ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 980 รายการ จากคำว่า 2559

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 สมรรถนะของการฟื้นตัวของไอออนวานาเดียม (+5) ด้วยอากาศในเซลล์กัลวานิกที่ใช้บำบัดน้ำเสียซัลไฟด์ = Performance of vanadium Ion (+5) recovery by air in galvanic cell treating sulfide wastewater / โสภิดา จำรัส / 2559 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
การกำจัดน้ำเสีย
942 สมรรถนะที่จำเป็นและที่มีในปัจจุบันของผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน = Essential and current competencies of assistant managers of 7-Eleven convenience stores in Chiang Mai, Lamphun and Mae Hong Son Provinces / ธนกฤต ธารวรินทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การพัฒนาตนเอง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
สมรรถนะ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
943 สมรรถนะที่จำเป็นและสมรรถนะที่มีในปัจจุบันของพนักงานสายบริการของบริษัทขนส่งผู้โดยสารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Essential and current competencies of service employees of a transportation company in Chiang Mai / มะลิวรรณ วงศ์ฝั้น / 2559 /Full Text
Subject
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
สมรรถภาพในการทำงาน
สมรรถนะ
944 สมรรถนะแห่งตนในการคลอด ความอ่อนล้าและความกลัวการคลอดของสตรีครรภ์แรก = Childbirth self-efficacy, fatigue and fear of childbirth among primigravidas / กนกอร คล้ายจันทร์ / 2559 /Full Text
Subject
การคลอด
Fear
ความกลัว
สตรีมีครรภ์
Pregnant woman
945 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ จากบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด = Marketing mix affecting decision of construction contractors in Chiang Mai Province towards purchasing Ready-mix concrete from Siam City Concrete Company Limited / วีรภัทรน์ บุญวัตร / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
คอนกรีตผสมเสร็จ -- การจัดซื้อ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
946 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักวิ่งมาราธอนในการตัดสินใจซื้อรองเท้าสำหรับวิ่ง = Marketing mix affecting marathon runners towards decision to buy running shoes / ชูธรรม ตั้งใจตรง / 2559 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
รองเท้า -- การจัดซื้อ
รองเท้ากีฬา
947 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัด เชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม = Marketing mix affecting undergraduate students in Chiang Mai Province towards purchasing food dietary supplement products for beauty / กิตติคุณ วิรัตน์เกษ / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด
การจัดการตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
ความงามของบุคคล
948 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์ = Marketing mix affecting generation Y consumers towards decision to purchase clothes via online / ศุภักษร ธรรมรักษา / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
เจนเนอเรชันวาย
949 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชันวายในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล = Marketing mix affecting generation Y consumers in Chiang Mai Province towards buying digital cameras / ศิฎาภรณ์ ธรรมศรี / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
950 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมกล้ามเนื้อ = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District Towards purchasing whey protein products / ทรงปราชญ์ ผาบไชย / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- การจัดซื้อ
951 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดมิเนียม = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing furniture for condominiums / ณัฎฐ์ดนัย ไชยวรฉัตร / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องเรือน -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
อาคารชุด -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
952 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคหญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Marketing mix affecting women consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing environmentalfriendly cosmetics / ดนยา รวดเร็ว / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
การตลาด
953 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแช่แข็ง = Marketing mix affecting restaurant entrepreneurs in Chiang Mai Province towards purchasing frozen seafood / กรชิญา ภู่วิจิตรวราภรณ์ / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
อาหารทะเลแช่แข็ง -- การจัดซื้อ
954 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในการซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting motorcycle repair shops towards purchasing motorcycle spare parts in mueang Chiang Mai district / กนกวรรณ เลาหวัฒน์ / 2559 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
อู่ซ่อมรถยนต์ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- อะไหล่ -- การจัดซื้อ
955 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อสถาปนิกในจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกกระเบื้องเซรามิก = Marketing mix affecting architects in Chiang Mai Province towards choosing ceramic Tiles / จริยา เรืองเดช / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด
สถาปนิก -- เชียงใหม่
กระเบื้องดินเผา
เซรามิก
956 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการ คาร์แคร์ของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting using car care services of customers in Chiang Mai Province / ชัยพันธ์ ทิพย์ศรีบุตร / 2559 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การตลาด
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
957 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers towards using services of MAYA lifestyle shopping center, Chiang Mai Province / ธีรภัทร วีระวัฒน์โสภณ / 2559 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการตลาด
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
958 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน = Services marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing unit- linked insurance / ณัฐพล เจริญวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
บริษัท เอไอเอ จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
การตลาด
การจัดการตลาด
กรมธรรม์ -- การจัดซื้อ
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
959 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อเตาแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting consumers towards purchasing gas cooking appliances in Mueang Chiang Mai district / ศุภลักษณ์ จิระพิพัฒนากุล / 2559 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
เตาแก๊ส -- การจัดซื้อ
เตาแก๊ส -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
960 สัณฐานวิทยา กายวิภาคผิวใบและการจัดจำแนกข้าวบือโป๊ะโละจากหมู่บ้านห้วยทีชะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Morphology, leaf epidermal anatomy and classification of Beu Po Lo Rice from Huai Tee Cha Village, Sop Moei district, Mae Hong Son province / นฤมล บุญเรือง / 2559 /Full Text
Subject
ข้าวบือโป๊ะโละ -- สัณฐานวิทยา
ข้าว -- สัณฐานวิทยา
ข้าว -- กายวิภาค
ข้าว -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
หมู่บ้านห้วยทีชะ (แม่ฮ่องสอน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49