ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 สำรวจสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองช่วงระหว่างปี พ.ศ.2427-2475 = Exploring Chiangmai architecture in political transition period,between 1884-1932 / พีระพงษ์ พรมชาติ / 2559 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- เชียงใหม่
962 หม้อห้อมทุ่งโฮ้ง : การสร้างความเป็นของแท้ในสินค้าทางวัฒนธรรม = Mohhom Thunghong : Construction of authenticity in cultural commodity / อานนท์ พลแหลม / 2559 /Full Text
Subject
สิ่งทอ -- ทุ่งโฮ้ง (แพร่)
หัตถกรรม -- ทุ่งโฮ้ง (แพร่)
963 หลักเกณฑ์การเสียภาษีของเงินได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of dividend and share of profits in Thailand and ASEAN economic community / ทัศรินทร์ อินคำเชื้อ / 2559 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
964 หลักเกณฑ์การเสียภาษีของเงินได้จากการทำธุรกิจของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of business income in Thailand and ASEAN economic community / พรสุนีย์ เพชรน้ำค้าง / 2559 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
965 หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้จากการจ้างแรงงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of income derived from employment in Thailand and ASEAN Economic Community / มาศฤดี ปันดงเขียว / 2559 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
ค่าจ้างกับแรงงาน
การจ้างงาน
966 หลักเกณฑ์การเสียภาษีจากเงินได้จากวิชาชีพอิสระของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Tax rules of income from liberal professions in Thailand and ASEAN Economic Community / จิตรายุส์ เขียวต่าย / 2559 /Full Text
Subject
การบัญชีภาษีอากร
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้
การบัญชี
967 ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Value chain of procurement process of College of Arts, Media and Technology of Chiang Mai University / วิภาพร หมื่นมาณี / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย
พัสดุ
968 หัวเผาขนาดเมโสโดยใช้หัวฉีดแบบการไหลมัว = Meso-scale gasoline burner by a flow-blurring nozzle / ธนาคาร แสนกุย / 2559 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- เครื่องยนต์ -- ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
การเผาไหม้
969 อะคริโลไนไตรล์เซลลูโลสโคพอลิเมอร์ จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก = AcrylonitrileCellulose copolymer from agricultural wastes for use as heavy metal absorbent / นริศรา บัญชา / 2559 /Full Text
Subject
อะคริโลไนทริล
วัสดุเหลือใช้จากพืชเศรษฐกิจ
ของเสียทางการเกษตร
โลหะหนัก
การดูดซับ
970 อัตลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน = Mathematical identity of grade 7 students in a classroom implementing a problem-based learning approach / บุณฑริกา บุบผชาติกุล / 2559 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
971 อาชีพอิสระ : เสรีภาพของเจตจำนงและความหมายของชีวิต = Freelance: ereedom of will and meaning of life / พิราภรณ์ มาลาโรจน์ / 2559 /Full Text
Subject
อาชีพอิสระ
เสรีภาพ (จิตวิทยา)
972 อิทธิพลของความเครียดในการเรียนที่มีต่อภาวะหมดไฟในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม = Influence of academic stress on academic burnout of clinical medical students, faculty of medicine, Chiang Mai university: moderating role of perceived social support / กนกวรรณ ศรีสองเมือง / 2559 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
นักศึกษาแพทย์ -- เชียงใหม่
973 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมในสหกรณ์โคนมแม่วางจำกัดและสหกรณ์โคนมลำพูนจำกัด = Environmental influences to fertility of dairy cattle in Mae Wang and Lamphun Dairy Cooperatives / รมณีญา เพ็งเปิ้น / 2559 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนมลำพูนจำกัด
สหกรณ์โคนมแม่วางจำกัด
โคนม -- การปรับปรุงพันธุ์
โคนม -- พันธุ์
โคนม -- ลำพูน
974 อิทธิพลของสื่อต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมใบหน้าในวัยรุ่นเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Media influence on facial surgery decision making in Amphoe Mueang Chiang Mai Province / อรรคพล วิจันทร / 2559 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน
ศัลยกรรมตกแต่ง -- เมือง (เชียงใหม่)
975 อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงในพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = The Seven habits of highly effective people among registered nurses, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เกศรินทร์ ผือโย / 2559 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
976 เอกสิทธิ์วิชาชีพ บรรยากาศของทีมและคุณภาพการพยาบาลของ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน ประเทศไทย = Professional autonomy, team climate and quality nursing care among registered nurses in hospitals under the foundation of the church of christ in Thailand / ธัญญ์นลิน ภัทรธันยโรจน์ / 2559 /Full Text
Subject
พยาบาล
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
977 แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก = Toyota Thai premier league traveler application / ประกาศิต ศรีเจริญ / 2559 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์ -- การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ฟุตบอล
978 แอปพลิเคชันเกมบนแอนดรอยเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสสำหรับเด็กออทิสติก วัย 6-12 ปี = Android game application to develop the sense of 6-12 years autistic children's sensory integration / ภมิตา ปุรณะพรรค์ / 2559 /Full Text
Subject
แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมประยุกต์ -- การออกแบบ
เกมคอมพิวเตอร์ -- ซอฟต์แวร์
979 โอกาสเสี่ยงตามการรับรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของสตรีหลังคลอดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Perceived susceptibility, self-efficacy, and exercise behaviors among postpartum women with gestational diabetes mellitus / เยาวลักษณ์ มาก๋า / 2559 /Full Text
Subject
เบาหวานในสตรีมีครรภ์
สตรีมีครรภ์
980 โอตาขุ ผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ฟุโจชิ ผู้คลั่งไคล้ในการ์ตูนชายรักชาย = Female otaku in Japanese society : A Case study of boys love comic fans Fujoshi / จินต์จุฑา ถนอมทรัพย์ทวี / 2559 /Full Text
Subject
สตรี -- ญี่ปุ่น -- แง่สังคม
สตรี -- ญี่ปุ่น


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49