at ban Huay Aor Municipal school, Phrae Province / ศรัญญา ค้าไม้ / 2559 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย
87 การใช้จิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในวิชาหน้าที่พลเมือง โรงเรียนดาราพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ = Applying contemplative education to develop student quality in civic duty courses at Darapittayakom School, Uttaradit Province / อัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราพิทยาคม
จิตตปัญญาศึกษา
หน้าที่พลเมือง -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน -- อุตรดิตถ์
88 การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Using science activity packages to promote science process skills of lower secondary students / กนกวรรณ แก้วภิรมย์ / 2559 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนด้วยสื่อ
89 การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดลำปาง = Using jigsaw technique for developing reading comprehension and critical thinking skills using english printed media in Grade 11 at Thung Udomwittaya School, Lampang Province / ศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
สื่อการสอน
90 การใช้เทคนิคมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน = Multimedia techniques using for the instructional media development / รุจจนนท์ ทูลพันธ์ / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
สื่อการสอน
การสอนด้วยสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
91 การใช้แนวทางการสอนแบบเอแอลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา = Using AL approach to promote english writing ability among grade 7science students at Srinagarindra The Princess Mother School, Phayao / ชุตินันท์ ใจอะกะ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการชั้นเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
92 การใช้แบคทีเรียที่ย่อยลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด = Use of lignin degradation bacteria from rumen of white Lamphun cattle to increase digestible nutrients of Maize Husk and Cob / เรณุกา นามปัน / 2559 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เซลลูโลส -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
การหมักในกระเพาะรูเมน
ซังข้าวโพด
93 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อบัตรสินเชื่อเกษตรกรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Utilization and satisfaction towards farmers credit card of rice farmers in Mueang Distrist, Lampang Province / ดวงกมล อัศวบำรุงกุล / 2559 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
94 การใช้ภาษาจูงใจของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ = Head Nurses motivating language and registered nurses Job performance, government university hospitals / เบญจวรรณ กันยานะ / 2559 /Full Text
Subject
การพยาบาล
พยาบาล
95 การใช้โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตร่วมกับสารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรในตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Using mono potassium phosphate with potassium chlorate for off-season longan production in Ban Tan Sub-district, Hot District, Chiang Mai Province / ฤทธิ์ ตาลี / 2559 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก -- ฮอด (เชียงใหม่)
ลำไย -- การผลิต
สารเคมีทางการเกษตร
96 การใช้วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะโรงไฟฟ้าก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ = Use of organic rankine cycle for improving performance of landfill gas power plant / โศภิษฐ์ ดรุณ / 2559 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
97 การใช้วีดิทัศน์เพลงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Use of music video to develop reading skills of a student with learning disabilities / รัตนา แหล่งหล้า / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การศึกษาขั้นประถม
98 การใช้สารชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ = Use of biofungicides from actinomycetes to control Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici causing tomato wilt disease / ร่มสุรีย์ มนตรีภักดี / 2559 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
99 การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติก = Use of multimedia to develop basic skills mathematics / รัศมีดาว ปัญญาพระพร / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สื่อการสอน
100 การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Applying the good governance of educational institution administrators of secondary education in Chiang Mai Province / ธัญลักษณ์ วงเครา / 2559 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49